Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel29. november 2023Repræsentationen i Danmark

Dansk og svensk statsstøtte til rekapitalisering af SAS godkendt

Kommissionen har godkendt den rekapitalisering af SAS på ca. 833 mio. EUR (9.5 mia. SEK), der blev ydet i oktober 2020. Foranstaltningen er blevet godkendt efter de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte.

SAS

 

Rekapitaliseringen indgik i en større rekapitaliseringspakke, som også indebar en betydelig deltagelse af private investorer, herunder konvertering af udestående private gældsposter til aktier.

Den 11. august 2020 anmeldte Danmark og Sverige i henhold til de midlertidige covid-19-rammebestemmelser, en statslig rekapitalisering af SAS på op til 1 mia. EUR på daværende tidspunkt (op til 11 mia. SEK). Den 17. august 2020 traf Kommissionen en afgørelse, hvori den meddelte, at den pågældende foranstaltning var i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. På grund af den store interesse fra private investorer beløb rekapitaliseringen sig i sidste ende til ca. 833 mio. EUR (9.5 mia. SEK), hvoraf ca. 460 mio. EUR (5.25 mia. SEK) blev ydet af Danmark og ca. 373 mio. EUR (4.25 mia. SEK) af Sverige.

Den 10. maj 2023 annullerede Retten afgørelsen med den begrundelse, at rekapitaliseringen ikke omfattede en "step-up" -mekanisme til at øge staternes afkast og tilskynde dem til at afvikle deres engagement i selskabet i overensstemmelse med de midlertidige covid-19-rammebestemmelser. Den 4. juli 2023 indledte Kommissionen en tilbundsgående undersøgelse af sagen.

I dagens afgørelse er Kommissionen nået frem til, at den mekanisme, som SAS har foreslået, er i overensstemmelse med de midlertidige covid-19-rammebestemmelser og har derfor godkendt foranstaltningen på den betingelse, at en sådan mekanisme indføres senest to måneder efter meddelelsen af denne afgørelse til disse medlemsstater.

De to medlemsstaters rekapitalisering omfatter:

  •  ca. 175 mio. EUR (ca. 2 mia. SEK) egenkapitalinvestering ved tegning af nye aktier, som fordeles mellem Danmark og Sverige
  •  ca. 526 mio. EUR (6 mia. SEK) nyudstedte hybride statsgældsbeviser med karakteristika som et låneinstrument, der ikke kan konverteres til aktier, heraf ca. 219 mio. EUR (2.5 mia. SEK) til Sverige, og ca. 307 mio. EUR (3.5 mia. SEK) til Danmark.
  •  ca. 131 mio. EUR (ca. 1,5 mia. SEK) egenkapitalinvestering ved tegning og emission af nye aktier på basis af tegningsretter, som deles mellem Danmark og Sverige

 

Kommissionens vurdering

Kommissionen fandt, at den foranstaltning, som Danmark og Sverige har anmeldt, er i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige covid-19-rammebestemmelser. Navnlig for så vidt angår:

  • Betingelserne vedrørende indgrebets nødvendighed, egnethed og omfang: Foranstaltningen overstiger ikke det minimum, der er nødvendigt for at sikre SAS' levedygtighed, og går ikke ud over genoprettelsen af selskabets kapitalposition. Ved vurderingen af rekapitaliseringsforanstaltningens proportionalitet tog Kommissionen også hensyn til de øvrige statsstøtteforanstaltninger til fordel for virksomheden i forbindelse med coronavirusudbruddet.
  • Betingelserne for staternes investering i selskabets kapital, deres afkast, samt staternes incitamenter til at afhænde selskabets kapital: Danmark og Sverige vil modtage et passende afkast af investeringen, og staterne forpligter sig til at indføre en trinvis mekanisme for at tilskynde SAS til at indløse statens egenkapitalinvesteringer og de nye hybride statsgældsbeviser, der er opnået som følge af rekapitaliseringen. Danmark og Sverige har fremlagt en forretningsplan udarbejdet af SAS om indfrielse af rekapitaliseringsinstrumenterne senest i skatteåret 2025. Hvis deres statslige intervention seks år efter tilførslen af rekapitaliseringsstøtten ikke er bragt ned under 15 % af SAS' samlede egenkapital, vil en omstruktureringsplan for SAS blive forelagt Kommissionen.
  • Betingelserne vedrørende ledelse: Indtil staterne er trådt helt ud, gælder der for SAS og dets datterselskaber et forbud mod at betale udbytte og foretage aktietilbagekøb, medmindre det sker til fordel for staterne. Indtil mindst 75 % af rekapitaliseringen er indfriet, er aflønningen af SAS's ledelse desuden underlagt en streng begrænsning, ligesom der ikke må udbetales bonus.
  • Forbud mod krydssubsidiering og køb af andele: For at sikre, at SAS ikke uretmæssigt drager fordel af rekapitaliseringsstøtten fra staterne til skade for konkurrencevilkårene på det indre marked, må SAS ikke anvende støttemidlerne til at støtte økonomiske aktiviteter i dets integrerede virksomheder, der allerede var i økonomiske vanskeligheder den 31. december 2019. Desuden er SAS, indtil mindst 75 % af rekapitaliseringen er indfriet, med begrænsede undtagelser, forhindret i at erhverve en andel på over 10 % i konkurrenter eller andre operatører inden for samme branche.
  • Offentlig åbenhed og rapportering: SAS skal offentliggøre oplysninger om anvendelsen af den modtagne støtte, herunder hvordan anvendelsen af støtten understøtter virksomhedens aktiviteter i overensstemmelse med EU's og medlemsstaternes forpligtelser inden for rammerne af den grønne og den digitale omstilling.

På dette grundlag godkendte Kommissionen foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler og konkluderede, at den overholdt de midlertidige covid-19-rammebestemmelser, som ændret.

Baggrund

SAS er et stort luftfartsselskab med rutenet i Danmark, Sverige og Norge. Det har sit vigtigste knudepunkt i Københavns lufthavn og stod før covid-19-udbruddet for to tredjedele af de interne flyforbindelser i Skandinavien, samtidig med at det bidrog til henholdsvis over 30 % og 25 % af Danmarks og Sveriges internationale trafik.

I andet kvartal 2020 led SAS betydelige tab på grund af coronavirusudbruddet og de rejserestriktioner, som Danmark, Sverige og andre lande indførte for at begrænse udbredelsen af coronavirus. På trods af den statsstøtte, som Danmark og Sverige allerede har ydet virksomheden (SA.56795, SA.57061 og SA.56774), fortsatte det betydelige fald i efterspørgslen på rejser, og de foranstaltninger, der blev gennemført for at begrænse spredningen af virusset, forværrede yderligere luftfartsselskabets økonomiske situation.

Den 19. marts 2020 vedtog Kommissionen de midlertidige covid-19-rammebestemmelser for statsstøtte, så medlemslandene fuldt ud kunne udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i statsstøttereglerne, til at støtte økonomien i forbindelse med coronavirusudbruddet. De midlertidige covid-19-rammebestemmelser er blevet ændret den 3. april8. maj29. juni 13. oktober 2020, 28. januar og 18. november 2021.

Som bebudet i maj 2022 er de midlertidige covid-19-rammebestemmelser ikke blevet forlænget ud over den fastsatte udløbsdato den 30. juni 2022, dog med visse undtagelser.

Den ikkefortrolige version af afgørelsen vil kunne findes under sagsnummer SA.58342 og SA.57543 i statsstøtteregistret på Kommissionens websted for konkurrence, når eventuelle spørgsmål om fortrolighed er afklaret. Nye offentliggørelser af statsstøtteafgørelser på internettet og i Den Europæiske Unions Tidende kan findes via Competition Weekly e-News.

Detaljer

Publikationsdato
29. november 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark