Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. januar 2019Repræsentationen i Danmark29 min læsetid

EU i foråret 2019 - det sker...

Hold fast - det bliver et vildt EU-år -og forår:Brexit, valg til Europa-Parlamentet hvor vi i Danmark skal vælge 14 medlemmer og senere på året skal en ny Kommission sammensættes, ny formand for Det Europæiske Råd skal findes, et nyt EU-budget skal...

EU i foråret 2019 - det sker...
 • 1/1: De Europæiske Kulturhovedstæder i 2019 er Plovdiv (Bulgarien) og Matera (Italien) - Læs mere...
 • 1/1: Nye EU-regler, der skal fjerne vigtigste smuthuller, der anvendes til selskabsskatteundgåelse, træder i kraft - Læs mere...
 • 1/1: Euroen, EU's fælles valuta, fylder 20 år - Læs mere...
 • 1/1: Fælles EU-regler for securitisering træder i kraft - Læs mere...
 • 8/1: Møde i Rådet (almindelige anliggender)
  Vigtigste punkter på dagsordenen: prioriteter for de næste 6 måneder, den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, desinformation og lovgivningssager - Læs mere...
 • 9/1: Kommissionen's første møde i 2019
  På dagsordenen er bl.a. det nye formandskab og retningslinjer for de etiske normer for EU-kommissærers deltagelse i valgkampene ved det kommende EP-valg - Læs mere...
 • 10-11/1: Kommissærkollegiet besøger Rumænien i forbindelse med det nye formandskab
 • 14-17/1: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg - Læs mere...
 • 15/1: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Mere effektive lovgivningsprocesser på området for beskatning: udpegelsen af områder, der er egnede til indførelse af afstemning med kvalificeret flertal
 • 16/1: Høring i sag C-716/17 A
  Den 8. februar 2017 ansøgte A Sø- and Handelsretten i København om gældslettelse. Ansøgningen drejede sig om gæld indgået med danske kreditorer i perioden fra og med 1999. Der er både offentlige og private kreditorer. A er dansk statsborger og ansat af B i Danmark. Han er også fuldt skattepligtig i Danmark. Hans bopæl er i Sverige. Sø- and Handelsretten afviste ansøgningen ved kendelse af den 6. april 2017 med den begrundelse, at A ikke er underlagt dansk jurisdiktion, da ansøgeren ikke udøver erhvervsaktivitet og ikke er bosat i Danmark.
  Sagen er nu indbragt for Østre Landsret for at få afklaret om A er underlagt dansk jurisdiktion i forbindelse med ansøgningen om gældslettelse.
  Østre Landsret har spurgt Domstolen om EU-lovgivningen udelukker en regel som den danske om jurisdiktion, der har som formål at sikre, at den domstol, som hører en sag om gældslettelse, er vidende om og kan tage hensyn til den specifikke socioøkonomiske situation, som ansøgeren og dennes familie måtte være i og forventes at blive ved med at være i fremover, i sin vurdering, og om vurderingen kan gennemføres i henhold til allerede fastlagte kriterier, som fastsætter, hvad der må anses for at være en acceptabel beskeden levestandard under gældslettelsesordningen - Læs mere om sagen...
 • 16/1: Sag C-724/17 Skanska Industrial Solutions Oy
  Et kartel, der også kunne påvirke handel mellem medlemsstater, har fungeret i hele Finland på asfaltmarkedet. Kartellet har forårsaget skade, navnlig overfor kommuner og staten, som er ansvarlige for anlæg og vedligehold af veje.
  Konkurrencemyndighederne foretog uanmeldte kontrolbesøg hos flere virksomheder i asfaltsektoren i marts 2002 for at undersøge en mistanke om konkurrencebegrænsning. Den 31. marts 2004 foreslog myndigheden at syv asfaltvirksomheder skulle pålægges tvangsbøder.
  Sagen om tvangsbøderne blev endeligt afgjort ved en kendelse i Korkein hallinto-oikeus (den øverste administrative domstol), som pålagde virksomhederne tvangsbøder grundet deres adfærd, der var i strid med national lov og EU-lovgivning om konkurrencebegrænsning. Den øverste administrative domstol konkluderede, at princippet om økonomisk efterfølger, der siger, at en straf for konkurrencebegrænsning kan pålægges en anden aktør end den aktør, der rent faktisk begik overtrædelsen, er anerkendt i Domstolen retspraksis. Princippet var dermed en essentiel og generelt anerkendt del af paneuropæisk konkurrencelov. Skanska Industrial Solutions Oy blev pålagt en tvangsbøde på baggrund af firmaets egen adfærd og Sata-Asfaltti Oys adfærd. NCC Industry Oy blev pålagt en tvangsbøde på baggrund af Interasfaltti Oys adfærd og det samme blev Asfaltmix Oy på baggrund af Asfalttineliö Oys adfærd.
  Adskillige kommuner og staten stillede krav om kompensation for skader, som asfaltkartellet havde forårsaget.
  Finlands højesteret har stillet Domstolen en række spørgsmål om ansvar for at yde skadeserstatning for skader forårsaget af et kartel - Læs mere om sagen...

 • 17/1: Dom i sag C-74/18 A Oy
  I henhold til den finske lovgivning om skatteforvaltning, så kan det centrale skattenævn, efter at have modtaget en ansøgning herom, udstede en foreløbig skattekendelse, hvis det er vigtigt for lovens anvendelse i andre lignende sager eller for at sikre en ensartet udøvelse af skattepraksis i sagen eller hvis der er andre særlige, alvorlige grunde. Skatteyderen skal i sin ansøgning om en foreløbig afgørelse fremlægge de oplysninger, der er nødvendige for at en afgørelse kan træffes.
  En endelig kendelse skal, hvis adressaten kræver det, anses for at være bindende for den periode, som den er tildelt for. En foreløbig afgørelse fra det centrale skattenævn kan appelleres til Korkein hallinto-oikeus (den øverste administrative domstol). En sådan appel kan indbringes af enten den skatteyder, der oprindeligt ansøgte om den foreløbige afgørelse, eller af Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (instans til varetagelse af de skatteberettigedes rettigheder), som må gives mulighed for at fremsætte bemærkninger i forbindelse med appellen.
  A Oy har i den foreliggende sag anmodet om en foreløbig afgørelse fra det centrale skattenævn. Virksomheden appellerede det centrale skattenævns foreløbige afgørelse til den øverste administrative domstol.
  Korkein hallinto-oikeus har bedt Domstolen om en fortolkning af reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af den 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, særligt om en medlemsstat har ret til at beskatte forsikringspræmier i tilfælde hvor staten er den stat, hvor virksomheden (en juridisk person), som har tegnet forsikringen, er etableret, eller den stat, hvor den virksomhed, der er ved at blive overtaget, er etableret - Læs mere om sagen...
 • 21/1: Eurogruppen mødes i Bruxelles
 • 21/1: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
 • 22/1: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles
 • 22-25/1: Økonomisk Verdensforums møde i Davos - Læs mere...
 • 23/1: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet vedrørende Japan, rapport om ordninger i EU for statsborgerskab og opholdstilladelser for investorer samt delegeret retsakt om højrisikotredjelande (bekæmpelse af hvidvask)
 • 24/1: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Torsdag den 24. januar 2019 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 28/1: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
 • 29/1: Konference om bekæmpelse af desinformation på internettet – Vejen hen imod et mere gennemsigtigt, troværdigt og mangfoldigt økosystem af digitale medier
  Europa-Kommissionen organiserer en konference om "Bekæmpelse af desinformation på internettet - Vejen hen imod et mere gennemsigtigt, troværdigt og mangfoldigt økosystem af digitale medier" i Bruxelles den 29. januar 2019.
  Konferencen vil være en mulighed for at gøre status over de fremskridt, der er gjort i håndtering af desinformation på internettet i Europa, og vejen frem vil blive diskuteret i lyset af de kommende valg til Europa-Parlamentet. Kommissæren med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, Mariya Gabriel, medlemmer af Europa-Parlamentet samt repræsentanter for teknologikredse, erhvervslivet og medierne forventes at deltage.
  EU fremlagde en handlingsplan i december 2018 om styrkelse af tiltagene til at bekæmpe desinformation i og uden for Europa. Handlingsplanen omfatter oprettelse af et hurtigt varslingssystem og tæt overvågning af gennemførelsen af den adfærdskodeks, som onlineplatformene har underskrevet, samtidig med at det forventes, at man øger de ressourcer, som afsættes til området - Læs mere...
 • 30/1: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Oplæg om "Vejen til et bæredygtigt Europa inden 2030, om opfølgningen på FN's mål for bæredygtig udvikling, herunder Parisaftalen om klimaændringer", henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med henblik på en aftale mellem EU og USA om grænseoverskridende adgang til elektronisk bevismateriale i forbindelse med strafferetligt samarbejde samt henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en anden tillægsprotokol til Europarådets konvention om IT-kriminalitet (CETS Nr. 185)
 • 30-31/1: Uformelt møde mellem forsvarsministrene/Bukarest
 • 31/1-1/2: Uformelt møde mellem udenrigsministrene (Gynmich)/Bukarest
 • 6/2: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: henstilling fra Kommissionen om udarbejdelse af et europæisk format for udveksling af elektroniske patientjournaler og gennemførelsesretsakt/arbejdsprogram for programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri
 • 6-7/2: Videnskaben møder parlamenter. Forsknings rolle i politisk beslutningstagning i det 21. århundrede
  Den 6.-7. februar vil Tibor Navracsics, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, unge og sport, som også er ansvarlig for Det Fælles Forskningscenter, være vært for en konference på højt plan om vigtigheden af forskning i vore dages politiske beslutningsprocesser. Diskussionerne vil dække både, hvordan kunstig intelligens kan påvirke vores liv, og hvordan vi kan opbygge modstandsdygtige samfund og engagere borgere i beslutningstagning - Læs mere...
  Baggrund:
  2019 er et afgørende år i Europa. Borgere i EU vil stemme og indikere, hvilken retning de vil have, at unionen skal gå i. Deres valg vil blive påvirket af forskellige faktorer – deres værdier, opfattelser, bekymringer og håb vedrørende teknologiske opbrud og demografiske forandringer og deres forståelse af de store spørgsmål, som vi står over for.
  Europa-Kommissionens fælles forskningscenter giver videnskabeligt baserede råd til beslutningstagere om mange af de emner, som borgerne er særligt interesserede i. Gennem "Videnskaben møder parlamenter" vil Kommissionen vise den nyeste viden, som staten har om disse emner, og deltagerne vil blive opfordret til at diskutere, hvordan videnskab kan spille en større rolle i politisk beslutningstagning i det 21. århundrede.
 • 6-8/2: Uformelt møde mellem justits- og indenrigsministrene/Bukarest
 • 7/2: Europæisk økonomisk prognose – vinter 2019, forventes at blive offentliggjort denne dag
 • 11/2: Eurogruppen mødes i Bruxelles
 • 11-14/2: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 12/2: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
 • 12/2: Rådet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) mødes i Bruxelles
 • 12/3: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles
 • 14/2: Dom i sag C-554/17 Jonsson
  Rebecka Jonsson filmede i 2012, da en person foretog et bungee jump fra en bro. Rebet brast, og personen faldt i floden. Det har været muligt at se Rebecka Jonssons film af begivenheden på hjemmesiden tilhørende Société du Journal L’Est Républicain (L’Est Républicain). Rebecka Jonsson har hævdet, at der også har været mulighed for at finde et billede fra filmen på denne hjemmeside.
  Rebecka Jonsson har gjort gældende, at filmen og billedet er omfattet af copyright, og at L’Est Républicain ved at offentliggøre filmen og billedet har overtrådt Rebecka Jonssons eneret til at udnytte filmen og billedet.
  Svea Hovrätt har spurgt Domstolen om EU-lovgivningen er imod anvendelsen af en national bestemmelse, i henhold til hvilken sagsomkostningerne kan betales eller afpasses under hensyn til, om parterne henholdsvis vinder eller taber, når der i sagen er fremsat flere påstande, eller når der alene gives delvist medhold i en påstand, og om hvordan man skal fortolke begrebet "tabende part" - Læs mere...
 • 14/2: Rettens domme i sagerne T-131/16 Belgien mod Kommissionen og T-263/16 Magnetrol International mod Kommissionen
  Ved en afgørelse af den 11. januar 2016 fandt Kommissionen, at den selektive skattefordel, som Belgien har tildelt via landets ordning for beskatning af meroverskud, er ulovlig efter EU-statsstøttereglerne. Mindst 35 multinationale virksomheder, der primært kommer fra EU, vil derfor skulle betale i alt omkring 700 mio. EUR i skat (se Kommissionens pressemeddelelse IP/16/42). Belgien og mange af de pågældende virksomheder har indbragt denne afgørelse for Domstolen. Præsidenten for Retten afviste ved en kendelse af den 19. juli 2016 Belgiens anmodning om at suspendere gennemførelsen af Kommissionens afgørelse til udfaldet af de retslige procedurer var klart. Domstolen afsiger i dag dom i de sager, som Belgien og den hollandske virksomhed Magnetrol International anlagde. Det er den første dom i de såkaldte "skattespørgsmål".
 • 18/2: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
 • 18-19/2: Rådet (konkurrenceevne) mødes i Bruxelles
 • 19/2: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles
 • 20/2: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
 • 21-22/2: Uformelt møde mellem handelsministrene/Bukarest
 • 24-25/2: Topmøde mellem EU og Den Arabiske Liga i Sharm el Sheikh/Egypten
 • 27/2: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Det europæiske semesters vinterpakke
 • 1/3: Uformelt møde mellem ministrene for telekommunikation/Bukarest
 • 4/3: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) mødes i Bruxelles
 • 5/3: Rådet (miljø) mødes i Bruxelles
 • 6/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Statusrapport om gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration
 • 7-8/3: Rådet (retlige og indre anliggender) mødes i Bruxelles
 • 8/3: Margrethe Vestager i København
  Delatger bl.a. i "Politisk salon" i Skuespilhuset om Europas fremtid (og Danmarks og verdens), IT-giganterne og demokratiet, mænd, kvinder og magt - Læs mere...
 • 11/3: Den 15. europæiske mindedag for ofrene for terrorisme
  Europa-Kommissionen vil organisere en særlig begivenhed i Bruxelles mandag den 11. marts for at markere den 15. europæiske mindedag for ofrene for terrorisme. Begivenheden vil have deltagelse af terrorofre, foreninger for ofre og repræsentanter for første responsenheder, som vil dele deres historier og oplevelser med repræsentanter for EU-institutionerne og medlemsstaterne.
  Baggrund:
  Den europæiske mindedag for ofrene for terrorisme blev oprettet efter bombeattentaterne i Madrid i 2004. Hvert år siden 2005 mindes Europa ofrene for terrorangreb på denne dato.
  Det er en vigtig del af Kommissionens arbejde at give støtte til ofre for kriminalitet, herunder ofre for terrorisme, for at håndtere alle dimensionerne ved terrortrusler. EU har indført en kraftig juridisk ramme for at beskytte ofre i hele EU gennem den EU-dækkende kompensationsordning, direktivet om ofres rettigheder og direktivet om bekæmpelse af terrorisme. Joëlle Milquet blev i oktober 2017 udnævnt til særlig rådgiver for kommissionsformand Jean-Claude Juncker med ansvar for kompensering af ofre for kriminalitet. Støtte til ofre og ofres rettigheder er også kerneelementer i det arbejder, som netværket til bevidstgørelse omkring radikalisering (RAN) udfører.
 • 11/3: Eurogruppen mødes i Bruxelles
 • 11-14/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 12/3: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles
 • 12/3: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Muligt emne på dagsordenen: Statusrapport om indførelsen af kapitalmarkedsunionen
 • 12-14/3: Bruxelleskonferencen om støtte til Syriens og regionens fremtidLæs mere...
 • 15/3: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) mødes i Bruxelles
 • 18/3: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
 • 18/3: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
 • 18-22/3: Lancering af den europæiske mediekendskabsuge
  Den europæiske mediekendskabsuge er et af Europa-Kommissionens nye initiativer til at fremme færdigheder inden for mediekendskab og mediekendskabsprojekter i EU. Fra den 18. til den 22. marts 2019 vil forskellige mediekendskabsbegivenheder finde sted i Bruxelles og i medlemsstaterne.
  Europa-Kommissionen organiserer i denne sammenhæng en konference på højt plan den 19. marts i Bruxelles, som Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, vil være vært for. Konferencen vil samle eksperter fra den offentlige og den private sektor i hele EU til at diskutere de offentlige myndigheders og forskellige interessenters rolle i at fremme mediekendskab, fremlægge bedste praksis i mediekendskab i EU og udveksle meninger om innovation i mediesektoren og medieindhold af høj kvalitets rolle. Derudover vil tre inspirerende europæiske mediekendskabsprojekter blive præmieret - Læs mere...
  Baggrund:
  Der vil blive organiseret yderligere særlige diskussioner på EU-plan som en del af møderne i Europa-Kommissionens ekspertgruppe om mediekendskab, Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester (ERGA) og kontaktgruppen om direktivet om audiovisuelle medietjenester. På nationalt plan vil mediekendskabsinteressenter blive opfordret til at organisere deres egne begivenheder i løbet af ugen eller der omkring for at fejre og diskutere mediekendskab.
 • 19/3: EU-Republic of North Macedonia Stabilisation and Association CouncilLæs mere...
 • 19/3: Udtalelse i sag C-71/18 KPC Herning
  Sagen handler om, hvorvidt KPC Herning A/S ved køb og gensalg af ejendommen beliggende Finlandkaj 12, 5000 Odense, herunder lageret på 2 090 m2, som befandt sig på grunden på salgstidspunktet, har købt og solgt en "byggeplads", hvorved transaktionerne skal pålægges moms, eller om køb og/eller gensalg af ejendommen skal friholdes for moms som salg af en (gammel) bygning med land.
  Vestre Landsret vil helt specifikt gerne vide, om en medlemsstat kan ekskludere salg af ejendom som salg af en grund, hvis der på salgstidspunktet på den faste ejendom er bygget en bygning med tilhørende land, selv om aftalens parter formoder, at bygningen efter salget enten skal rives fuldstændig eller delvist ned af køberen eller køberens køber for at erstattes af en ny bygning - Læs mere...
 • 19/3: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles
 • 20/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: 18. statusrapport om indførelsen af sikkerhedsunionen
 • 21/3: Høring i sag T-386/14 FIH Holding og FIH Erhvervsbank
  FIH er et anpartsselskab reguleret af den danske banklovgivning. I 2012 skønnede den danske regulerende myndighed, at der var en relativ høj risiko for, at FIH ikke ville kunne opfylde likviditetskravene, som et resultat af en forventet manglende evne til at opnå finansiering på det frie marked grundet et fald i FIH's kreditvurdering og ufordelagtige kapitalmarkedsvilkår.
  Danmark foreslog i juli 2012 en foranstaltning for værdiforringede aktiver, så man kunne løse FIH's begyndende likviditetsproblemer. Foranstaltningen bestod af en overførsel af ejendomsrelaterede aktiver fra FIH til et nyt datterselskab tilhørende FIH Holding (Newco), som dernæst blev opkøbt af Finansiel Stabilitet. Den involverede statsstøtte beløb sig til 2,25 mia. DKK (ca. 300 mio. EUR). Danmark fremlagde en restruktureringsplan i janaur 2013, som blev ændret og endeligt vedtaget i juni. Restruktureringsplanen omfattede en reorganisering af banken, som skulle fokusere på udlån til små og mellemstore virksomheder. Planen indeholdt også en passende godtgørelse for foranstaltningen for de værdiforringede aktiver. FIH betalte navnlig et engangsbeløb i december 2013 og forpligtede sig til årlige betalinger – foranstaltninger, som i alt ville lede til en godtgørelse svarende til 10 % af bankens kapitalfrigørelse.
  Kommissionen konkluderede i en afgørelse i 2014, at støtteforanstaltningerne overholdt Kommissionens meddelelser om statsstøtte til banker under krisen.
  Retten konkluderede i en dom af 15. september 2016, at Kommissionen burde have analyseret de omhandlede foranstaltninger ud fra deres art, deres genstand og deres formål under hensyntagen til den sammenhæng, hvori de indgik, nemlig begrænsningen af Kongeriget Danmarks eksponering som følge af kapitalindskuddet og garantierne i stedet for at anvende princippet om den private investor, uafhængig af resultatet af denne analyse. Retten annullerede derfor Kommissionens afgørelse.
  Kommissionen appellerede Rettens dom til Domstolen, som ved dom af 6. marts 2018 annullerede Rettens dom. Domstolen sendte også sagen tilbage til Retten, for at denne kunne behandle et argument, som ikke var blevet vurderet i Rettens første dom - Læs mere...
 • 21-22/3: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 25-28/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 26/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: En ny institutionel ramme for energi- og klimapolitikken frem til 2025: mulighederne for øget brug af afstemning med kvalificeret flertal og for en eventuel reform af Euratomtraktaten
 • 26-27/3: Uformelt møde mellem transportministrene/Bukarest
 • 29/3: Brexit - skæbnens time
  Morgenmøde i Europa-Huset - Læs mere...
 • 29-30/3: Brexit...!?
 • 2/4: Uformelt møde mellem energiministrene/Bukarest
 • 3/4: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Fjerde rapport om status over energiunionen og en rapport om den strategiske handlingsplan for batterier
 • 3/4: Uformelt møde mellem ministrene for konkurrenceevne (forskning)/Bukarest
 • 5-6/4: Uformelt møde mellem økonomi- og finansministrene/Bukarest
 • 8/4: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Luxembourg
 • ​9/4: Konference på højt plan: "Fremtidens arbejde: I dag. I morgen. Altid"
  Europa-Kommissionen organiserer en konference på højt plan i Bruxelles om fremtidens arbejde, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker vil være vært for sammen med næstformand Valdis Dombrovskis, der er ansvarlig for euroen og social dialog, og kommissær Marianne Thyssen.
  Repræsentanter fra EU-institutioner og medlemsstater, internationale organisationer, sociale partnere, civilsamfundet, den akademiske verden og medierne vil deltage i begivenheden. Deltagerne vil gennem seks parallelle sessioner foretage en dybtgående undersøgelse af, hvordan EU's beskæftigelsesmæssige og sociale politikker skal ændres for at tilpasse sig dagens og morgendagens verden - Læs mere...
  Baggrund:
  Den digitale revolution og andre omstillinger udsætter arbejdspladser for stadige forandringer. Konferencen har til hensigt at: føre en åben diskussion af de vigtigste forandringer, der finder sted, forstå deres vidtfavnende konsekvenser og udforske hvordan man bedst kan styre disse forandringer, så de bliver til fordel for arbejdstagerne, såvel som for samfundet og økonomien.
 • 9/4: Den digitale dag 2019
  Den 9. april finder den tredje udgave af den digitale dag sted i Bruxelles. Den årlige endagsbegivenhed har som formål at få EU og interesserede medlemsstater til gennem fælles tiltag og ressourcer at øge tempoet i deres digitale udvikling på nøgleområder. I år vil der være paneldiskussioner med højt placerede politiske interessenter fra medlemsstaternes regeringer.
  Den digitale dag 2019 vil være dedikeret til følgende vigtige områder, hvor det digitale aftryk forventes at være størst i de kommende år: etiske retningslinjer for kunstig intelligens, samarbejde om at øge digitaliseringen af kulturarv, digitalisering af landbrug og landdistrikter og fremme kvinders bredere digitale deltagelse
  I år vil den digitale dag komme efter Digital4Med-konferencen, som er planlagt til at finde sted den 8. april. Denne begivenhed på højt plan, som er organiseret af Europa-Kommissionen, vil fokusere på de sydlige Middelhavslandes konnektivitets- og datastrategi, som er under udvikling - Læs mere...
 • 9/4: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Luxembourg
 • 10/4: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Strategien for Latinamerika
 • 10-11/4: Uformelt møde mellem ministrene for beskæftigelse og socialpolitik/Bukarest
 • 12/4: Evt. Brexit...!?
 • 14-15/4: Uformelt møde mellem sundhedsministrene/Bukarest
 • 15-16/4: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Luxembourg
 • 15-16/4: Uformelt møde mellem kulturministrene/Bukarest
 • 15-18/4: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 16/4: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Muligt emne på dagsordenen: Mere effektive lovgivningsprocesser på området for socialpolitik: udpegelsen af områder, der er egnede til indførelse af øget brug af afstemning med kvalificeret flertal
 • 30/4: Forslag til afgørelse i sagen om aftalen mellem EU og Canada - Sag 1/17 - Pressemeddelelse...
  Belgien har i henhold til artikel 218, stk. 11, i TEUF anmodet Domstolen om at vurdere, om den samlede økonomi- og handelsaftale mellem Canada og EU og dets medlemsstater, som blev underskrevet I Bruxelles den 30. oktober 2016, er forenelig med traktaterne, herunder med de grundlæggende rettigheder - Læs mere...
 • 30/4: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Information om EU (Meddelelse om, hvordan Unionen kan fremstå mere forenet, stærkere og mere demokratisk for så vidt angår kommunikation)
 • 2-3/5: Uformelt møde mellem ministrene for konkurrenceevne (det indre marked og industri)/Bukarest
 • 7/5: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
 • 7/5: Kommissionen offentliggør sin økonomiske prognose for foråret
  Den 7. maj 2019 vil Kommissionen offentliggøre sin økonomiske prognose for foråret.
  Baggrund:
  Europa-Kommissionens generaldirektorat for økonomiske og finansielle anliggender producerer hvert år to omfattende prognoser (forår og efterår) og to foreløbige prognoser (vinter og sommer)
 • 9/5: Topmøde om Europas fremtid i Sibiu/Rumænien - Læs mere...
 • 13/5: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
 • 14/5: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
 • 14/5: Rådet (udenrigsanliggender (forsvar)) mødes i Bruxelles
 • 15/5: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Strategien for Centralasien
 • 16/5: Eurogruppen mødes i Bruxelles
 • 16/5: Dom i sag C-138/18 Estron A/S
  Sagen vedrører perioden fra den 8. juli 2009 til den 29. marts 2012, hvor Estron A/S, som er en professional leverandør af høreapparater og tilknyttede industrier specialiseret i løsninger med fine tråde, gennemførte en række fortoldninger af konnektorer importeret fra Kina. Estron A/S klassificerede varerne som dele og tilbehør til høreapparater under KN-underposition 9021 90 10 i den fælles toldtarif, som er fritaget for told.
  I 2012 kontrollerede de danske skattemyndigheder virksomhedens fortoldninger, og den 6. juli 2012 udstedte de en afgørelse om, at konnektorerne, som Estron A/S havde fortoldet, burde klassificeres under underposition 8544 42 90, som er pålagt en toldsats på 3,3 %. SKAT har derfor pålagt Estron A/S at betale i alt 825 150,74 kr. i told for de fortoldede konnektorer.
  Vestre Landsret har anmodet Domstolen om at afgøre i hvilken underposition konnektorer, som dem den pågældende sag omhandler, bør klassificeres - Læs mere...
 • 16/5: Rådet (udenrigsanliggender (udvikling)) mødes i Bruxelles
 • 17/5: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles
 • 20-21/5: Uformelt møde mellem miljøministrene/Bukarest
 • 21/5: Den europæiske grænse- og kystvagt iværksætter sin første operation i et land uden for EU
  Den 21. maj iværksætter Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning sammen med Albanien sin første operation i et land uden for EU. Dette vil være den første af denne type operation, hvilket markerer en ny fase i grænsesamarbejdet mellem EU og dets partnere i det vestlige Balkan. Begivenheden lanceres i Tirana i Albanien med deltagelse af kommissær Dimitris Avramopoulos, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings administrerende direktør Fabrice Leggeri sammen med Albaniens premierminister Edi Rama og Albaniens indenrigsminister Fatmir Xhafaj.
  Baggrund
  Forhandlingerne mellem den europæiske grænse- og kystvagt og Albanien om en statusaftale om grænsesamarbejde begyndte i december 2017. Aftalen blev indgået den 5. oktober 2018 og trådte i kraft den 1. maj 2019, hvorved den blev den første aftale af sin slags mellem et naboland uden for EU og en EU-partner fra det vestlige Balkan.
  Aftalen giver Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning tilladelse til at udføre fælles operationer og udsende teams ved de grænser, som Albanien og EU deler. Det er aftalt med albanske myndigheder, at der vil blive udført operationer for at hjælpe med at tackle irregulær migration, navnlig i tilfælde af pludselige forandringer i migrationsstrømmene og kriminalitet på tværs af grænserne. Den første fælles operation vil blive iværksat den 22. maj ved den albansk-græske grænse.
  Siden Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning blev oprettet i oktober 2016 kan det udsende personale til og udføre fælles operationer i nabolande uden for EU. Det styrkede agentur kan nu også iværksætte fælles operationer og udsende personale i andre lande end EU's nærmeste nabolande.
 • 21/5: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles
 • 22/5: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
 • 22-23/5: Rådet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) mødes i Bruxelles
 • 23-24/5 Energiinfrastrukturforum 2019
  Det årlige energiinfrastrukturforum organiseres af Europa-Kommissionen og finder sted i København. Repræsentanter fra EU's institutioner, transmissionssystemoperatører, projektansvarlige, reguleringsmyndigheder, energivirksomheder, NGO'e, civilsamfundet og finansverdenen mødes for at drøfte udfordringerne ved udviklingen af Europas infrastruktur og opbygningen af det indre marked for energi.
  Formålet med årets forum er at se på sammenkobling af sektorer og energiinfrastrukturens rolle i Europas langsigtede vision for en klimaneutral økonomi, den reguleringsmæssige støtte til innovation, forsyningssikkerhed og interessenternes medvirken samt nye samarbejdsmetoder for transmissions- og distributionssystemoperatører i fremtidens energisystem. Miguel Arias Cañete - kommissær for klima og energi deltager - Læs mere...
 • 26/5: EP-valg i Danmark
  Valg til Europa-Parlamentet bliver afholdt i EU mellem torsdag den 23. maj og søndag den 26. maj 2019 - valget afholdes i Danmark søndag den 26. maj..
 • 27-28/5: Rådet (konkurrenceevne) mødes i Bruxelles
 • 28/5: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 28/5: Rådet (udenrigsanliggender (handel)) mødes i Bruxelles
 • 29/5: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Det europæiske semesters forårspakke
 • 3-4/6: Uformelt møde mellem landbrugsministrene/Bukarest
 • 5/6: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Statusrapport om nedbringelse af misligholdte lån og yderligere risikoreduktion i bankunionen
 • 5/6: Folketings-valg i Danmark
 • 6/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (transport)) mødes i Luxembourg
 • 6-7/6: Rådet (retlige og indre anliggender) mødes i Luxembourg
 • 7/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (telekommunikation)) mødes i Luxembourg
 • 12/6: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
 • 13/6: Eurogruppen mødes i Luxembourg
 • 13-14/6: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik), 13.-14.6.2019 mødes i Luxembourg
 • 14/6: Rådet (økonomi og finans) mødes i Luxembourg
 • 17/6: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Luxembourg
 • 18/6: Dom i sag C-591/17 Østrig mod Tyskland
  Østrig indledte en traktatbrudssag mod Tyskland, hvori Østrig hævdede, at Forbundsrepublikken Tyskland har overtrådt EU-lovgivningen ved gennem en lov om infrastrukturafgifter at have indført en afgift for passagerbiler, samtidig med at ejere af tyskregistrerede passagerbiler blev givet et skattefradrag.
  Den tyske lov om infrastrukturafgifter stiller krav til alle brugere af det tyske motorvejsnetværk om at betale en infrastrukturafgift i forhold til bilens emissionsklasse. Brugere af vejene, som er bosiddende i Tyskland, modtager dog en kompensation af mindst samme størrelse gennem et skattefradrag, som er nedfældet i loven om afgift på motorkøretøjer. Republikken Østrig er af den opfattelse, at disse to foranstaltninger takket være deres sammenkobling i tid og indhold må vurderes som et hele efter EU-lovgivningen, og at en sådan lovgivning medfører indirekte diskrimination på grundlag af nationalitet - Læs mere...
 • 18/6: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Luxembourg
 • 19/6: Dom i sag C-607/17 Memira Holding AB
  Memira Holding AB er moderselskabet i en gruppe med datterselskaber i en række lande, herunder Tyskland. Aktiviteten i det tyske datterselskab førte til tab, og moderselskabet var nødt til at yde et lån til datterselskabet for at finansiere dets drift. Aktiviteten er nu blevet afviklet. Der er blot gæld og visse likvide aktiver tilbage i datterselskabet. Gruppen overvejer nu at lade datterselskabet blive fusioneret med moderselskabet gennem en grænseoverskridende fusion. Fusionen ville betyde, at datterselskabet blev opløst uden likvidation. Gruppen vil ikke længere have noget selskab i Tyskland efter fusionen. Gruppen vil heller ikke have nogen form for drift der, hverken gennem moderselskabet eller gennem noget andet af gruppens selskaber.
  Det tyske datterselskab har gennem tidligere år akkumuleret tab på omkring 7,6 mio. EUR i alt. Tabene er driftstab i forbindelse med aktiviteten i Tyskland, og de stammer fra aktivitetens manglende rentabilitet. Det tyske datterselskab kan trække tabene fra i skat, og ikke anvendte tab kan overføres og trækkes fra ethvert overskud, som datterselskabet måtte have fremover uden tidsbegrænsning. Det er dog i henhold til tysk lovgivning ikke muligt gennem en fusion at overføre tab til et andet selskab, som er skattepligtigt i Tyskland.
  Sveriges øverste administrative domstol vil gerne vide, om der under vurderingen af om et tab i et datterselskab i en anden medlemsstat er endeligt, og moderselskabet derfor kan trække tabet fra, skal tages behørigt hensyn til den kendsgerning, at der i lovgivningen i den stat, hvor datterselskabet befinder sig, er begrænsninger på, hvilke parter udover den tabsgivende part, som kan trække tabet fra i skat - Læs mere om sagen...

 • 19/6: Dom i sag C-608/17 Holmen AB
  Holmen AB er moderselskabet i en gruppe med datterselskaber i adskillige lande, herunder Spanien. Siden 2003 har de spanske selskaber udgjort en skattegruppe og er blevet beskattet i overensstemmelse med Spaniens skattekonsolideringssystem. Det spanske skattekonsolideringssystem er beregnet til at opnå udligninger af overskud og underskud mellem grupper af selskaber. Reglerne er, at enhederne i grupperingen uden begrænsninger kan udligne overskud og underskud.
  Den spanske del af Holmengruppen har haft underskud. Selskabet har siden 2003 akkumuleret tab på ca. 140 mio. EUR i alt. Tabene er driftstab fra aktiviteten i Spanien, og de stammer fra aktivitetens manglende rentabilitet. Holmen ønsker nu at afvikle sin spanske aktivitet.
  Sveriges øverste administrative domstol har stillet Domstolen en række spørgsmål om muligheden for at trække endelige tab i et datterselskab i en anden medlemsstat fra i skat - Læs mere om sagen...

 • 19/6: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles

 • 20-21/6: Det Europæiske Råd

 • 25/6: Rådet (almindelige anliggender (samhørighed)) mødes i Luxembourg

 • 25/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) mødes i Luxembourg

 • 26/6: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles

 • 26/6: Rådet (miljø) mødes i Luxembourg

-

 • 1/7: Finland overtager formandskabet for EU - Læs mere...

 • 2/7: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg

 • 8/7: Topmøde mellem EU og Ukraine i Kiev

 • 10/7: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Yderligere styrkelse af retsstatsrammen fra 2014

 • 15-18/7: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg

 • 16/7: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg

 • 24/7: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles

-

 • 17-18/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 9/11: 30-årsdagen for Berlin-murens fald...
 • 12-13/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
4. januar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark