Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. december 2020Repræsentationen i Danmark7 min læsetid

Nye regler for digitale platforme

"De to forslag har ét formål: at sikre, at vi som brugere har adgang til et bredt udvalg af sikre produkter og tjenester online. Og at virksomheder, der opererer i Europa, kan konkurrere frit og retfærdigt online på samme måde, som de gør offline...

Nye regler for digitale platforme

Kommissionen har foreslået en ambitiøs reform af det digitale rum, omfattende et nyt regelsæt for digitale tjenester såsom sociale medier, onlinemarkedspladser og andre onlineplatforme, der drives i Den Europæiske Union, nemlig retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale markeder.

Begge disse forslag er bygget op omkring de europæiske værdier. De nye regler vil sikre bedre beskyttelse af forbrugerne og deres grundlæggende rettigheder og vil føre til mere retfærdige og mere åbne digitale markeder for alle. Et tidssvarende regelsæt i hele det indre marked vil fremme innovation, vækst og konkurrence og give brugerne nye, bedre og mere pålidelige onlinetjenester. De vil også gøre opskalering lettere for mindre platforme, små og mellemstore samt nyoprettede virksomheder, og sikre dem let adgang til kunder i hele det indre marked og samtidig sænke omkostningerne forbundet med at efterleve reglerne. Desuden vil de nye regler forbyde urimelige betingelser, der pålægges af onlineplatforme, der er blevet eller forventes at blive gatekeepere til det indre marked. De to forslag udgør kernen i Kommissionens ambition om at gøre tyverne til Europas digitale årti.

Retsakten om digitale tjenester

Landskabet af digitale tjenester ser væsentligt anderledes ud i dag end for 20 år siden, da e-handelsdirektivet blev vedtaget. Onlineformidlere spiller nu en afgørende rolle for den digitale omstilling. Især onlineplatforme har skabt betydelige fordele for kunderne, har fremmet innovation og gjort det lettere at handle på tværs af grænserne i og uden for Unionen samt givet en lang række europæiske virksomheder og handlende nye muligheder. Men de kan samtidig misbruges til at sprede ulovligt indhold eller sælge ulovlige varer eller tjenesteydelser online. Nogle af de største aktører er efterhånden blevet halvoffentlige fora for deling af oplysninger og for onlinehandel. De er blevet systemiske og udgør en særlig risiko med hensyn til brugerrettigheder, informationsstrømme og offentlig deltagelse.

I henhold til retsakten om digitale tjenester vil bindende og EU-dækkende forpligtelser gælde for alle digitale tjenester, der forbinder forbrugere med varer, tjenester eller indhold, herunder nye procedurer for hurtigere fjernelse af ulovligt indhold samt omfattende beskyttelse af brugernes grundlæggende rettigheder online. Det nye regelsæt vil skabe bedre balance mellem brugernes, onlineformidlernes og de offentlige myndigheders rettigheder og ansvar i overensstemmelse med de europæiske værdier — herunder respekt for menneskerettighederne, frihed, demokrati, lighed og retsstaten. Forslaget supplerer handlingsplanen for europæisk demokrati, der har til formål at gøre demokratierne mere modstandsdygtige.

Mere konkret indføres der med retsakten om digitale tjenester en række nye, harmoniserede og EU-dækkende forpligtelser for digitale tjenester, der nøje gradueres ud fra disse tjenesters størrelse og virkning, såsom:

 • regler for fjernelse af ulovlige varer, tjenester og ulovligt indhold online
 • sikkerhedsforanstaltninger for brugere, hvis indhold fejlagtigt er blevet slettet af platforme
 • nye forpligtelser for meget store platforme til at træffe risikobaserede tiltag, der skal forebygge misbrug af deres systemer
 • vidtrækkende krav om gennemsigtighed, herunder for onlinereklamer og for de algoritmer, der anvendes til at anbefale indhold til brugerne
 • nye beføjelser til at kontrollere, hvordan platformene fungerer, herunder til at give forskere lettere adgang til de vigtigste platformes data
 • nye regler om sporing af erhvervsbrugere på onlinemarkedspladser, så forhandlere af ulovlige varer eller tjenesteydelser lettere kan spores
 • en innovativ samarbejdsproces mellem offentlige myndigheder for at sikre effektiv håndhævelse i hele det indre marked

Platforme, der når ud til mere end 10 % af EU's befolkning (45 mio. brugere), betragtes som systemiske og er underlagt specifikke forpligtelser til at styre deres egne risici, såvel som en ny tilsynsstruktur. De nye regler for ansvarlighed vil bestå af et udvalg af nationale koordinatorer af digitale tjenester og vil give Kommissionen særlige beføjelser til at udøve tilsyn med meget store platforme, herunder mulighed for at pålægge dem direkte sanktioner.

Retsakten om digitale markeder

Retsakten om digitale markeder omhandler de negative konsekvenser af visse former for adfærd hos platforme, der fungerer som gatekeepere til det indre marked. Der er tale om platforme, der har en betydelig indvirkning på det indre marked, fungerer som en vigtig indgang for erhvervsbrugere til at nå ud til deres kunder, og som har eller kan forventes at nyde godt af en rodfæstet og stabil markedsposition. Det drejer sig om platforme, der har beføjelse til at fungere som private regeludstedere og kan fungere som flaskehalse mellem virksomheder og forbrugere. Sådanne virksomheder kan have kontrol over hele platformsøkosystemer. Når en gatekeeper udøver urimelig forretningspraksis, kan den forhindre eller forsinke sine erhvervsbrugeres og konkurrenters værdifulde og innovative tjenester i at nå ud til forbrugeren. Eksempler herpå er illoyal anvendelse af data fra de virksomheder, der anvender platformene, eller situationer, hvor brugere bindes til en bestemt tjeneste og kun har begrænset mulighed for at skifte til en anden.

Retsakten om digitale markeder er baseret på den horisontale forordning om forholdet mellem platforme og virksomheder, på resultaterne fra Observationscenter for Onlineplatformøkonomien og den omfattende erfaring med onlinemarkeder, som Kommissionen har fået ved at håndhæve konkurrencelovgivningen. Den fastsætter harmoniserede regler, der definerer og forbyder sådanne former for urimelig praksis fra gatekeepernes side, og fastsætter en håndhævelsesmekanisme baseret på markedsundersøgelser. Den samme mekanisme vil sikre, at de forpligtelser, der er fastsat i forordningen, holdes ajour i den dynamiske digitale virkelighed.

Mere konkret vil retsakten om digitale markeder:

 • kun gælde for store udbydere af kernetjenester, der er mest udsat for urimelig praksis, såsom søgemaskiner, sociale netværk eller onlineformidlingstjenester, som opfylder de objektive lovgivningsmæssige kriterier for at blive udpeget som gatekeepere.
 • definere kvantitative kriterier som grundlag for identificering af formodede gatekeepere. Kommissionen vil også have beføjelser til at udpege virksomheder som gatekeepere efter en markedsundersøgelse
 • forbyde klart urimelige praksisser såsom at hindre brugere i at afinstallere præinstalleret software eller apps
 • forpligte gatekeepere til proaktivt at indføre visse praksisser såsom at gøre det muligt for tredjeparters software at virke og fungere sammen med deres egne tjenester
 • pålægge sanktioner for manglende overholdelse, hvilket kan omfatte bøder på op til 10 % af gatekeepernes globale omsætning, for at sikre, at de nye regler har en reel virkning. For gentagne overtrædere kan disse sanktioner også omfatte en forpligtelse til at træffe strukturelle foranstaltninger, der potentielt kan udvides til at omfatte afhændelse af visse virksomheder, hvor der ikke findes andre lige så effektive alternative foranstaltninger til at sikre overholdelse
 • give Kommissionen mulighed for at udføre målrettede markedsundersøgelser for at vurdere, om nye praksisser og tjenester blandt gatekeepere eventuelt skal føjes til listen over disse regler, for at sikre, at de nye regler for gatekeepere er på højde med den hastige udvikling på de digitale markeder.

Næste skridt

Europa-Parlamentet og medlemslandene vil drøfte Kommissionens forslag som led i den almindelige lovgivningsprocedure. Hvis det vedtages, vil den endelige tekst finde umiddelbar anvendelse i hele Den Europæiske Union.

Baggrund

Retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale markeder er det europæiske svar på den grundige overvejelsesproces, som Kommissionen, EU's medlemslande og mange andre jurisdiktioner har deltaget i de seneste år for at forstå, hvordan digitaliseringen — og mere specifikt onlineplatformene — påvirker de grundlæggende rettigheder, konkurrencen og mere overordnet set vores samfund og økonomier.

Kommissionen har ved udarbejdelsen af denne lovgivningspakke hørt en lang række interessenter. I løbet af sommeren 2020 hørte Kommissionen interessenterne for at få yderligere input til de analyser og den indsamling af dokumentation, der tjente til at fastlægge omfanget af de konkrete spørgsmål, som muligvis kræver tiltag på EU-plan i forbindelse med retsakten om digitale tjenester og det nye konkurrenceværktøj. På grundlag heraf blev forslaget om retsakten om digitale markeder udarbejdet. De åbne offentlige høringer, der løb fra juni til september 2020 som led i udarbejdelsen af den pakke, der i dag er blevet fremlagt, genererede over 3 000 svar fra alle dele af den digitale økonomi og fra hele verden.

Detaljer

Publikationsdato
15. december 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark