Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan13. juni 2023Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 13. juni 2023 handler bl.a. om en pakke om bæredygtig finansiering samt om den sociale økonomi

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 13/06/2023

 

Dagsorden:

 

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE RETTIGHEDER    

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / FINANSIELLE TJENESTER

Pakken om bæredygtig finansiering

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Rammer for bæredygtig finansiering, som fungerer i praksis        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemsigtighed og integritet for kriterier inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG)        
  • Kommissionens henstilling om lettere adgang til finansiering af omstillingen til en bæredygtig økonomi        
  • Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2021/2139 om fastsættelse af yderligere tekniske screeningskriterier til at fastslå, hvornår visse økonomiske aktiviteter kan ses som et væsentligt bidrag mod klimaforandringer eller til tilpasning til klimaforandringer og sikring af, at disse aktiviteter ikke påvirker andre miljømål negativt        
  • Kommissionens delegerede forordning om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852, som fastsætter tekniske screeningskriterier til at fastslå, hvornår en økonomisk aktivitet kan ses som et væsentligt bidrag til bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer, til omstillingen til en cirkulær økonomi, til begrænsning og forebyggelse af forurening eller til beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer og til sikring af, at den pågældende økonomiske aktivitet ikke i betydelig grad påvirker et af de øvrige miljømål i negativ retning og om ændring af delegeret forordning (EU) 2021/2178 for så vidt angår specifikke offentliggørelser af sådanne økonomiske aktiviteter.        

Eventuelt        

  • Seneste udvikling i eksterne forbindelser

 

 

 

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
13. juni 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark