Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. november 2018Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Schengeninformationssystemet styrkes...

Rådet har vedtaget Kommissionens forslag om at styrke Schengeninformationssystemet (SIS), det mest anvendte system til informationsudveksling inden for migration, sikkerhed og grænseforvaltning i Europa!

Foto©hemera/Thinkstock

Det styrkede SIS er en politisk prioritet for 2018-2019 og et vigtigt element for EU-informationssystemernes fremtidige interoperabilitet. Det vil kunne hjælpe grænsevagter og politi med bedre at kunne opspore farlige kriminelle og terrorister.

Det styrkede SIS vil bl.a. omfatte følgende opgraderinger:

 • Nye indberetninger om kriminelle og afgørelser om tilbagesendelse: de vedtagne ændringer vil gøre det muligt at indgive SIS-indberetninger vedrørende ukendte personer, der er eftersøgt i forbindelse med en lovovertrædelse. Der vil desuden blive indført en ny indberetningskategori for "afgørelser om tilbagesendelse" for at forbedre håndhævelsen af afgørelser om tilbagesendelse for tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.
 • Større årvågenhed over for terrorhandlinger: de nationale myndigheder er forpligtet til at indgive en SIS-indberetning i forbindelse med terrorhandlinger og en ny form for indberetning vedrørende "undersøgelseskontrol" med henblik på at samle væsentlige oplysninger.
 • Skærpede bestemmelser om forsvundne børn og personer i nød: ud over med de eksisterende indberetninger om forsvundne personer, vil de nationale myndigheder kunne indgive forebyggende indberetninger om personer, der har behov for beskyttelse.
 • Håndhævelse af indrejseforbud: det vil nu være obligatorisk at indberette ethvert indrejseforbud til SIS, som er udstedt til tredjelandsstatsborgere, således at det kan håndhæves i hele Schengenområdet.
 • Stærkere regler for databeskyttelse: de vedtagne ændringer vil styrke beskyttelsen af personoplysninger ved at bringe dem i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse og politidirektivet om databeskyttelse.
 • Forbedret interoperabilitet: det styrkede SIS vil mere effektivt kunne anvende fingeraftryk, håndfladeaftryk og ansigtsbilleder til at identificere mistænkte. Opgraderingerne er også rettet mod at sikre SIS' fulde interoperabilitet med andre EU-systemer for migration, grænseforvaltning og sikkerhed.
 • Øget adgang for EU-agenturerne: Europol vil nu have adgang til alle indberetningskategorier i SIS, samtidig med at Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings operationelle hold vil kunne få adgang til SIS med henblik på at udføre deres opgaver i hotspots og ved de ydre grænser.

De næste skridt

Efter at Rådet i dag har vedtaget de tre forordninger om en styrket anvendelse af Schengeninformationssystemet i forbindelse med politisamarbejde, grænsekontrol og tilbagesendelser, vil formanden for Europa-Parlamentet og det østrigske EU-formandskab nu skulle underskrive retsakterne.

Teksten vil derefter blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft 20 dage senere. De nye funktioner i SIS vil blive gennemført trinvist med et krav om, at systemet skal være fuldt ud operationelt i medlemsstaterne tre år efter lovgivningens ikrafttræden (dvs. 2021). Eu-LISA-agenturet, der er ansvarligt for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed, får ansvaret for de tekniske opgraderinger af SIS.

Baggrund

I sin tale om Unionens tilstand 2016 fremhævede kommissionsformand Jean-Claude Juncker vigtigheden af at afhjælpe de nuværende mangler i dataforvaltningen og at forbedre de eksisterende informationssystemers interoperabilitet. I april 2016 fremlagde Kommissionen en meddelelse om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed som udgangspunkt for drøftelser om, hvordan man kan få EU's informationssystemer til at fungere bedre for at styrke grænseforvaltningen og den interne sikkerhed.

Et styrket Schengeninformationssystem (SIS) er et af grundlagene for dette arbejde. Som følge af den omfattende evaluering af SIS, som blev gennemført i 2016, blev der udpeget visse områder, hvor der kan foretages operationelle og tekniske forbedringer. De lovgivningsforslag, der blev fremlagt af Kommissionen i december 2016, havde til formål at gennemføre de henstillinger, som var fastsat i evalueringsrapporten, samt de forpligtelser, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker fremsatte i talen om Unionens tilstand i 2016.

Schengeninformationssystemet (SIS) er et stort, centraliseret informationssystem, der understøtter kontrollen ved de ydre Schengengrænser og forbedrer retshåndhævelses- og retssamarbejdet i 30 lande i Europa. Det indeholder i øjeblikket mere end 80 millioner indberetninger, og der blev foretaget mere end 5,2 milliarder søgninger i 2017.

Mellem april 2013, da systemet blev iværksat, og udgangen af 2017 var der 800 000 hits (i gennemsnit mere end 450 hits om dagen), dvs. at en person eller et objekt, der blev kontrolleret af en grænsevagt eller politiet, passede på oplysninger i databasen. Det betyder, at:

 • mere end 200 000 grove forbrydere og andre personer, der rejste og udgjorde en trussel mod den nationale sikkerhed, er blevet opsporet
 • næsten 50 000 personer er blevet anholdt for lovovertrædelser, som er begået i en anden medlemsstat
 • mere end 165 000 fingeraftryk blev tilføjet til det automatiske fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS) inden udgangen af oktober med op til 1 000 søgninger i AFIS hver dag
 • mere end 180 000 personer blev opsporet med henblik på at bistå i en straffesag
 • næsten 200 000 straffesager vedrørende enten stjålne motorcykler, misbrug med identitets- og rejsedokumenter, stjålne våben, stjålne nummerplader og anden mistet eller stjålen ejendom er blevet opklaret
 • mere end 28 000 forsvundne personer er fundet efter at have krydset grænsen til en anden medlemsstat og er vendt sikkert hjem
 • næsten 150 000 personer er blevet nægtet indrejse eller ophold i Schengenområdet.

Detaljer

Publikationsdato
19. november 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark