Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel3. marts 2021Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

Strategien for rettigheder for personer med handicap

Kommissionen har femlagt en ambitiøs strategi for rettigheder for personer med handicap 2021-2030 for at sikre deres fulde deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre, både i og uden for EU.

En Union med lige muligheder

Dette er i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som fastsætter lighed og ikkeforskelsbehandling som hjørnesten i EU's politikker. Personer med handicap har ret til at deltage i alle livets områder på lige fod med alle andre. Selv om der i de seneste årtier er gjort fremskridt med hensyn til adgang til sundhedspleje, uddannelse, beskæftigelse, fritidsliv og deltagelse i det politiske liv, er der stadig mange hindringer. Tiden er nu kommet til at optrappe den europæiske indsats.

Den nye strategi bygger på sin forgænger, den europæiske handicapstrategi (2010-2020), og bidrager til at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder, der tjener som rettesnor for beskæftigelses- og socialpolitikkerne i Europa, og for hvilken Kommissionen vil vedtage en handlingsplan denne uge. Strategien støtter EU's og medlemslandenes gennemførelse af De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap på henholdsvis EU-plan og nationalt plan.

Fremme af lige deltagelse og ikkeforskelsbehandling

Den tiårige strategi indeholder vigtige initiativer fordelt på tre hovedtemaer:

  • EU-rettigheder: Personer med handicap har samme ret som alle andre EU-borgere til at flytte til et andet EU-land eller deltage i det politiske liv. På grundlag af erfaringerne fra det pilotprojekt, der p.t. kører i otte lande, vil Europa-Kommissionen inden udgangen af 2023 foreslå et europæisk handicapkort i samtlige EU-lande, som skal facilitere gensidig anerkendelse af handicapstatus medlemslandene imellem og derigennem hjælpe personer med handicap til at kunne udøve deres ret til fri bevægelighed. Kommissionen vil også arbejde tæt sammen med medlemslandene for at sikre valgdeltagelse for personer med handicap i 2023.
  • En selvstændig tilværelse og personlig autonomi: Personer med handicap har ret til at føre en selvstændig tilværelse og til selv at vælge, hvor og med hvem de ønsker at bo. For at støtte muligheden for at føre en selvstændig tilværelse og inddragelse i samfundslivet vil Kommissionen udarbejde retningslinjer og iværksætte et initiativ til forbedring af de sociale tjenester, der tilbydes personer med handicap.
  • Ikkeforskelsbehandling og lige muligheder: Strategien har til formål at beskytte personer med handicap mod enhver form for forskelsbehandling og overgreb. Den har til formål at sikre lige muligheder i og adgang til domstolsprøvelse, uddannelse, kulturliv, idræt og turisme. Der skal ligeledes garanteres lige adgang til alle sundhedstjenester og til beskæftigelse.

Det er umuligt at deltage i samfundet på lige fod med andre, når ens fysiske eller virtuelle miljø ikke tilbyder tilgængelighed. Takket være en solid EU-retlig ramme (f.eks. den europæiske retsakt om tilgængelighed, direktivet om webtilgængelighed og passagerrettighederne) er adgangen blevet bedre, men mange områder er stadig ikke omfattet af EU-reglerne, og tilgængeligheden varierer mellem bygninger, offentlige rum og visse transportmidler. Europa-Kommissionen vil derfor lancere et europæisk ressourcecenter "AccessibleEU" i 2022 for at opbygge en videnbase med information og god praksis om tilgængelighed på tværs af sektorer.

Implementering af strategien: tæt samarbejde med EU-landene og integrering i interne og eksterne politikker

For at implementere strategiens ambitioner kræves der et stærkt engagement fra samtlige medlemslande. EU-landene er nøgleaktører i gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Kommissionen vil etablere handicapplatformen som samlingssted for nationale myndigheder med ansvar for gennemførelsen af konventionen, handicaporganisationer og Kommissionen for at støtte gennemførelsen af strategien og styrke samarbejdet og informationsudvekslingen om konventionens gennemførelse. Denne platform vil have en omfattende onlinetilstedeværelse og vil sikre kontinuitet i aktiviteterne hele året igennem. Personer med handicap vil være en del af dialogen og af processen for at gennemføre strategien for rettigheder for personer med handicap 2021-2030. Kommissionen vil integrere handicapspørgsmål i alle EU's politikker og vigtige initiativer. Eftersom rettighederne for personer med handicap ikke ophører ved Europas grænser, vil Kommissionen også søge at fremme disse rettigheder på verdensplan. I kraft af denne strategi vil EU styrke sin rolle som fortaler for rettigheder for personer med handicap. EU vil benytte sig af instrumenter såsom teknisk bistand, finansieringsprogrammer, støtte gennem EU-delegationer, politiske dialoger og arbejde i multilaterale fora til at støtte partnerlandene i deres bestræbelser på at gennemføre FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og vil udstikke retningslinjer for gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling på en handicapvenlig måde.

Baggrund

Som bebudet af kommissionsformand Ursula von der Leyen, vil strategien for rettigheder for personer med handicap 2021-2030 bidrage til at opbygge en Union med lige muligheder — tillige med strategien for ligestilling af LGBTIQ-personer 2020-2025, handlingsplanen mod racisme 2020-2025, strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025 og EU's strategiramme for romaer.

De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap (FN's handicapkonvention), som blev vedtaget i 2006, markerede et gennembrud, hvad angår rettigheder for personer med handicap: Alle medlemslandene er parter i konventionen, som er den første menneskerettighedskonvention, som også EU har indgået. Konventionens parter har forpligtet sig til at fremme, værne om og overholde menneskerettighederne for personer med handicap og garantere dem lighed for loven. Med denne strategi tilvejebringer Kommissionen rammen til støtte for EU's og medlemslandenes indsats for at gennemføre FN's handicapkonvention.

Den europæiske handicapstrategi (2010-2020) banede vejen for et Europa uden barrierer, f.eks. med direktiver som den europæiske lov om tilgængelighed, som foreskriver, at vigtige varer og tjenesteydelser såsom telefoni, computere, e-bøger, banktjenester og elektronisk kommunikation skal være tilgængelige og anvendelige for personer med diverse handicap. EU's passagerrettigheder sikrer, at personer med handicap har adgang til at rejse med fly, tog, færge, bus eller rutebil. Gennem sine politikker for internationalt samarbejde har EU også været førende på verdensplan med hensyn til at fremme inklusion af personer med handicap og deres fulde deltagelse i samfundslivet.

Detaljer

Publikationsdato
3. marts 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark