Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. januar 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Begrundet udtalelse til Danmark mht. udstationering af arbejdstagere

Kommissionen opfordrer 17 medlemsstater inkl. Danmark til at overholde EU's håndhævelsesdirektiv om udstationering af arbejdstagere

udstationering

Kommissionen har beslutte at sende begrundede udtalelser til 17 lande for ikke at have bragt en række nationale bestemmelser i overensstemmelse med håndhævelsesdirektivet om udstationering af arbejdstagere.

Håndhævelsesdirektivet har til formål at styrke den praktiske anvendelse af reglerne om udstationering af arbejdstagere ved at behandle spørgsmål vedrørende bekæmpelse af svig og omgåelse af regler, adgang til oplysninger og administrativt samarbejde mellem EU's medlemsstater. Håndhævelsesdirektivet fastsætter navnlig de administrative krav og kontrolforanstaltninger, som medlemsstaterne kan indføre for at overvåge overholdelsen af reglerne om udstationering af arbejdstagere, forsvarer udstationerede arbejdstageres rettigheder og beskytter dem mod ugunstig behandling fra deres arbejdsgivers side i tilfælde af retlige eller administrative skridt, beskytter udstationerede arbejdstageres rettigheder i underkontrahentsituationer, sikrer effektiv anvendelse og opkrævning af administrative sanktioner og bøder i alle EU's medlemsstater, forpligter medlemsstaterne til at indføre sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

Kommissionen sendte i juli 2021 åbningsskrivelser til 24 medlemsstater og følger nu op på disse skrivelser i forbindelse med 17 medlemsstater, som endnu ikke har gennemført nogle af eller alle de ovennævnte bestemmelser i direktivet korrekt.

De berørte medlemsstater har nu to måneder til at svare og træffe de nødvendige foranstaltninger.

Sker dette ikke, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagerne for Den Europæiske Unions Domstol.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
26. januar 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark