Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. november 2017Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

Nye mål for CO2-udledning fra nye personbiler og varevogne

Kommissionen vil styrke EU's globale førerposition inden for renere køretøje og foreslår nye mål for de gennemsnitlige CO 2-emissioner for nye personbiler og varevogne i EU for at fremskynde omstillingen til lav- eller nulemissionskøretøjer.

bil-roeg-thinkstock-istock-web.jpg

Kommissionen har taget et afgørende skridt fremad i gennemførelsen af de forpligtelser, som EU har påtaget sig i henhold til Parisaftalen om et bindende mål for EU om at reducere CO2-emissioner med mindst 40 % frem til 2030. På samme tid som den internationale klimakonference finder sted i Bonn, viser Kommissionen, at EU fører an med det gode eksempel.

Det internationale samfund har med Parisaftalens ikrafttræden forpligtet sig til at bevæge sig i retning af en moderne lavemissionsøkonomi, samtidig med at bilindustrien undergår gennemgribende forandringer. EU må gribe denne chance og indtage en førerposition på verdensplan, nu hvor lande som USA og Kina gør store fremskridt. For at give et eksempel herpå: Salget af nye personbiler i EU i forhold til salget på verdensplan er faldet fra 34 % inden finanskrisen (2008/2009) til 20 % i dag.For at opretholde markedsandele og fremskynde omstillingen til lav- eller nulemissionskøretøjer har Kommissionen i dag foreslået nye mål for de gennemsnitlige CO2-emissioner for nye personbiler og varevogne i EU, der vil gælde fra henholdsvis 2025 og 2030.

De forslag, der fremlægges i dag, fastlægger ambitiøse, realistiske og gennemførlige regler for at bidrage til at sikre lige konkurrencevilkår mellem aktørerne i den industri, der er baseret i Europa. Pakken vil også sætte en klar kurs i retning af opfyldelsen af de forpligtelser, EU har påtaget sig i henhold til Parisaftalen, og vil fremme både innovation inden for nye teknologier og forretningsmodeller og en mere effektiv anvendelse af alle former for godstransport. Disse forslag vil blive styrket gennem målrettede finansielle instrumenter for at sikre en hurtig udbredelse.

De mål for reduktion af CO2-emissionerne, som Kommissionen har foreslået i dag, er baseret på grundige analyser og bred inddragelse af aktører, fra NGO'er til industrien. De gennemsnitlige CO2-emissioner skal være 30 % lavere i 2030 sammenlignet med 2021 for både nye biler og varevogne.

Pakken om ren mobilitet indeholder følgende dokumenter:

- Nye CO2-standarder for at hjælpe producenter til at tage innovation til sig og bringe lavemissionskøretøjer på markedet. Forslaget omfatter også mål for både 2025 og 2030. 2025-delmålene sikrer, at investeringer allerede nu kickstartes. 2030-målene skaber stabilitet og sætter kursen på lang sigt for at fastholde investeringerne. Disse mål bidrager til at fremme omstillingen fra konventionelle køretøjer med forbrændingsmotor til renere køretøjer.

- Direktivet om renere køretøjer for at fremme løsninger om ren mobilitet i forbindelse med offentlige udbud og dermed give et kraftigt skub til efterspørgslen og den videre udbredelse af løsninger om renere mobilitet.

- En handlingsplan og investeringsløsninger for den transeuropæiske etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer. Målet er at øge de nationale planers ambitionsniveau, øge investeringerne og styrke forbrugernes accept.

- Revisionen af direktivet om kombineret transport, der fremmer kombineret anvendelse af forskellige former for godstransport (f.eks. lastbiler og tog), vil gøre det lettere for virksomheder at benytte sig af incitamenter og derved stimulere den kombinerede brug af lastbiler, tog, pramme eller skibe til godstransport.

- Direktivet om bustjenester for at stimulere udviklingen af busforbindelser over lange afstande i Europa og tilbyde alternativer til privatbiler vil bidrage til at reducere emissionerne fra transport og overbelastningen af vejene yderligere. Dette vil give yderligere mobilitetsmuligheder, der er af bedre kvalitet og billigere, navnlig for personer med lav indkomst.

- Batteriinitiativet har strategisk betydning for EU's integrerede industripolitik, i og med at fremtidens køretøjer og andre mobilitetsløsninger og komponenterne hertil vil kunne blive udviklet og produceret i EU.

Næste skridt:

Forslagene om ren mobilitet vil nu blive sendt til Europa-Parlamentet og Rådet, og Kommissionen opfordrer alle interessenter til at arbejde tæt sammen for at sikre en hurtig vedtagelse og gennemførelse af disse forskellige forslag og foranstaltninger, således at fordelene for EU's industri, virksomheder, arbejdstagere og borgere kan maksimeres og skabes så hurtigt som muligt.

Baggrund:

Den pakke, som fremlægges i dag, indgår i en bredere politisk kontekst, der skal gøre den europæiske industri stærkere og mere konkurrencedygtig. Som meddelt i den fornyede strategi for EU's industripolitik, der blev forelagt i september 2017, er det Kommissionens mål at bidrage til, at vores industri kan forblive eller blive globalt førende med hensyn til innovation, digitalisering og omstilling til uafhængighed af fossile brændsler.

Den pakke, som fremlægges i dag, er den anden mobilitetspakke, som Kommissionen fremlægger i år. "Et mobilt Europa" blev fremlagt i maj 2017. Den indeholdt en lang række initiativer, der har til formål at forbedre trafiksikkerheden, fremme en intelligent brug af vejafgifter, reducere CO2-emissioner, luftforurening og trængsel, begrænse administrative byrder for virksomhederne, bekæmpe ulovlig beskæftigelse og sikre de rette arbejdsforhold og hviletider for arbejdstagerne.

Efter Parisaftalen har verden forpligtet sig til at bevæge sig i retning af en lavemissionsøkonomi. Mange lande er nu i gang med at gennemføre politikker, der skal fremme omstillingen til renere økonomier. Kommissionen fremlagde en meddelelse om gennemførelsen af forpligtelserne i Parisaftalen i marts 2016, efterfulgt af en europæisk strategi for lavemissionsmobilitet i juni 2016.

I strategien for lavemissionsmobilitet beskrives de konkrete foranstaltninger, der skal træffes for at hjælpe Europa til at forblive konkurrencedygtigt og være i stand til at reagere på det stigende behov, der er for at sikre mobilitet for personer og varer. Med strategien for lavemissionsmobilitet, der bidrager til energiunionens mål, fastsættes der klare og rimelige vejledende principper, så medlemsstaterne kan forberede sig til fremtiden. De forslag, der fremlægges i dag, er de seneste skridt til at omsætte disse principper til konkrete foranstaltninger.

Detaljer

Publikationsdato
8. november 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark