Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. august 20214 min læsetid

Østersø-fiskeri i 2022

Kommissionen har vedtaget sit forslag til fiskerimuligheder i Østersøen for 2022. EU's medlemsstater vil på baggrund af dette forslag fastsætte, hvor mange fisk der kan fanges i havområdet for så vidt angår de kommercielt vigtigste arter.

EU, Norge og Det Forenede Kongerige indgår vigtige fiskeriaftaler om Nordsøen

Kommissionen foreslår at øge fiskerimulighederne for sild i Rigabugten og opretholde de nuværende niveauer for brisling, rødspætte og bifangster af torsk i den østlige del af Østersøen. Kommissionen foreslår at reducere fiskerimulighederne for de resterende bestande, der er omfattet af forslaget, for at forbedre disse bestandes bæredygtighed og hjælpe andre bestande såsom torsk og sild med at blive genoprettet.

Inden for det sidste årti har EU's fiskere, industri og offentlige myndigheder gjort en enorm indsats for at genoprette fiskebestandene i Østersøen. I de tilfælde, hvor der har foreligget videnskabelig rådgivning, er der allerede fastsat fiskerimuligheder i overensstemmelse med princippet om maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY) for syv ud af otte bestande, der omfatter 95 % af fangstmængden i volumen. I 2019 opdagede forskerne imidlertid, at situationen er værre end tidligere anslået. Der skal stadig tages afgørende skridt for at genoprette alle bestande og sikre, at de når eller forbliver på et bæredygtigt niveau.

Den samlede tilladte fangstmængde (TAC) er baseret på den bedste tilgængelige peerevaluerede videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og følger den flerårige forvaltningsplan for Østersøen, der blev vedtaget i 2016 af Europa-Parlamentet og Rådet. Hvad angår torsk, sild og laks i den vestlige del af Østersøen vil Kommissionen ajourføre sit forslag, når den relevante videnskabelige rådgivning foreligger (forventeligt medio september).

Torsk

Hvad angår torsk i den østlige del af Østersøen foreslår Kommissionen at opretholde TAC-niveauet og alle de ledsagende foranstaltninger fra fiskerimulighederne i 2021. Til trods for de foranstaltninger, der er truffet siden 2019, da forskerne første gang gjorde opmærksom på bestandens ringe tilstand, er situationen ikke blevet bedre.

Hvad angår torsk i den vestlige del af Østersøen er Det Internationale Havundersøgelsesråds (ICES) videnskabelige rådgivning udskudt til medio september, og Kommissionen vil ajourføre sit forslag på baggrund heraf. Eftersom det virker usandsynligt, at bestanden har udviklet sig gunstigt, foreslår Kommissionen imidlertid allerede nu at opretholde lukningen af gydeområderne. Den foreslår også at bevare alle ledsagende foranstaltninger i den østlige del af fangstområdet i betragtning af, at torsk i den østlige del af Østersøen dominerer området.

Sild

Størrelsen af bestanden af sild i den vestlige del af Østersøen forbliver under den sikre biologiske grænse, og forskerne råder for fjerde år i træk til at standse fangsten af sild i den vestlige del af Østersøen. Kommissionen foreslår derfor at lukke det direkte fiskeri og fastsætte en TAC begrænset til uundgåelige bifangster, hvis niveau Kommissionen vil fastsætte på et senere tidspunkt, eftersom ICES p.t. ikke er i stand til at fremlægge tilstrækkelige videnskabelige data.

For så vidt angår sild i den centrale del af Østersøen foreslår Kommissionen i overensstemmelse med rådgivning fra ICES en nedsættelse på 54 %, fordi bestanden er faldet til et niveau meget tæt på den grænse, under hvilken bestanden ikke er bæredygtig. I overensstemmelse med rådgivningen fra ICES foreslår Kommissionen, at TAC-niveauet for sild i Den Botniske Bugt reduceres med 5 %, samtidig med at situationen for sild i Rigabugten giver mulighed for at øge TAC med 21 %.

Rødspætte

Om end ICES' rådgivning muliggør en forøgelse, farer Kommissionen med lempe for primært at beskytte torsk, der er en uundgåelig bifangst i fiskeriet efter rødspætte, sådan som det foregår i øjeblikket. Den foreslår derfor at opretholde et uændret TAC-niveau.

Brisling

Rådgivningen fra ICES om brisling giver ligeledes mulighed for en forøgelse. Kommissionen anbefaler dog forsigtighed og foreslår at opretholde et uændret TAC-niveau. Dette skyldes, at brisling og sild fanges i blandet fiskeri, og at TAC'en for sild i den centrale del af Østersøen igen skal reduceres betydeligt. Derudover er brisling et byttedyr for torsk, der ikke er i en god tilstand.

Laks

ICES har udskudt sin videnskabelige rådgivning om laks til medio september. Kommissionen vil ajourføre sit forslag på baggrund heraf. ICES' særlige rådgivning fra april 2020 indeholder allerede oplysninger om de problemer, der påvirker disse bestande, og den peger på, at MSY-målsætningen ikke kan nås for alle laksebestande i floder, hvis erhvervsfiskeriet og det rekreative fiskeri til havs efter blandede bestande fortsætter i sit nuværende omfang.

Næste skridt

Rådet vil gennemgå Kommissionens forslag med henblik på at vedtage det på et ministermøde den 11.-12. oktober.

Baggrund

Forslaget om fiskerimuligheder er en del af Den Europæiske Unions strategi for tilpasning af fiskeriniveauerne til langsigtede bæredygtighedsmål, såkaldt maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY), inden 2020, som Rådet og Europa-Parlamentet har vedtaget inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik. Kommissionene forslag er også i overensstemmelse med de politiske intentioner, der blev udtrykt i Kommissionens meddelelse "Mod et mere bæredygtigt fiskeri i EU: status og retningslinjer for 2021", og med den flerårige plan for torske-, silde- og brislingebestandene i Østersøen.

Detaljer

Publikationsdato
26. august 2021