Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. februar 2024Repræsentationen i Danmark

Danmark opfordres til at beskytte havområder

Kommissionen har besluttet at sende begrundet udtalelser til Danmark for at overholde rapporteringsforpligtelserne i havstrategirammedirektivet

Badevand

Ifølge direktivet skal der opnås en god miljøtilstand for EU's have og oceaner, samtidig med, at det sikres, at deres ressourcer forvaltes bæredygtigt. Som led i den europæiske grønne pagt, herunder i nulforureningsstrategien, opfordres der til, at luft-, vand- og jordforureningen inden 2050 nedbringes til niveauer, der ikke længere anses for at være skadelige for menneskers sundhed og naturlige økosystemer, hvorved der skabes et giftfrit miljø, og den kollektive modstandsdygtighed øges. I henhold til direktivet skulle medlemsstaterne revidere og ajourføre deres indsatsprogrammer senest den 31. marts 2022. Disse programmer er hjørnestenene i direktivet, da de identificerer de foranstaltninger, der skal træffes for at opnå eller opretholde en god miljøtilstand i havmiljøet og sikre, at gennemførelsen af disse foranstaltninger overvåges.

Flere medlemsstater har ikke indsendt rapporter om revisionen af deres indsatsprogrammer til Kommissionen inden for de fastsatte frister. Af den grund sendte Kommissionen i februar 2023 en åbningsskrivelse til de berørte medlemsstater. Nogle medlemsstater har siden vedtaget og indberettet deres indsatsprogrammer.

Danmark, Grækenland, Kroatien og Malta har imidlertid endnu ikke gjort det. Derfor har Kommissionen besluttet at sende en begrundet udtalelse til disse medlemsstater, som nu har to måneder til at besvare skrivelsen og træffe de nødvendige foranstaltninger.

Sker dette ikke, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagerne for Den Europæiske Unions Domstol.

Sags nr.: INFR (2022) 2174

Detaljer

Publikationsdato
7. februar 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark