Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. december 2023Repræsentationen i Danmark

Ulvens beskyttelsesstatus

Kommissionen foreslår at ændre ulvens internationale status fra "strengt beskyttet" til "beskyttet" baseret på nye data om voksende bestande og deres konsekvenser

Ulve

Kommissionen fremsætter i dag et forslag til Rådets afgørelse med henblik på tilpasning af ulvens beskyttelsesstatus inden for rammerne af den internationale Bernkonvention om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder, som EU og dets medlemsstater er parter i. Ulvens beskyttelsesstatus inden for rammerne af konventionen blev fastlagt på grundlag af de videnskabelige data, der var tilgængelige på tidspunktet for forhandlingerne om konventionen i 1979. På grundlag af en indgående analyse af ulvens status i EU, der også er blevet offentliggjort i dag, foreslår Kommissionen, at ulven skal være "beskyttet" i stedet for "strengt beskyttet". Dette er en opfølgning på Kommissionens meddelelse i september 2023, hvor den på grundlag af indsamlede data traf afgørelse om et forslag om at ændre ulvens beskyttelsesstatus, hvor det er relevant, og ajourføre den retlige ramme for om nødvendigt at indføre yderligere fleksibilitet.

Ændring af ulvens beskyttelsesstatus inden for rammerne af Bernkonventionen – med forbehold af samtykke fra EU-medlemsstaterne og andre parter i Bernkonventionen – er en forudsætning for enhver tilsvarende ændring af dens status på EU-plan. Forslaget svarer stort set til den holdning, som Europa-Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning af 24. november 2022.

Kommissionen opfordrer fortsat de nationale og lokale myndigheder til at træffe de nødvendige foranstaltninger inden for den nuværende ramme og med støtte fra EU, samtidig med at den giver dem et klart perspektiv på yderligere forvaltningsfleksibilitet, hvis de nuværende muligheder viser sig at være utilstrækkelige.

Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtaler: "Ulvens tilbagevenden er godt nyt for biodiversiteten i Europa. Men koncentrationen af ulveflokke i visse europæiske regioner er blevet en reel fare, navnlig for husdyr. De lokale myndigheder har bedt om større fleksibilitet for at kunne håndtere kritiske koncentrationer af ulveflokke mere aktivt. Dette bør kunne ske på europæisk niveau, og den proces, som Kommissionen har indledt i dag, er et vigtigt skridt. Jeg er dybt overbevist om, at vi kan og vil finde frem til målrettede løsninger til at beskytte både biodiversiteten og livsgrundlaget i vores landdistrikter."

Kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius, udtaler: "Med forslaget om at ændre ulvens beskyttelsesstatus inden for rammerne af Bernkonventionen anerkendtes behovet for at håndtere de udfordringer, der er forbundet med de voksende ulvebestande, samtidig med at målet om at bevare biodiversiteten og målet om at opnå og opretholde en gunstig bevaringsstatus for arten bevares. Kommissionen vil fortsat støtte de nationale og lokale myndigheder ved at bidrage med midler og vejledning for generelt at fremme sameksistensen af ulve og store rovdyr. Investeringer i forebyggende foranstaltninger er fortsat afgørende for at reducere angreb på husdyrbestande."

Kommissær med ansvar for landbrug, Janusz Wojciechowski, udtaler: "Efter at have talt med landbrugere og landbosamfund står det klart for mig, at ulvens tilbagevenden har betydet store udfordringer på en række områder, navnlig for pastoralismen, i en allerede vanskelig socioøkonomisk situation. Dagens forslag afspejler disse udfordringer på grundlag af en indgående analyse af alle tilgængelige videnskabelige og tekniske data. Jeg vil også benytte lejligheden til at opfordre medlemsstaterne til at gøre fuld brug af EU-støtte til investeringer i forebyggende foranstaltninger, hvilket er afgørende for at mindske truslerne mod husdyr."

Støtte til nationale og lokale myndigheder

Ulvens tilbagevenden til regioner i EU, hvor den længe har været fraværende, og de voksende ulvebestande på nye territorier har ført til udfordringer og konflikter såsom angreb på husdyr og konflikter med landbrugere og jægere, navnlig hvor der ikke i vid udstrækning er gennemført foranstaltninger til skadesforbyggelse. Som specificeret i et fælles brev fra kommissær Virginijus Sinkevičius og kommissær Janusz Wojciechowski til EU's ministre støtter Kommissionen de nationale og lokale myndigheder i deres bestræbelser på at forebygge eller væsentligt reducere risikoen for angreb fra rovdyr. Forskellige foranstaltninger har vist sig at være effektive, når de gennemføres korrekt og er tilpasset de lokale forhold.

Den indgående analyse, der er offentliggjort i dag, viser, at ulvebestandene er vokset betydeligt de seneste to årtier, og at de dominerer stadigt større områder. Der er mere end 20 000 ulve og bestande, der formerer sig, i 23 EU-medlemsstater, og bestandene og deres territorier vokser. Bevaringen har været vellykket. Det har været muligt gennem beskyttende lovgivning, mere gunstige holdninger i offentligheden og forbedringer af levestederne. Væksten har dog ført til stigende konflikter med menneskelige aktiviteter, navnlig i forbindelse med skader på husdyr, med et stort pres på bestemte områder og regioner.

Denne nye virkelighed retfærdiggør nu en tilpasning af ulvens retlige beskyttelsesstatus for at give yderlige forvaltningsfleksibilitet til alle parter i Bernkonventionen, samtidig med at det overordnede mål om at opnå og opretholde en gunstig bevaringsstatus for arten bevares. Der er EU-midler til rådighed til at støtte tilstrækkelige investeringer i egnede foranstaltninger til skadesforebyggelse, som fortsat vil være afgørende for at reducere rovdyrs angreb på husdyr.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
20. december 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark