Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. august 2022Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Regionalstøtte til Danmark godkendt

Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt Danmarks kort over tildeling af regionalstøtte for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2027 inden for rammerne af de reviderede retningslinjer for regionalstøtte.

Denmark

De reviderede retningslinjer for regionalstøtte, der blev vedtaget af Kommissionen den 19. april 2021 og trådte i kraft den 1. januar 2022, giver medlemsstaterne mulighed for at støtte de mindst begunstigede europæiske regioner i bestræbelserne på at indhente og mindske forskellene med hensyn til økonomisk velfærd, indkomst og arbejdsløshed, dvs. samhørighedsmål, der er centrale for Unionen. De giver også medlemsstaterne øgede muligheder for at understøtte regioner, der står over for omstillingsmæssige eller strukturelle udfordringer, som f.eks. affolkning, med at bidrage fuldt ud til den grønne og den digitale omstilling.

Samtidig sikrer de reviderede retningslinjer, at der fastholdes stærke beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre medlemsstaterne i at anvende offentlige midler til udflytning af arbejdspladser fra én EU-medlemsstat til en anden, hvilket er afgørende for den fair konkurrence på det indre marked.

I Danmarks regionalkort defineres de danske regioner, der er berettigede til regional investeringsstøtte. Kortet fastsætter også de maksimale støtteintensiteter i de støtteberettigede regioner. Støtteintensiteten er det maksimale statsstøttebeløb, der kan ydes pr. støttemodtager, udtrykt i procent af de støtteberettigede investeringsomkostninger.

I henhold til de reviderede retningslinjer for regionalstøtte vil regioner, der dækker 7,5 % af befolkningen i Danmark, være berettiget til regional investeringsstøtte i henhold til undtagelsesbestemmelsen i artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") (de såkaldte "c"-områder):

  • For at afhjælpe regionale forskelle har Danmark udpeget dele af København, Nordsjælland, Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Fyn, Sydjylland, Vestjylland, Østjylland, Nordjylland og hele Bornholm som såkaldte ikke-prædefinerede "c"-områder. I disse områder varierer de maksimale støtteintensiteter for store virksomheder mellem 10 % og 15 % afhængigt af BNP pr. indbygger.  
  • Danmark har mulighed for at udpege yderligere såkaldte ikke-prædefinerede "c"-områder op til højst 0,19 % af den nationale befolkning. Den specifikke udpegning af disse områder kan finde sted i fremtiden og vil resultere i en eller flere ændringer af det regionalstøttekort, der er godkendt i dag.

I alle ovennævnte områder kan de maksimale støtteintensiteter forhøjes med 10 procentpoint for investeringer foretaget af mellemstore virksomheder og med 20 procentpoint for små virksomheders investeringer, gældende for deres initialinvesteringer med støtteberettigede omkostninger på op til 50 mio. EUR.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
4. august 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark