Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel22. november 2018Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Ny vurdering af det indre marked...

Kommissionen har fremlagt en ny vurdering af situationen på det indre marked og opfordrer medlemsstaterne til at forny deres politiske engagement i det indre marked.

Lemonade - Foto©comstock/Thinkstock

I løbet af de seneste 25 år har det indre marked gjort Europa til et af de mest attraktive steder at bo og gøre forretninger. De fire udelelige friheder - fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital - har bidraget til at forbedre vores borgeres velstand og styrke EU's konkurrenceevne. For at vi kan udnytte dets fulde potentiale i den digitale æra og sikre bæredygtig vækst i vores økonomi, skal det indre marked fungere korrekt og konstant udvikle sig i en verden under hastig forandring. I dag kræver en højere grad af integration dog større politisk mod og engagement end for 25 år siden og en større indsats for at omsætte ord til handling.

Kommissionen peger på tre hovedområder, hvor der er behov for en større indsats for at udbygge og styrke det indre marked:

  • Hurtig vedtagelse af forslag Kommissionen har forelagt 67 forslag af direkte relevans for et velfungerende indre marked, og 44 af disse mangler stadig at blive vedtaget. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at vedtage de centrale forslag, der er blevet forelagt, inden udløbet af denne valgperiode. Dette omfatter relevante forslag om at integrere digitalisering og nye teknologier med en central placering på det indre marked, at sørge for sikrere og mere bæredygtig energi i Europa og at etablere kapitalmarkedsunionen (jf. faktabladet med en oversigt over initiativer).

  • Sikring af, at reglerne fungerer i praksis: Borgerne og virksomhederne kan kun udnytte det indre markeds mange fordele (jf. faktabladet om det indre marked), hvis de regler, der er blevet vedtaget i fællesskab, rent faktisk fungerer i praksis. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at være årvågne ved gennemførelsen, anvendelsen og håndhævelsen af EU-reglerne og at afstå fra at skabe nye hindringer. Kommissionen vil for sin del fortsat sikre overholdelse af EU-reglerne på alle områder, fra bilers emissioner til e-handel, fra sociale medier til sektoren for tjenesteydelser og på mange andre områder.

  • Fortsat tilpasning af det indre marked: Stillet over for en gradvis nedbremsning i væksten på globalt plan og en geopolitik under forandring må EU vise lederskab og politisk mod til at videreudvikle det indre marked. Der er et betydeligt potentiale for yderligere økonomisk integration inden for tjenesteydelser, varer, beskatning og netværksindustrier. Det vil gøre Unionen endnu mere attraktiv for internationale handelspartnere og give den yderligere gennemslagskraft på den internationale scene.

Denne meddelelse udgør Kommissionens første reaktion på, at Det Europæiske Råd i marts opfordrede den til at forelægge status for det indre marked og en vurdering af de resterende hindringer og muligheder for et fuldt funktionsdygtigt indre marked. Den opfordrer endvidere Det Europæiske Råd til at gennemføre indgående drøftelser særligt om det indre marked i alle dets dimensioner på stats- og regeringschefsplan med henblik på at indkredse fælles handlingsprioriteter og passende mekanismer, som matcher det meget tiltrængte nye politiske engagement i det indre marked med realisering af konkrete mål på alle forvaltningsniveauer.

Kommissionen fremlægger i dag også en handlingsplan for standardisering, som indeholder fire nøgleforanstaltninger, som skal øge systemets effektivitet, gennemsigtighed og retssikkerhed.

Fjernelse af flaskehalse for at stimulere investeringerne i det indre marked er også en af de centrale målsætninger i Kommissionens investeringsplan, som også kaldes Junckerplanen. Dette er grunden til, at dagens meddelelse om det indre marked går hånd i hånd med den meddelelse, som gør status over, hvad der er blevet opnået inden for rammerne af Junckerplanen, og som også offentliggøres i dag.

Baggrund

Det indre marked giver europæerne mulighed for frit at rejse, studere, arbejde, bo og forelske sig på tværs af grænser. De har et stort udvalg af produkter — hvad enten de køber hjemme eller i udlandet — og nyder godt af bedre priser samt høje standarder for miljøbeskyttelse, social beskyttelse og forbrugerbeskyttelse. De europæiske virksomheder – store som små – kan udvide deres kundegrundlag og lettere udveksle produkter og tjenesteydelser i hele EU. Det indre marked er ganske enkelt Europas største aktiv, når det drejer sig om at generere vækst og fremme europæiske virksomheders konkurrenceevne på globaliserede markeder.

Med strategien for det indre marked, kapitalmarkedsunionen og strategien for et digitalt indre marked har Kommissionen forelagt en ambitiøs og afbalanceret foranstaltningspakke i løbet af de sidste fire år for at udbygge det indre marked og gøre det mere retfærdigt. En lang række af forslagene er allerede blevet vedtaget, men Europa-Parlamentet og Rådet mangler stadig at nå til enighed om 44 af de 67 forslag, der er omfattet af disse strategier. Kommissionen har også fremsat betydningsfulde og fremtidsorienterede forslag vedrørende oprettelse af en bankunion i Europa samt styrkelse af politikkerne for den cirkulære økonomi, energi, transport og klima, som vil udbygge det indre marked og fremme bæredygtig udvikling. For at sikre, at det indre marked forbliver retfærdigt, har Kommissionen fremsat forslag om beskyttelsesforanstaltninger inden for områderne beskæftigelse, beskatning, selskabsret og forbrugerbeskyttelse.

I det kommende, langsigtede EU-budget for 2021-2027 har Kommissionen foreslået et nyt målrettet program for det indre marked med et budget på 4 mia. EUR, der skal inddrage og beskytte forbrugerne og give Europas mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) mulighed for at drage fuld fordel af et velfungerende indre marked.

Detaljer

Publikationsdato
22. november 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark