Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Meddelelse22. maj 2023Repræsentationen i Danmark

EU i uge 21 - 2023 - det sker...

EU-Sydkorea-topmøde, det europæiske semester og investeringer, flere rådsmøder samt en række danske sager ved domstolen er noget af det der fylder i denne EUge...

Maj 2023

 

 

 

 • 22/5: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles
  EU's udenrigsministre skal bl.a. drøfte den russiske aggression mod Ukraine, udveksle synspunkter om Vestbalkan og Afrikas Horn og blive orienteret om aktuelle sager - Læs mere...

 

 • 22-23/5: Rådet (konkurrenceevne (forskning og rummet)) / Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: miljøvenligt design, den langsigtede konkurrenceevne, 30 år med det indre marked, kritiske råstoffer, vidensikkerhed, retfærdig og bæredygtig udnyttelse af rummet samt EU's rumpolitik i et nyt geopolitisk landskab - Læs mere...

 

 • 23/5: Margrethe Vestager mødes med Dansk Metals internationale taskforce i Bruxelles

 

 • 23/5: Rådet (udenrigsanliggender (forsvar)) / Bruxelles
  EU's forsvarsministre vil bl.a. blive orienteret om aktuelle sager og drøfte EU's støtte til Ukraine - Læs mere...

 

 • 24/5: Dom i sagerne T-451/20 Meta Platforms Ireland mod Kommissionen & T-452/20 Meta Platforms Ireland mod Kommissionen
  Europa-Kommissionen sendte efter afgørelse af 4. maj 2020 en anmodning om oplysninger til Meta Platforms Ireland Ltd, tidligere Facebook Ireland Ltd, som følge af mistanke om konkurrencebegrænsende adfærd af Facebook-gruppen i forbindelse med brugen af data og i forvaltningen af dens sociale netværksplatform - Pressemeddelelse fra domstolen...

 

 • 24/5: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Handler bl.a. om det europæiske semesters forårspakke og en investeringspakke - Læs mere...

 

 • 24/5: Margrethe Vestager, Vĕra Jourová og Thierry Breton tager alle imod Sundar Pichai, CEO hos Google

 

 

 • 25/5: Høring i sag C-167/22 Kommissionen mod Danmark om overtrædelse i forbindelse med parkering på rastepladser
  Kommissionen har nedlagt påstand om, at Danmark ved at begrænse den maksimale parkeringsvarighed på statsejede rastepladser langs motorvejsnettet i Danmark til 25 timer har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til bestemmelserne om den frie udveksling af transportydelser. Kommissionen gør gældende, at 25-timersreglen, om end den ikke udgør direkte forskelsbehandling, ikke desto mindre udgør en hindring i den fri udveksling af tjenesteydelser, idet reglen ikke påvirker danske og ikkehjemmehørende vognmænd på samme måde. Chauffører for ikkehjemmehørende vognmænd vil have sværere ved at overholde deres køre- og hviletidsforpligtelser, der følger af EU-retten end chauffører for danske vognmænd, der har driftscentraler i Danmark, hvortil chaufførerne kan returnere og parkere, mens de afholder deres hviletid. Efter Kommissionens opfattelse kan reglen ikke retfærdiggøres af de af Danmark påberåbte formål om
  i) at sikre mere kapacitet til, at chauffører kan afholde deres pauser og kortere hvil
  ii) at komme ulovlig trafikfarlig parkering på motorvejsrastepladserne til livs
  iii) at sikre ordnede forhold på rastepladserne ved at modgå de negative effekter, som langtidsparkering medfører
  iv) at sikre chaufførernes miljø- og arbejdsforhold, idet reglen ikke er egnet til at nå disse hensyn og i øvrigt går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål
  Læs mere om sagen på domstolens hjemmeside...

 

 • 25/5: Dom i sag C-368/22 Danish Fluid System Technologies A/S om toldsats for rørfittings - Se dommen og læs mere om sagen på domstolens hjemmeside...

 

 • 25/5: Rådet (udenrigsanliggender (handel)) / Bruxelles
  Ministrene skal i sin handelssammensætning drøfte status for handelsforbindelserne med USA, den seneste udvikling i handelsforbindelserne mellem EU og Kina og Kommissionen vil informere om forberedelserne til Verdenshandelsorganisationens (WTO's) 13. ministerkonference - Læs mere...

 

 

 

-

 

29-30/6: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
22. maj 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark