Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. juni 2019Repræsentationen i Danmark

EU i uge 25 - det sker...

Så er det igen topmøde uge og måske vi sidst på ugen ved hvem der bliver ny formand for Kommissionen og andre udnævnelser...Andre emner er vejafgifter i Tyskland, Danmark og resten af EU's klima-planer, udvidelse, næste års fiskekvoter, Polen og...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 17/6: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Luxembourg
  Vigtigste punkter på dagsordenen: EU's globale strategi, Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, Sudan og uformel drøftelse med den jordanske udenrigsminister - Læs mere...
 • 18/6: Dom i sag C-591/17 Østrig mod Tyskland -
  18. JUNI 2021
  cp190075da.pdf
  English
  (42.33 KB - PDF)
  Download

  Østrig indledte en traktatbrudssag mod Tyskland, hvori Østrig hævdede, at Forbundsrepublikken Tyskland har overtrådt EU-lovgivningen ved gennem en lov om infrastrukturafgifter at have indført en afgift for passagerbiler, samtidig med at ejere af tyskregistrerede passagerbiler blev givet et skattefradrag.
  Den tyske lov om infrastrukturafgifter stiller krav til alle brugere af det tyske motorvejsnetværk om at betale en infrastrukturafgift i forhold til bilens emissionsklasse. Brugere af vejene, som er bosiddende i Tyskland, modtager dog en kompensation af mindst samme størrelse gennem et skattefradrag, som er nedfældet i loven om afgift på motorkøretøjer. Republikken Østrig er af den opfattelse, at disse to foranstaltninger takket være deres sammenkobling i tid og indhold må vurderes som et hele efter EU-lovgivningen, og at en sådan lovgivning medfører indirekte diskrimination på grundlag af nationalitet - Læs mere...

 • 18/6: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. overgangen til ren energi og Kommissionens anbefalinger for de nationale handlingsplaner vedrørende energi og klima for 2021-2030 - Læs mere...
 • 18/6: Konference: Jean Monnet-aktiviteter gennem 30 år - Læs mere...
  Den 18. juni fejrer Europa-Kommissionen 30-årsdagen for Jean Monnet-aktiviteterne– som fremmer og finansierer uddannelsesprogrammer om europæisk integration – med heldagskonferencen "Jean Monnet-aktiviteter gennem 30 år: Hvorfor bør man studere Den Europæiske Union i dag?" i Bruxelles.
  Tibor Navracsics, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, unge og sport, åbner konferencen med en hovedtale. Programmet indeholder dernæst en række paneldebatter, som fokuserer på de nye udfordringer ved teknologiske fremskridt i den digitale tidsalder (såsom overvældende store informationsmængder, desinformation, onlinevold) og løsningerne herpå inden for uddannelse.
  De vigtigste diskussioner vil fokusere på tre hovedemner:
  - Hvor vigtige er EU-studier i 2019?
  - Innovative praksisser inden for Jean Monnet-aktiviteter
  - De næste skridt: Jean Monnet-aktiviteternes fremtid
  Baggrunden:
  Europa-Kommissionen fejrer 30-årsdagen for Jean Monnet-aktiviteterne gennem en række begivenheder og andre initiativer over hele kloden. Gennem de sidste 30 år har næsten 5000 projekter bidraget til studier i europæisk integration. Der er for tiden 300.000 studerende, som hvert år nyder godt af Jean Monnet-aktiviteter, der nu er til stede i 87 lande verden over. 30-årsdagen for Jean Monnet-aktiviteterne i 2019 er en kærkommen mulighed for at diskutere deres indvirkning på Europastudier verden over, men også deres bredere indvirkning på vores samfund.
 • 18/6: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Luxembourg
  Ministrene skal bla. tale om fiskeri i 2020 og de årlige fangstkvoter samt om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2020 - Læs mere
 • 19/6: Dom i sag C-607/17 Memira Holding AB
  Memira Holding AB er moderselskabet i en gruppe med datterselskaber i en række lande, herunder Tyskland. Aktiviteten i det tyske datterselskab førte til tab, og moderselskabet var nødt til at yde et lån til datterselskabet for at finansiere dets drift. Aktiviteten er nu blevet afviklet. Der er blot gæld og visse likvide aktiver tilbage i datterselskabet. Gruppen overvejer nu at lade datterselskabet blive fusioneret med moderselskabet gennem en grænseoverskridende fusion. Fusionen ville betyde, at datterselskabet blev opløst uden likvidation. Gruppen vil ikke længere have noget selskab i Tyskland efter fusionen. Gruppen vil heller ikke have nogen form for drift der, hverken gennem moderselskabet eller gennem noget andet af gruppens selskaber.
  Det tyske datterselskab har gennem tidligere år akkumuleret tab på omkring 7,6 mio. EUR i alt. Tabene er driftstab i forbindelse med aktiviteten i Tyskland, og de stammer fra aktivitetens manglende rentabilitet. Det tyske datterselskab kan trække tabene fra i skat, og ikke anvendte tab kan overføres og trækkes fra ethvert overskud, som datterselskabet måtte have fremover uden tidsbegrænsning. Det er dog i henhold til tysk lovgivning ikke muligt gennem en fusion at overføre tab til et andet selskab, som er skattepligtigt i Tyskland.
  Sveriges øverste administrative domstol vil gerne vide, om der under vurderingen af om et tab i et datterselskab i en anden medlemsstat er endeligt, og moderselskabet derfor kan trække tabet fra, skal tages behørigt hensyn til den kendsgerning, at der i lovgivningen i den stat, hvor datterselskabet befinder sig, er begrænsninger på, hvilke parter udover den tabsgivende part, som kan trække tabet fra i skat - Læs mere om sagen...

 • 19/6: Dom i sag C-608/17 Holmen AB
  Holmen AB er moderselskabet i en gruppe med datterselskaber i adskillige lande, herunder Spanien. Siden 2003 har de spanske selskaber udgjort en skattegruppe og er blevet beskattet i overensstemmelse med Spaniens skattekonsolideringssystem. Det spanske skattekonsolideringssystem er beregnet til at opnå udligninger af overskud og underskud mellem grupper af selskaber. Reglerne er, at enhederne i grupperingen uden begrænsninger kan udligne overskud og underskud.
  Den spanske del af Holmengruppen har haft underskud. Selskabet har siden 2003 akkumuleret tab på ca. 140 mio. EUR i alt. Tabene er driftstab fra aktiviteten i Spanien, og de stammer fra aktivitetens manglende rentabilitet. Holmen ønsker nu at afvikle sin spanske aktivitet.
  Sveriges øverste administrative domstol har stillet Domstolen en række spørgsmål om muligheden for at trække endelige tab i et datterselskab i en anden medlemsstat fra i skat - Læs mere om sagen...

 • 20/6: Udtalelse i sag C-192/18 Kommissionen mod Polen (almindelige domstoles uafhængighed) - Læs mere om sagen...

 • 20-21/6: Det Europæiske Råd
  EU-lederne mødes i Bruxelles for bl.a. at træffe de relevante afgørelser om udnævnelser til den næste institutionelle cyklus og vedtage EU's strategiske dagsorden 2019-2024 - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
17. juni 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark