Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan7. december 2022Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 7. december 2022 handler om moms, beskatning, kapitalmarkederne og ligestilling

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 06/12/2022

Dagsorden:

ØKONOMI, DER ARBEJDER FOR MENNESKER / ØKONOMI

Skattepakke - Læs mere...

 • Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår de ordninger for administrativt samarbejde på momsområdet, der er nødvendige for den digitale tidsalder
 • Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momsregler for den digitale tidsalder
 • Forslag til Rådets gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår oplysningskrav til visse momsordninger
 • Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (DAC8) - Læs mere...

ØKONOMI, DER FUNGERER FOR MENNESKER / VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED / RETFÆRDIGHED / FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

Styrkelse af kapitalmarkedspakken - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: En vej mod et stærkere EU-clearingsystem
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2017/1131 for så vidt angår foranstaltninger til at afbøde uforholdsmæssigt store eksponeringer mod centrale modparter i tredjelande og forbedre effektiviteten af Unionens clearingmarkeder (EMIR)
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EU, 2013/36/EU og (EU) 2019/2034 for så vidt angår behandlingen af koncentrationsrisiko over for centrale modparter og modpartsrisikoen i forbindelse med centralt clearede derivattransaktioner (EMIR)
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/1129, (EU) nr. 596/2014 og (EU) nr. 600/2014 med henblik på at gøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mere attraktive for virksomheder og lette adgangen til kapital for små og mellemstore virksomheder (retsakt om børsnotering)
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU med henblik på at gøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mere attraktive for virksomheder og lette adgangen til kapital for små og mellemstore virksomheder og om ophævelse af direktiv 2001/34/EF
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aktier med udvidet stemmeret i selskaber, der søger optagelse til handel af deres aktier på et SMV-vækstmarked
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af visse aspekter af insolvenslovgivningen

 

VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED /LIGESTILLING / RETFÆRDIGHED

Ligestillingspakke

Ligestillingsorganer - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om standarder for ligestillingsorganer med hensyn til ligebehandling og lige muligheder for kvinder og mænd i forbindelse med beskæftigelse og erhverv og om at lade artikel 20 i direktiv 2006/54/EF og artikel 11 i direktiv 2010/41/EU udgå
 • Forslag til Rådets direktiv om standarder for ligestillingsorganer med hensyn til ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse, ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv for alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med social sikring og adgang til og levering af varer og tjenesteydelser og om at lade artikel 13 i direktiv 2000/43/EF og artikel 12 i direktiv 2004/113/EF udgå

Forældreskab:

 • Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse af retsafgørelser og accept af officielt bekræftede dokumenter vedrørende forældreskab og om indførelse af en europæisk forældreskabsattest - Læs mere...

Eventuelt

 • Den seneste udvikling inden for eksterne forbindelser

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
7. december 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark