Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. august 2018Repræsentationen i Danmark

Støtte til landbrug der er ramt af tørke...

I lyset af de store problemer, som de europæiske landbrugere oplever på grund af tørken denne sommer, træffer Europa-Kommissionen yderligere foranstaltninger for at yde sektoren praktisk støtte. Landbrugerne vil få større fleksibilitet, så de kan...

Den fælles landbrugspolitik efter 2020...

Kommissionen præsenterer i dag endnu en pakke med tiltag til at øge forsyningen af foder til husdyrbestande, som er en af de største udfordringer for de landbrugere, der er blevet ramt af tørke. Pakken supplerer de foranstaltninger, der allerede blev annonceret i august.

Landbrugskommissær Phil Hogan udtaler: "Kommissionen reagerede hurtigt på de første tegn på disse ekstreme klimatiske forhold, og jeg følger fortsat situationen meget nøje. Jeg er i kontakt med ministre i de berørte medlemsstater for at drøfte tilstrækkeligheden af de tiltag, der allerede er gjort. I dag går vi et skridt videre med foranstaltninger, som jeg er forvisset om vil lette situationen for de europæiske landbrugere, der mangler foder til deres dyr. Jeg bifalder de seneste udmeldinger fra flere medlemsstater om at træde til og støtte deres landbrugssektor, og jeg vil fortsat arbejde sammen med dem for at sikre, at de udnytter alle de muligheder, vi navnlig råder over inden for den fælles landbrugspolitik."

De undtagelser, der præsenteres i dag, vedrører nærmere bestemt reglerne om forgrønnelse:

  • Mulighed for at betragte vinterafgrøder, som normalt sås i efteråret med henblik på høst/græsning, som efterafgrøder (hvilket er forbudt under de gældende regler), hvis de er beregnet til græsning/foderproduktion.
  • Mulighed for at så efterafgrøder som enkeltkultur (og ikke en blanding af afgrøder som ellers foreskrevet), hvis de er beregnet til græsning/foderproduktion.
  • Mulighed for at afkorte minimumsperioden på 8 uger for efterafgrøder, så planteavlerne kan så deres vinterafgrøder i tide efter deres efterafgrøder.
  • Udvidelse af den tidligere vedtagne undtagelse mhp. at tillade græsning/græsslåning af braklagte arealer til at omfatte Frankrig.

Forslaget om højere forskudsbetalinger, som allerede blev bebudet for et par uger siden, blev i dag officielt fremlagt. Landbrugerne vil for at forbedre deres likviditetssituation kunne modtage op til 70 % af deres direkte betalinger og 85 % af betalingerne til udvikling af landdistrikterne allerede i midten af oktober 2018, i stedet for at vente indtil december.

Forslagene supplerer de regler, der allerede gælder for sådanne særlige omstændigheder. I alle tilfælde sikrer Kommissionen, at alle foranstaltningerne gennemføres på forholdsmæssig vis og ud fra diverse miljøhensyn. Ifølge de gældende statsstøtteregler for landbruget kan der f.eks. ydes støtte på op til 80 % af skader forårsaget af tørke (eller op til 90 % i områder med naturbetingede begrænsninger) på visse særlige betingelser. Der kan ydes støtte til køb af foder på grund af enten materiel skade eller tab af indkomst. Der kan også ydes kompensation, uden at Kommissionen skal underrettes (den såkaldte "de minimis-støtte"), på op til 15 000 EUR pr. landbruger over tre år. Endelig kan også ydes støtte inden for rammerne af landdistriktsudviklingen, bl.a. i form af finansiering af gentilsåning af græsarealer eller kompensation for tabt indkomst.

De forslag, der præsenteres i dag, er blevet forelagt medlemsstaterne på et udvalgsmøde. De forventes at blive vedtaget i de kommende dage og formelt at træde i kraft ved udgangen af september. Foranstaltningerne vil blive anvendt med tilbagevirkende kraft.

Kommissionen er i kontakt med alle medlemsstaterne med henblik på senest den 31. august at modtage aktualiserede oplysninger om konsekvenserne af tørken.

Detaljer

Publikationsdato
30. august 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark