Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. januar 2018Repræsentationen i Danmark

Uddannelsespakke

Som opfølgning på topmødet i Göteborg har Kommissionen vedtaget nye initiativer med henblik på at forbedre nøglekompetencer og digitale færdigheder hos de europæiske borgere, fremme fælles værdier og øge elevernes kendskab til, hvordan Den Europæiske...

unge_istockphoto_thinkstock_web.jpg

De nye forslag kommer, blot to måneder efter at EU's stats- og regeringschefer drøftede uddannelse og kultur på Göteborg-topmødet i november 2017. De tager sigte på at reducere de socioøkonomiske uligheder og samtidig understøtte konkurrenceevnen med henblik på at skabe et mere forenet, stærkere og mere demokratisk Europa.

De nye forslag vil også indgå i det første europæiske uddannelsestopmøde, som kommissær Tibor Navracsics vil være vært for den 25. januar i Bruxelles med temaet "Skabelse af grundlaget for det europæiske uddannelsesområde: for en innovativ, inklusiv og værdibaseret uddannelse".

De tre initiativer, som Kommissionen foreslår, er:

1. Rådets henstilling om nøglekompetencer for livslang læring: Med udgangspunkt i henstillingen om nøglekompetencer, der blev vedtaget i 2006, indeholder dette forslag vigtige opdateringer, som afspejler den hastige udvikling med hensyn til undervisning og læring siden da. Henstillingen har til formål at forbedre udviklingen af nøglekompetencer blandt mennesker i alle aldre gennem hele livet og give vejledning til EU-landene om, hvordan man kan nå dette mål. Der lægges særlig vægt på at fremme iværksætterånd og en innovationsorienteret tankegang for at frigøre personligt potentiale, kreativitet og personligt initiativ. Desuden anbefaler Kommissionen foranstaltninger til fremme af kompetencer inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) og tilskynder flere unge til at gå i gang med en karriere inden for disse områder. De forslag, der fremsættes i dag, bør også ses som en del af løsningen på hurtigst muligt at forbedre de europæiske uddannelsessystemer med henblik på at tackle de mange udfordringer, der er fremhævet i den seneste PISA-undersøgelse. Mere generelt vil foranstaltningerne hjælpe EU-landene til bedre at forberede de studerende på arbejdsmarkeder under forandring og på et aktivt medborgerskab i stadig mere forskelligartede, mobile, digitale og globale samfund.

2. En handlingsplan for digital uddannelse, der skitserer, hvordan EU kan hjælpe mennesker, uddannelsesinstitutioner og uddannelsessystemer med en bedre tilpasning til at leve og arbejde i en tid med hurtige digitale forandringer ved hjælp af:

  • bedre udnyttelse af digital teknologi i undervisnings- og læringsøjemed

  • udvikling af digitale kompetencer og færdigheder, der er nødvendige for at kunne leve og arbejde i en tid med digital omstilling, og

  • bedre uddannelse gennem bedre dataanalyser og prognoser.

Initiativerne vil omfatte støtte til skoler ved hjælp af højhastighedsbredbånd, opskalering af et nyt værktøj til selvevaluering på skolerne om brugen af teknologi til undervisning og læring (SELFIE) og en bred oplysningskampagne om onlinesikkerhed, mediekendskab og cyberhygiejne.

3. Rådets henstilling om fremme af fælles værdier, inklusiv uddannelse og den europæiske dimension i undervisningen: Med dette initiativ foreslås der metoder til, hvordan uddannelse kan hjælpe unge med at forstå vigtigheden af og tilslutte sig de fælles værdier, der er fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union. Det har til formål at styrke den sociale samhørighed og bidrage til at bekæmpe stigende populisme, fremmedhad, splittende nationalisme og spredning af falske nyheder. Forslaget styrker ligeledes inklusiv uddannelse for at fremme kvalitetsuddannelse for alle elever samt den europæiske dimension i undervisningen, således at børnene også lærer om Europas fælles kulturarv og mangfoldighed og får en god forståelse af, hvordan EU fungerer. For at nå disse mål vil Kommissionen tage skridt til at øge virtuel udveksling imellem skoler, især gennem det succesrige e-Twinning-netværket, og fremme skolemobiliteten under programmet Erasmus+.

Baggrund

Stats- og regeringscheferne drøftede uformelt uddannelse på topmødet i Göteborg i november 2017 på grundlag af Kommissionens meddelelse "Styrkelse af den europæiske identitet gennem uddannelse og kultur". Dette resulterede i Det Europæiske Råds konklusioner af 14. december 2017, der opfordrede medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen til at videreføre den dagsorden, der blev drøftet i Göteborg. Revisionen af Rådets henstilling fra 2006 om nøglekompetencer for livslang læring blev bebudet i den nye dagsorden for færdigheder i Europa, der blev vedtaget i juni 2016. Til forberedelse af sit forslag afholdt Kommissionen en offentlig høring og en interessentkonference i 2017.

Forslaget til Rådets henstilling om fremme af fælles værdier, inklusiv uddannelse og den europæiske dimension i undervisningen er baseret på Pariserklæringen om fremme af medborgerskab og de fælles værdier frihed, tolerance og ikkediskrimination ved hjælp af uddannelse, som blev vedtaget på det uformelle undervisningsministermøde i Paris den 17. marts 2015. Forslaget blev bebudet i Kommissionens meddelelse om støtte til forebyggelse af radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme, af 14. juni 2016. Til forberedelse af sit forslag afholdt Kommissionen en offentlig høring i 2017.

Detaljer

Publikationsdato
17. januar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark