Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. oktober 2017Repræsentationen i Danmark

EU i uge 40 - det sker

I denne uge handler det om cyberangreb, EU-anklagemyndighed, sikkerhed for skibspassagerer, barnebrude, Ryanair, udbud, beskatning, moms, overtrædelse af EU-retten, EU-Indien-topmøde samt "Our Ocean" og så får vi i København besøg af Margrethe...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 2/10: Karmenu Vella mødes med Karen Ellemann, fiskeriminister og minister for ligestilling, og nordisk samarbejde i Strasbourg, Frankrig
 • 2-5/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. cyberangreb, EU-anklagemyndighed, sikkerhed for skibspassagerer, barnebrude og Ryanair - Læs mere...
 • 3/10: Kommissionens ugentlige møde /Strasbourg
  Et af emnerne bliver pakken om offentlige udbud - Læs mere...
 • 4/10: Pakken om retfærdig beskatning
  Europa-Kommissionen vil fremlægge forslag om den mest vidtgående opdatering i 25 år af EU's momsregler. Det bør gøres lettere at bekæmpe momssvig, og momsinddrivelsen bør blive mere effektiv. Flere mediehistorier har desuden kædet momssvig i stor skala sammen med organiseret kriminalitet, herunder terrorisme. Disse problemer kan kun løses, hvis medlemsstaterne arbejder sammen - Læs mere...
 • 4/10: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Onsdag den 4. okrober 2017 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 5/10: Kommissionen fremlægger et forslag til en henstilling om en europæisk ramme for effektiv indlæring af høj kvalitet
 • 5/10: Høring i sag C-480/16 Fidelity Funds
  Fidelity Funds er investeringsfonde hjemmehørende i Luxembourg og Det Forenede Kongerige.
  I henhold til EU-lovgivningen er de underlagt hjemlandstilsyn i henholdsvis Luxembourg og Det Forenede Kongerige. Tilsynsmyndighederne i deres hjemlande har udstedt et "EU-pas" til dem, og de har ret til at markedsføre deres aktiviteter og tjenesteydelser i andre EU-medlemsstater.
  Fidelity Funds beskattes ikke i deres respektive hjemlande af realiserede og ikkerealiserede kapitalgevinster, og de har heller ikke nogen forpligtelse til at tilbageholde kildeskat ved udbetalinger til investorer. Gevinster beskattes gennem beskatning af investorerne i henhold til lovgivningen i det land, hvor den enkelte investor er skattepligtig.
  Fidelity Funds er åben over for at have danske investorer, men de markedsfører ikke aktivt deres aktiviteter i Danmark. Det har derfor i deres øjne ikke været nødvendigt at overholde en udlodningspolitik eller tilpasse deres bestemmelser, så de overholder kravene til udloddende investeringsfonde, som disse er defineret i dansk skattelovgivning.
  I de verserende sager ved nationale retsinstanser har Fidelity Funds stillet krav om tilbagebetaling af kildeskat af udbytter udloddet af danske firmaer til dem i perioden 2000 til 2009.
  Østre Landsret spørger Domstolen om en skatteordning, hvor ikkedanske institutter for kollektiv investering beskattes ved kilden af udbytter udloddet af danske firmaer, strider mod EU-lovgivningen, når tilsvarende danske institutter kan opnå en undtagelse for kildebeskatning.
 • 5-6/10: Konferencen "Our Ocean 2017" i Malta - Læs mere...
 • 5-8/10: Margrethe Vestager er i København
  Margrethe Vestager deltager bl.a. i en borgerdialog på Christiansborg og det kan du også - Læs mere...

 • Næste topmøde:
  Den 19.-20. oktober mødes Det Europæiske Råd i Bruxelles...

Detaljer

Publikationsdato
2. oktober 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark