Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. september 2020Repræsentationen i Danmark

Migrations- og asylpakke

Kommissionen har forslået en ny pagt om migration og asyl, der omfatter alle de forskellige elementer, der er nødvendige for en samlet europæisk tilgang til migration. Der fastsættes heri bedre og hurtigere procedurer gennem hele asyl- og...

Reddede migranter sættes i land ved Lampedusa

Migration er et komplekst spørgsmål med mange facetter, der skal opvejes mod hinanden. Sikkerheden for personer, der søger international beskyttelse eller et bedre liv, bekymringerne i landene ved EU's ydre grænser, som frygter, at migrationspresset vil overstige deres kapacitet, og som har brug for solidaritet fra de andre. Eller bekymringerne i andre EU-medlemsstater, der, hvis procedurerne ved de ydre grænser ikke overholdes, frygter, at deres egne nationale systemer for asyl, integration eller tilbagesendelse ikke vil kunne klare det i tilfælde af stor tilstrømning af migranter.

Det nuværende system fungerer ikke længere. Og de seneste fem år har EU ikke været i stand til at gøre noget ved det. EU skal ud af den nuværende fastlåste situation og vise sig i stand til at klare opgaven. Med den nye pagt om migration og asyl foreslår Kommissionen fælles europæiske løsninger på en europæisk udfordring. EU skal bevæge sig væk fra ad hoc-løsninger og indføre et forudsigeligt og pålideligt migrationsforvaltningssystem.

Efter omfattende høringer og en ærlig og holistisk vurdering af situationen foreslår Kommissionen at forbedre det overordnede system. Dette omfatter bl.a. at se på, hvordan samarbejdet med oprindelses- og transitlandene kan forbedres, og hvordan der sikres effektive procedurer, en vellykket integration af flygtninge og tilbagesendelse af dem, der ikke har ret til at blive. Der findes ingen enkelt løsning på migrationsproblemet, der med hensyn til alle aspekter er tilfredsstillende for alle parter — men gennem samarbejde kan EU finde en fælles løsning.

Større tillid som følge af bedre og mere effektive procedurer

Den første søjle i Kommissionens tilgang til at skabe tillid består i mere effektive og hurtigere procedurer. Kommissionen foreslår navnlig, at der indføres en integreret grænseprocedure, som for første gang omfatter en forudgående screening inden indrejse med identifikation af alle personer, der passerer EU's ydre grænser uden tilladelse, eller som ilandsættes efter en eftersøgnings- og redningsaktion.

Den vil også omfatte sundheds- og sikkerhedskontrol, optagelse af fingeraftryk og registrering i Eurodacdatabasen. Efter screeningen kan enkeltpersoner kanaliseres videre til den rette procedure, uanset om det er ved grænsen for visse kategorier af ansøgere, eller det er til den normale asylprocedure. Som led i denne grænseprocedure vil der hurtigt blive truffet afgørelse om asyl eller tilbagesendelse, hvilket hurtigt skaber sikkerhed for dem, hvis sag behandles hurtigt.

Samtidig vil alle andre procedurer blive forbedret og underlagt større tilsyn og operationel støtte fra EU-agenturerne. EU's digitale infrastruktur for migrationsforvaltning vil blive moderniseret for at afspejle og understøtte disse procedurer.

En retfærdig ansvarsfordeling og solidaritet

Den anden søjle i pagten er en retfærdig ansvarsfordeling og solidaritet. Medlemsstaterne vil være forpligtet til at handle ansvarligt og solidarisk med hinanden. Hver enkelt medlemsstat skal uden undtagelse bidrage solidarisk i pressede situationer for at være med til at stabilisere det samlede system, støtte de medlemsstater, der er under pres, og sikre, at EU opfylder sine humanitære forpligtelser.

Hvad angår medlemsstaternes forskellige situationer og det svingende migrationspres, foreslår Kommissionen en ordning med fleksible bidrag fra medlemsstaterne. De kan gå lige fra omfordeling af asylansøgere fra det land, disse først indrejste i, til at overtage ansvaret for at tilbagesende personer, der ikke har ret til ophold, eller forskellige former for operationel støtte.

Det nye system er baseret på samarbejde og fleksible former for støtte, der først ydes på frivillig basis, men i presserende situationer vil der på grundlag af et sikkerhedsnet blive krævet større bidrag af de enkelte medlemsstater.

Solidaritetsmekanismen vil dække forskellige situationer — herunder ilandsætning af personer efter eftersøgnings- og redningsaktioner, pres, krisesituationer eller andre særlige omstændigheder.

Paradigmeskift i samarbejdet med tredjelande

EU vil bestræbe sig på at fremme skræddersyede og gensidigt fordelagtige partnerskaber med tredjelande. De kan være med til at imødegå de fælles udfordringer såsom migrantsmugling, udvikle lovlige adgangsveje og sikre en effektiv gennemførelse af tilbagetagelsesaftaler og -ordninger. EU og dets medlemsstater vil handle i fællesskab ved brug af en bred vifte af redskaber, der skal understøtte samarbejdet med tredjelande om tilbagetagelse.

En samlet tilgang

Dagens pakke har også til formål at fremme et fælles EU-system for tilbagesendelser med henblik på at gøre EU's migrationsregler mere troværdige. Det vil omfatte en mere effektiv retlig ramme, en stærkere rolle for den europæiske grænse- og kystvagt for at få tilbagesendelserne til at fungere i praksis og en nyudnævnt EU-koordinator for tilbagesendelser, som sammen med et netværk af nationale repræsentanter vil være med til at sikre ensartethed på tværs af EU.

Det foreslås også at indføre fælles forvaltning af migrationen med en bedre strategisk planlægning for at sikre, at EU's politikker og de nationale politikker er afstemt efter hinanden, og øget tilsyn med migrationsforvaltningen i marken med henblik på at skabe større gensidig tillid.

Forvaltningen af de ydre grænser vil blive forbedret. Den europæiske grænse- og kystvagts stående korps, der er planlagt til at blive indsat fra 1. januar 2021, skal yde støtte til medlemsstaterne, når der er behov for det.

En troværdig politik for lovlig migration og integration vil være til gavn for de europæiske samfund og økonomier. Kommissionen vil indlede talentpartnerskaber med vigtige tredjelande for at matche behovene for arbejdskraft og kvalifikationer i EU. Pagten vil styrke genbosætning og fremme andre supplerende adgangsveje samt sigte mod at udvikle en europæisk model for lokalsamfundsbaserede eller private sponsorordninger. Kommissionen vil også vedtage en ny omfattende handlingsplan for integration og inklusion for 2021-2024.

Næste skridt

Det er nu op til Europa-Parlamentet og Rådet at behandle og vedtage hele den lovgivningspakke, der er nødvendig for at skabe en reelt fælles asyl- og migrationspolitik. I lyset af den presserende lokale situation i flere medlemsstater opfordres Europa-Parlamentet og Rådet til at nå til politisk enighed om de centrale principper i forordningen om asyl- og migrationsforvaltning og at vedtage forordningen om Den Europæiske Unions Asylagentur samt Eurodacforordningen inden udgangen af året. Det reviderede direktiv om modtagelsesforhold, den reviderede kvalifikationsforordning, og det omarbejdede direktiv om tilbagesendelse, som bygger på de fremskridt, der allerede er gjort siden 2016, bør også vedtages hurtigt.

Baggrund

Med dagens forslag opfylder kommissionsformand Ursula von der Leyen tilsagnet i sine politiske retningslinjer om at forelægge en ny pagt om migration og asyl. Pagten er baseret på indgående høringer af Europa-Parlamentet, alle medlemsstaterne, civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter og erhvervslivet og skaber en nøje balance, der integrerer deres perspektiver.

Detaljer

Publikationsdato
23. september 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark