Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel5. marts 2020Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Strategi for ligestilling

Kommissionen fremlagde den 5. marts sin strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd i Europa.

Ligelønsdag

EU er førende på verdensplan inden for ligestilling mellem kønnene og har gjort betydelige fremskridt i de seneste årtier, men kønsbaseret vold og kønsstereotyper eksisterer stadig: hver tredje kvinde i EU har været udsat for fysisk og/eller seksuel vold. Selv om der bliver flere og flere kvindelige akademikere, tjener kvinder i gennemsnit 16 % mindre end mænd, og kun 8 % af virksomhedslederne i EU's største virksomheder er kvinder.

Af den grund er der i strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025 skitseret nogle centrale tiltag for de næste fem år, og Kommissionen forpligter sig til at integrere kønsaspektet i alle EU's politikområder. I strategien beskrives, hvordan Kommissionen vil indfri det løfte, der er afgivet af kommissionsformand Ursula von der Leyen om, at der i EU skal være lige muligheder for alle, der nærer de samme forhåbninger.

Konkrete tiltag for ligestilling 2020-2025

Ingen EU-lande har hidtil opnået fuld ligestilling mellem kvinder og mænd. Fremskridtene går langsomt, og der er fortsat kønsforskelle på områderne beskæftigelse, løn, pasning og pleje samt pension. For at bygge bro over disse kløfter og gøre det muligt for Europa at nå sit fulde potentiale i erhvervslivet, i politik og i samfundet er der i strategien skitseret en række centrale tiltag, f.eks. udryddelse af kønsbaseret vold og kønsstereotyper, sikring af lige deltagelse og lige muligheder på arbejdsmarkedet, herunder lige løn og opnåelse af fuld ligestilling på beslutningsniveauerne og i politik.

  1. I EU har 33 % af kvinderne været udsat for fysisk og/eller seksuel vold og 55 % for seksuel chikane. Kvinder i Europa skal kunne leve et liv frit for vold og destruktive stereotyper. For at opnå dette opfordres der i strategien til retlige foranstaltninger til kriminalisering af vold mod kvinder. Kommissionen har navnlig til hensigt at udvide de kriminalitetsområder, hvor harmonisering er mulig i hele Europa, til specifikke former for vold mod kvinder, herunder seksuel chikane, misbrug af kvinder og kvindelig kønslemlæstelse. Kommissionen vil i sit forslag til retsakt om digitale tjenester præcisere, hvilke foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlige aktiviteter der forventes af platforme på nettet, herunder bekæmpelse af vold mod kvinder på internettet.

  2. Kvinderne i EU tjener i gennemsnit 16 % mindre end mænd, og de oplever stadig, at det er vanskeligt at komme ind og forblive på arbejdsmarkedet. Ligestilling mellem kønnene er en væsentlig forudsætning for en innovativ, konkurrencedygtig og blomstrende europæisk økonomi. På grund af de demografiske udfordringer og den grønne og den digitale omstilling vil støtte af kvinder, der leder efter job i sektorer med mangel på kvalificeret arbejdskraft, navnlig inden for teknologi og kunstig intelligens, få en positiv indvirkning på Europas økonomi. Kommissionen lancerer i dag en offentlig høring om løngennemsigtighed og vil fremlægge bindende foranstaltninger inden udgangen af 2020 med henblik på at bekæmpe manglende ligeløn. Kommissionen vil også forstærke indsatsen for at håndhæve EU's standarder om balance mellem arbejdsliv og privatliv for reelt at gøre det muligt for kvinder og mænd at udvikle sig på lige fod både personligt og professionelt. Målet er at skabe større trivsel blandt kvinder på arbejdsmarkedet. Ligestilling på arbejdsmarkedet, social inklusion og uddannelsesdimensionen vil fortsat blive overvåget inden for rammerne af det europæiske semester.

  3. Kvinder er fortsat underrepræsenteret i ledende stillinger, herunder EU's største virksomheder, hvor kun 8 % af virksomhedslederne er kvinder. Kommissionen presser på for at få vedtaget et forslag fra 2012 om ligelig kønsfordeling i selskabsbestyrelser med henblik på at få flere kvinder på ledelsesposter i erhvervslivet. Kommissionen vil også fremme kvinders deltagelse i politik, herunder ved valget til Europa-Parlamentet i 2024, ved blandt andet at finansiere og udveksle bedste praksis. For at gå foran med et godt eksempel vil Kommissionen selv bestræbe sig på inden udgangen af 2024 at opnå fuld ligestilling på alle Kommissionens ledelsesniveauer.

Integrering af kønsaspektet i alle EU-politikker

Under ledelse af kommissær for ligestilling, Helena Dalli, og med støtte fra den nyligt oprettede taskforce om ligestilling vil Kommissionen også integrere kønsaspektet i alle EU's politikker og vigtige initiativer, også kendt som "kønsmainstreaming". De centrale udfordringer, som EU i dag står over for, herunder klimaændringerne og den digitale omstilling, har en kønsdimension. Målene for ligestillingsstrategien vil også blive afspejlet i EU's indsatser rundt om i verden ved at fremme kvinders indflydelse og bekæmpe kønsbaseret vold.

Baggrund

En Union med ligestilling er en af de vigtigste prioriteter i Ursula von der Leyens Kommission, som beskrevet i hendes politiske retningslinjer: Den ligestillingsstrategi, der fremlægges i dag, er Kommissionens første strategi på området. Den viser, at formanden står fast ved sine tilsagn i de politiske retningslinjer.

Detaljer

Publikationsdato
5. marts 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark