Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. november 2018Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 13. november 2018, handlede en del om Brexit samt om Bulgariens og Rumæniens fremskridt som led i mekanismen for samarbejde og kontrol...

Dagsorden for Kommissionens møde tirsdag

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet/Energiunionen/Klima og energi/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab

Forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen - Læs mere...

  • Anden meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Forberedelse på en mulig udtrædelse uden en aftale af Det Forenede Kongerige af Den Europæiske Union den 30. marts 2019: plan for hasteforanstaltninger - KOM(2018)880
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det forenede Kongeriges udtræden af Unionen - KOM(2018)745
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [som ændret ved direktiv 2018/XXX/EU] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [forvaltning af energiunionen] på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union - KOM(2018)744

Koordinering af Kommissionens politikker/Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab/Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder - Baggrund...

  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om Bulgariens fremskridt som led i mekanismen for samarbejde og kontrol - Læs mere...
  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om Rumæniens fremskridt som led i mekanismen for samarbejde og kontrol - Læs mere...

Diverse

  • Michael Barnier præsenterer status på forhandlingerne med Det Forenede Kongerige i forbindelse med artikel 50 i TEU

Detaljer

Publikationsdato
13. november 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark