Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. juni 2019Repræsentationen i Danmark6 min læsetid

Status over Brexit-forberedelserne...

Forud for Det Europæiske Råds (artikel 50) møde i juni gør Europa-Kommissionen i dag – i sin femte meddelelse om forberedelserne til brexit – status over Den Europæiske Unions brexitforberedelser og -beredskab, navnlig set i lyset af den afgørelse...

Konsekvenserne for fiskeriet af en Brexit uden aftale

På baggrund af den fortsatte usikkerhed med hensyn til Det Forenede Kongeriges ratificering af udtrædelsesaftalen – som aftalt med den britiske regering i november 2018 – og den generelle nationale situation, er et scenarie uden aftale den 1. november 2019 fortsat i høj grad et muligt, om end ikke ønskeligt, udfald.

Europa-Kommissionen har siden december 2017 forberedt sig på et scenarie uden aftale. Kommissionen har til dato fremsat 19 lovgivningsforslag, hvoraf Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget 18. Der er opnået politisk enighed om det sidste forslag (beredskabsforordningen vedrørende EU-budgettet for 2019), som forventes formelt vedtaget senere denne måned. Kommissionen har ligeledes vedtaget 63 ikkelovgivningsmæssige retsakter og offentliggjort 93 forberedelsesmeddelelser. I lyset af forlængelsen af perioden i henhold til artikel 50 har Kommissionen gennemgået alle disse foranstaltninger for at sikre, at de fortsat opfylder de fastsatte målsætninger. Kommissionen konkluderer, at der ikke er behov for at ændre foranstaltningernes indhold, og at de stadig er egnede til formålet. Kommissionen har ikke til hensigt at træffe nye foranstaltninger forud for den nye udtrædelsesdato.

Kommissionen minder om, at det er alle interessenters ansvar at være beredt på ethvert scenarie. Eftersom et scenarie uden aftale stadig er et muligt udfald, opfordrer Kommissionen kraftigt alle interessenter til at bruge den ekstra tid, forlængelsen giver, til at sikre, at de har truffet alle de nødvendige foranstaltninger for at forberede sig på Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Dagens meddelelse indeholder detaljer om de omfattende forberedelser i EU27 på områder såsom borgernes ret til ophold og social sikring, told og beskatning, transport, fiskeri, finansielle tjenester og lægemidler, medicinsk udstyr og kemiske stoffer.

Et scenarie uden aftale

I tilfælde af brexit uden en aftale bliver Det Forenede Kongerige et tredjeland uden en overgangsordning. Al primær og afledt EU-ret vil ikke længere gælde for Det Forenede Kongerige på dette tidspunkt. Der bliver ingen overgangsperiode, således som det var planlagt i udtrædelsesaftalen. Det vil selvsagt påvirke borgere og virksomheder betydeligt og få alvorlige negative økonomiske konsekvenser, der vil være langt større for Det Forenede Kongerige end for medlemsstaterne i EU27.

Som beskrevet af kommissionsformand Jean-Claude Juncker i Europa-Parlamentet den 3. april 2019 forventes Det Forenede Kongerige i tilfælde af et aftaleløst brexit at tage fat på tre vigtige adskillelsesspørgsmål som en forudsætning for, at EU vil overveje at indlede drøftelser om de fremtidige forbindelser. Der er tale om at: 1) beskytte og håndhæve de rettigheder, som personer, der har udøvet deres ret til fri bevægelighed, har optjent inden brexit, 2) opfylde de finansielle forpligtelser, som Det Forenede Kongerige har indgået som medlemsstat, og 3) bevare Langfredagsaftalens ånd og bogstav, fred på øen Irland samt det indre markeds integritet.

EU's forberedelses- og beredskabsarbejde i tilfælde af brexit uden en aftale: fortsat årvågenhed på bestemte områder

Forberedelserne til Det Forenede Kongeriges udtræden er en fælles indsats for både de offentlige administrationer og økonomiske operatører. Kommissionen har ført omfattende tekniske drøftelser med EU27-medlemsstaterne både om det generelle forberedelses- og beredskabsarbejde og om foranstaltninger, der er af mere specifik sektorvis, juridisk eller administrativ karakter. Kommissionen har også afsluttet sine besøg til hovedstæderne i EU27-medlemsstaterne. Besøgene har vist, at medlemsstaterne i høj grad har forberedt sig på alle situationer.

Den meddelelse, der er offentliggjort i dag, fokuserer på områder, hvor der er brug for fortsat og særlig årvågenhed i de næste måneder:

Borgernes ret til ophold og social sikring

 • Medlemsstaterne har forberedt eller vedtaget nationale beredskabsforanstaltninger før den 12. april 2019 for at sikre, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, som ikke er EU-borgere, lovligt kan blive boende i tiden umiddelbart efter en udtræden uden aftale.
 • For at skabe yderligere klarhed har Kommissionen udarbejdet en oversigt over opholdsretten i EU27-medlemsstaterne (se her) med direkte links til de nationale websteder om forberedelserne. Listen vil blive ajourført løbende.

Lægemidler, medicinsk udstyr og kemiske stoffer

 • Kun et mindre antal centralt godkendte produkter (omkring 1 %) var ikke bragt i overensstemmelse med reglerne pr. 12. april 2019. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er nu tæt på at have bragt de produkter, der godkendes centralt, i overensstemmelse med reglerne.
 • For produkter, der er godkendt på nationalt niveau, skal der stadig gøres en indsats for at bringe de resterende lægemidler i overensstemmelse med reglerne inden den 31. oktober 2019.
 • Overførslen af certifikater for medicinsk udstyr fra de britiske bemyndigede organer til EU27-medlemsstaternes bemyndigede organer er i gang.
 • For så vidt angår kemiske stoffer er der ultimo april 2019 blevet overført REACH-registreringer for 463 stoffer til EU27-medlemsstaterne, mens 718 fortsat kun er registreret af registranter etableret i Det Forenede Kongerige. Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har åbnet et "brexit-vindue" i REACH-IT for at tage de nødvendige skridt til overførslen af deres REACH-registreringer forud for udtrædelsesdatoen.

Told, indirekte beskatning og grænsekontrolsteder

 • På området told og indirekte beskatning har Kommissionen forud for den forrige udtrædelsesdato arrangeret talrige tekniske møder og offentliggjort told-, moms- og punktafgiftsvejledninger.
 • De nationale administrationer har foretaget betydelige investeringer i infrastruktur og menneskelige ressourcer, hovedsageligt i de medlemsstater, som er de primære indgangs- og udgangspunkter for EU's handel med Det Forenede Kongerige. Medlemsstaterne arbejder også sammen med Kommissionen med hensyn til uddannelses- og kommunikationsindsatsen for at nå ud til de økonomiske aktører og interessenter generelt.
 • På området sundheds- eller plantesundhedskontrol (SPS) har EU27-medlemsstaterne etableret nye grænsekontrolposter eller udvidet eksisterende poster ved indgangspunker for import fra Det Forenede Kongerige til EU.

Transport

 • Beredskabsforordningen om lufttransport indeholder en særlig mekanisme, som sikrer, at luftfartselskaber i EU fortsat kan overholde kravet om EU-majoritetsejerskab og -kontrol. Processen er i gang, og Kommissionen er regelmæssigt i kontakt med de nationale myndigheder.
 • I sektoren for jernbanetransport har operatørerne ikke taget de nødvendige skridt for at indhente de fornødne EU27-dokumenter.

Fiskeriaktiviteter

 • I fiskerisektoren er Kommissionen hurtigt skredet til handling for at gennemføre EU's forordninger om beredskab. Kommissionen og medlemsstaterne har arbejdet sammen om at samle oplysninger i et passende format, så EU-fartøjers ansøgninger om tilladelse om adgang til britisk farvand kan blive behandlet, så snart beredskabsforordningen om fiskeritilladelser finder anvendelse.
 • Kommissionen har også arbejdet tæt sammen med medlemsstaterne om at tilpasse deres operationelle programmer, så ressourcerne under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond kan anvendes til midlertidigt ophør, hvis det er nødvendigt og passende.

Finansielle tjenester

 • Om end virksomhederne i perioden op til den 12. april 2019 havde gjort betydelige fremskridt med hensyn til deres beredskabsplanlægning, er der stadig visse udestående spørgsmål. Forsikringsvirksomheder, betalingstjenester og andre aktører inden for finansielle tjenester, der stadig ikke er forberedt med hensyn til visse aspekter af deres forretning (f.eks. forvaltning af kontrakter og adgang til infrastrukturer), opfordres kraftigt til at færdiggøre deres forberedende foranstaltninger inden den 31. oktober 2019. Kommissionen arbejder sammen med rådgivere på EU-plan og nationalt plan om at sikre, at virksomhedernes beredskabsplaner er fuldt ud gennemført, og den forventer, at de britiske tilsynsmyndigheder ikke vil forhindre virksomhederne i at gennemføre sådanne planer.

Detaljer

Publikationsdato
12. juni 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark