Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. januar 2018Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Momspakke om mere fleksibilitet og mindre bureaukrati

Kommissionen har foreslået nye regler for at give medlemsstaterne mere fleksibilitet til at fastsætte momssatser og skabe bedre skatteforhold for at hjælpe SMV'er med at blomstre.

vat-thinkstock-istock-web.jpg

De fremsatte forslag er de sidste trin i Kommissionens revision af momsreglerne, som skal skabe et fælles europæisk momsområde og sikre en kraftig nedbringelse af momssvigen i EU fra et niveau på 50 mia. EUR og samtidig understøtte virksomhederne og de offentlige indtægter.

EU's fælles momsregler, som alle medlemsstaterne blev enige om i 1992, er forældede og for restriktive. De giver kun medlemsstaterne mulighed for at anvende reducerede momssatser på en håndfuld sektorer og produkter. Samtidig står EU-landene over for et pres for at behandle nogle varer gunstigere end andre i forbindelse med moms. Kommissionen indfrier nu sit tilsagn om at give medlemsstaterne større handlefrihed med hensyn til afgiftssatser. Landene vil nu i højere grad være stillet ens i forhold til nogle af de gældende undtagelser fra reglerne, kendt som momsundtagelser.

Kommissionen tager i dag også fat på det problem, som består i, at mindre virksomheders omkostninger til efterlevelse af momsreglerne er uforholdsmæssigt høje. Efterlevelsesomkostningerne for virksomheder med grænseoverskridende handel er 11 % højere end for virksomheder, som kun er aktive i hjemlandet, og de små aktører er hårdest ramt. Dette er en reel hindring for vækst, eftersom små virksomheder udgør 98 % af alle virksomheder i EU. Vi foreslår derfor at give flere virksomheder mulighed for at nyde godt af enklere momsregler, som på nuværende tidspunkt kun kan udnyttes af de mindste virksomheder. Generelt set vil dette medføre et fald i de momsrelaterede efterlevelsesomkostninger på helt op til 18 % om året.

Mere fleksibilitet

Medlemsstaterne kan i dag anvende en nedsat momssats på helt ned til 5 % for to forskellige kategorier af produkter i deres land. En række medlemsstater anvender desuden særlige undtagelser for yderligere nedsatte satser.

Ud over en normalmomssats på 15 % kan medlemsstaterne nu indføre:

  • to forskellige satser på mellem 5 % og 15 %
  • en sats på mellem 0 % og 5 %
  • en sats på 0 % for varer fritaget for moms ("nulsats").

Den nuværende omfattende liste af varer og tjenester, for hvilke der kan anvendes nedsatte satser, afskaffes og erstattes af en ny liste af produkter (f.eks. våben, alkoholiske drikke, spil og tobak), for hvilke standardsatsen på 15 % eller derover altid skal gælde.

For at beskytte de offentlige indtægter skal medlemsstaterne desuden sikre, at den vægtede gennemsnitlige momssats er på mindst 12 %.

Den nye ordning indebærer også, at der på alle varer, som på nuværende tidspunkt er belagt med satser, som afviger fra normalsatsen, fortsat kan anvendes sådanne afvigende satser.

Lavere momsomkostninger for SMV'er

Under de nugældende regler kan medlemsstaterne fritage små selskaber fra moms, hvis disses årlige omsætning ikke overstiger et givet maksimum, som er forskelligt fra land til land. Men disse fritagelser gælder kun for indenlandske aktører, og voksende SMV'er mister deres adgang til forenklingsforanstaltninger, når tærsklen for fritagelse først er overskredet. Dette betyder, at der ikke er lige vilkår for små virksomheder, som handler inden for EU. De nuværende fritagelsestærskler bevares, men de regler, der er foreslået i dag, indebærer:

  • en indtægtstærskel på 2 mio. EUR, som vil give små virksomheder adgang til forenklingsforanstaltninger (såsom forenklede momsregistrerings-, fakturerings og dokumentationsforpligtelser), uanset om de er fritaget for moms eller ej
  • en mulighed for medlemsstaterne til at fritage små momsfritagne virksomheder fra momsforpligtelser vedrørende registrering, fakturering, regnskaber og angivelser
  • en omsætningstærskel på 100 000 EUR, som gør det muligt for virksomheder, der opererer i mere end én medlemsstat, at udnytte momsfritagelsen.
  • Disse lovgivningsforslag vil nu blive forelagt for Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg til høring og for Rådet med henblik på vedtagelse.

Baggrund

De foreslåede foranstaltninger følger op på "hjørnestenene" i et nyt endeligt fælles EU-momsområde, der blev fremlagt i oktober 2017, samt på momshandlingsplanen mod et fælles europæisk momsområde, som blev fremlagt i april 2016.

Det fælles merværdiafgiftssystem (momssystem) spiller en vigtig rolle i EU's indre marked. Moms er en stor og stigende indtægtskilde i EU, som i 2015 indbragte over 1 bio. EUR svarende til 7 % af EU's BNP. En af EU's egne indtægter bygger også på moms. Det nuværende momssystem er fra 1993 og var tænkt som et overgangssystem.

Detaljer

Publikationsdato
18. januar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark