Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel31. maj 2021Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

Nye regler skal gøre det nemmere for europæerne at rejse...

Kommissionen har foreslået en ajourføring af Rådets henstilling om koordinering af restriktionerne for den frie bevægelighed i EU, der blev indført som reaktion på covid-19-pandemien.

Kommissionen foreslår ny forordning, der skal sikre EU-rejsende fortsat roaming uden merpris

Da den epidemiologiske situation tegner lysere, og vaccinationskampagnerne tager fart i hele EU, foreslår Kommissionen, at medlemsstaterne gradvist lemper rejserestriktionerne, herunder først og fremmest for indehaverne af EU's digitale covid-certifikat. Kommissionen har også foreslået at ajourføre de fælles kriterier for risikoområder og indføre en "nødbremse"-ordning for at imødegå forekomsten af nye varianter, der giver anledning til bekymring eller skal holdes ekstra øje med. Forslaget indeholder også specifikke bestemmelser dels om børn for at sikre, at rejsende familier forbliver forenet, og dels om en standardgyldighedsperiode for test.

Centrale ajourføringer af den fælles tilgang til rejserestriktioner inden for EU, der bygger på kortet med farvekoder, som Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) offentliggør:

 • Fuldt vaccinerede personer med vaccinationscertifikater i overensstemmelse med EU's digitale covid-certifikat bør fritages for rejserelateret test eller karantæne 14 dage efter at have modtaget den sidste dosis. Dette bør også gælde for restituerede personer, der har modtaget en enkelt dosis af en 2-dosis-vaccine. Hvis medlemsstaterne godkender vaccinationsdokumentation med henblik på at fravige restriktioner for den frie bevægelighed i andre situationer også, f.eks. efter den første dosis i en 2-dosisserie, bør de på samme betingelser godkende vaccinationscertifikater for en covid-19-vaccine.
 • Restituerede personer med certifikater i overensstemmelse med EU's digitale covid-certifikat bør fritages for rejserelateret test eller karantæne i de første 180 dage efter en positiv PCR-test.
 • Personer med et gyldigt testcertifikat i overensstemmelse med EU's digitale covid-certifikat bør fritages for eventuelle karantænekrav. Kommissionen foreslår en standardgyldighedsperiode for test: 72 timer for PCR-test og, hvis medlemsstaten godkender disse, 48 timer for hurtige antigentest.
 • "Nødbremse": Medlemsstaterne bør genindføre rejserestriktioner for vaccinerede og restituerede personer, hvis den epidemiologiske situation forværres hurtigt, eller hvis der rapporteres om en høj forekomst af varianter, der giver anledning til bekymring eller skal holdes ekstra øje med.
 • Præcisering og forenkling af krav, som medlemsstaterne pålægger på grundlag af deres egen beslutningsproces:
  • Rejsende fra grønne områder: ingen restriktioner.
  • Rejsende fra orange områder: medlemsstaterne kan kræve en test forud for afrejsen (hurtig antigentest eller PCR-test).
  • Rejsende fra røde områder: medlemsstaterne kan kræve, at rejsende går i karantæne, medmindre de er i besiddelse af en test forud for afrejsen (hurtig antigentest eller PCR-test).
  • Rejsende fra mørkerøde områder: ikkevæsentlige rejser bør i høj grad frarådes. Der stilles fortsat krav om test og karantæne.
 • For at sikre, at rejsende familier kan forblive sammen, bør mindreårige, der rejser med deres forældre, fritages for karantæne, hvis der ikke stilles krav herom til forældrene — eksempelvis på grund af vaccination. Børn under 6 år bør også fritages for rejserelateret test.
 • Kommissionen foreslår at tilpasse tærsklerne på ECDC's kort i lyset af den epidemiologiske situation og udviklingen med hensyn til vaccinationsdækning. For de områder, der er markeret med orange, foreslås det at hæve tærsklen for den kumulative incidensrate for covid-19 over 14 dage fra 50 til 75. For de røde områder foreslås det tilsvarende at tilpasse tærskelintervallet fra det nuværende 50-150 til 75-150.

Kommissionen opfordrer desuden til at gøre en yderligere indsats for at sikre en gnidningsløs udrulning af EU's digitale covid-certifikat. Til dette formål bør medlemsstaterne i videst muligt omfang gøre brug af de eksisterende muligheder i henhold til national ret for at påbegynde udstedelsen af EU's digitale covid-certifikater, allerede inden den underliggende forordning finder anvendelse fra og med den 1. juli. Hvis national ret indeholder bestemmelser om verifikation af covid-19-certifikater, kan indehavere af EU's digitale covid-certifikat allerede benytte det i forbindelse med rejser.

Kommissionen vil støtte denne proces ved at lancere den centrale del af EU's digitale covid-certifikat, som er den EU-portal, der lagrer de offentlige nøgler, der er nødvendige for at verificere et digitalt covid-certifikat, den 1. juni. Da der ikke udveksles personoplysninger via EU-portalen, kan medlemsstaterne allerede gøre brug af dens funktionalitet.

Kommissionens aktuelle forslag sikrer også overensstemmelse med reglerne om ikkevæsentlige rejser til EU, som Rådet ajourførte den 20. maj 2021.

Baggrund

Den 3. september 2020 fremsatte Kommissionen et forslag til Rådets henstilling, der på EU-plan skal sikre koordinering af og klar kommunikation om foranstaltninger, som medlemslandene træffer med henblik på at begrænse den frie bevægelighed som følge af coronaviruspandemien.

Den 13. oktober 2020 forpligtede EU's medlemslande sig til at sikre mere koordinering og bedre informationsudveksling ved at vedtage Rådets henstilling.

Den 1. februar 2021 vedtog Rådet en første ajourføring af Rådets henstilling, hvorved der blev indført en ny farve, "mørkerød", med henblik på at kortlægge risikoområder og fastsætte strengere foranstaltninger for tilrejsende fra højrisikoområder.

Den 20. maj 2021 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til foreløbig politisk enighed om at indføre EU's digitale covid-certifikat for at lette den frie bevægelighed inden for EU. EU's digitale covid-certifikat vil også bidrage til at lette den gradvise og koordinerede ophævelse af de nuværende restriktioner for den frie bevægelighed. Den politiske enighed blev bekræftet af Rådets Faste Repræsentanters Komité og Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.

Den 20. maj 2021 ændrede Rådet henstillingen vedrørende ikkevæsentlige rejser til EU, idet restriktionerne for ikkevæsentlige rejser til EU blev lempet — navnlig for vaccinerede tredjelandsstatsborgere. Rådet forhøjede også den tærskel for antallet af nye infektioner, der anvendes til at fastlægge listen over lande uden for EU, hvorfra ikkevæsentlige rejser bør tillades.

De europæiske ledere opfordrede på deres møde den 24.-25. maj til en revision senest medio juni af Rådets henstilling om rejser inden for EU med henblik på at lette den frie bevægelighed inden for EU. Med det aktuelle forslag følges der op på denne anmodning.

De seneste oplysninger om foranstaltninger mod coronavirusset og rejserestriktioner, som medlemslandene har indgivet, kan findes på platformen Re-Open EU.

Detaljer

Publikationsdato
31. maj 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark