Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. september 2020Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Pakke om den grønne pagt

Kommissionen fremlagde den 17. september 2020 EU’s klimamål for 2030 og forslag til ændring af den europæisk klimalovgivning samt vurdering af nationale energi- og klimaplaner...

Green deal

Kommissionen øger ambitionsniveauet for klimaindsatsen og foreslår en reduktion af emissionerne på 55% frem til 2030!
Kommissionen har fremlagt sin plan for en reduktion af EU's drivhusgasemissioner på mindst 55 % frem til 2030 sammenlignet med 1990-niveauerne.
Dette ambitionsniveau for det næste årti vil skabe et afbalanceret forløb i EU, der fører til klimaneutralitet senest i 2050.
Det nye mål er baseret på en omfattende konsekvensanalyse af de sociale, økonomiske og miljømæssige virkninger. Analysen viser, at denne handleplan er realistisk og gennemførlig.
Det øgede ambitionsniveau understreger også EU's fortsatte globale førerstilling forud for den næste FN-klimakonference (COP26).

Baggrund

En øgning af 2030-målet for reduktion af drivhusgasemissioner blev fremhævet første gang i Ursula von der Leyens politiske retningslinjer i 2019 på linje med parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2°C og fortsætte bestræbelserne for at holde den på 1,5°C.

I den konsekvensanalyse, der blev offentliggjort i dag, og efter en bred høringsproces i det forløbne år har Kommissionen foretaget en grundig undersøgelse af virkningerne for vores økonomi, samfund og miljø af en reduktion af emissionerne med 50 % til 55 % frem til 2030 sammenlignet med 1990-niveauerne. I konsekvensanalysen gennemgås blandingen af tilgængelige politiske instrumenter nøje, og hvordan hver økonomisk sektor kan bidrage til målene. Konklusionen er, at en velafvejet, realistisk og gennemtænkt rute til klimaneutralitet i 2050 forudsætter et emissionsreduktionsmål på mindst 55 % frem til 2030.

Hvis en 55 % reduktion af drivhusgasemissionerne skal nås, kræver det en indsats inden for alle økonomiske sektorer. En klimaneutral omstilling kan kun nås, hvis alle bidrager. CO2-emissioner fra afbrænding af fossile brændstoffer er den største kilde til drivhusgasemissioner i EU. Sammen med flygtige ikke-CO2-emissioner i energisystemet udgør de lidt over 75 % af EU's drivhusgasemissioner. Det understreger energisystemets centrale rolle i omstillingen til en klimaneutral økonomi. Bygninger og transport er sammen med industrien de vigtigste energiforbrugere og emissionskilder. Dekarbonisering af både energiforsyningen og -efterspørgslen er nøglen til at nå klimaneutralitet.

Vurderingen af medlemsstaternes nationale energi- og klimaplaner viser, at de optrapper deres energi- og klimaomstilling. Den viser, at andelen af vedvarende energi i EU kan nå op på 33,7 % frem til 2030, hvilket går ud over det nuværende mål på mindst 32 %. Hvad angår energieffektivitet er der stadig et efterslæb: 2,8 % for det primære energiforbrug og 3,1 % for det endelige energiforbrug sammenlignet med målet på mindst 32,5 %. For at afhjælpe dette vil Kommissionens indsats navnlig være koncentreret om det kommende renoveringsbølgeinitiativ og gennemgangen og en eventuel revision af direktivet om energieffektivitet samt retningslinjerne for princippet om energieffektivitet først. Vurderingen af de nationale energi- og klimaplaner på EU-niveau, som blev offentliggjort i dag, suppleres i oktober med en vurdering af hver medlemsstat som led i rapporten om status over energiunionen.

Den forordning om klimaloven, som Kommissionen foreslog i marts 2020, sigter mod at indarbejde 2050-målet om klimaneutralitet i EU-lovgivningen, som blev aftalt mellem EU's stats- og regeringschefer i december 2019, og mod at være retningsvisende for al EU-politik. Kommissionen foreslår nu at medtage det reviderede 2030-mål i forordningen, hvilket i øjeblikket drøftes i Europa-Parlamentet og Rådet. Det nye 2030-mål vil også danne grundlag for drøftelser om ændring af EU's nationalt bestemte bidrag til reduktion af emissioner i henhold til Parisaftalen.

Som anført i den europæiske grønne aftale og i dagens meddelelse vil Kommissionen nu begynde at udarbejde detaljerede lovgivningsforslag om, hvordan dette nye mål kan nås. Kommissionen vil gennemgå alle relevante klima- og energipolitiske instrumenter for at opnå emissionsreduktionerne med henblik på at fremsætte passende forslag i juni 2021.

Detaljer

Publikationsdato
17. september 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark