Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16. november 2018Repræsentationen i Danmark6 min læsetid

EU i uge 47 - det sker...

I EUge 47 kommer det igen til at handle en del om Brexit...Andre emner bliver bl.a. sikkerhed og forsvar, dybhavsfiskeri, landbrugspolitikken efter 2020, plantebeskyttelse, sociale rettigheder, EØS-aftalen af UK's udtræden af EU, den årlige EU...

EU i uge 47 - det sker...
 • 19/11: Europpegruppen mødes
  Eurogruppen mødes i inklusivt format med 27 EU-lande for at drøfte uddybningen af Den Økonomiske og Monetære Union.
  Emner: Bankunionen, ESM-reformen og instrumenter til stabilisering og konvergens - Læs mere...
 • 19/11: Rådet (almindelige anliggender (artikel 50/Brexit))
  Ministrene skal hovedsageligt forberede et evt. Brexit-topmøde søndag den 25. november - Læs mere...
 • 19/11: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: Centralasien, Bosnien-Hercegovina, Ukraine, Yemen og EU's globale strategi på sikkerheds- og forsvarsområdet - Læs mere...
 • 19-20/11: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
  Emner: fiskerimulighederne for visse dybhavsbestande for 2019 og 2020, fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2020, udfordringer vedrørende plantebeskyttelse, Afrikas Landdistrikter og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond - Læs mere...
 • 19-20/11: Rådet (udenrigsanliggender (forsvar))
  Vigtigste punkter på dagsordenen: EU's globale strategi på sikkerheds- og forsvarsområdet inkl. PESCO, CARD og MPCC, samarbejdet mellem EU og NATO, FSFP-missioner og -operationer samt EDA's Styringskomité - Læs mere...
 • 20/11: EØS-Rådet mødes i Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. den europæiske søjle for sociale rettigheder samt konsekvenserne for EØS-aftalen af UK's udtræden af EU - Læs mere...
 • 20/11: Margrethe Vestager mødes med repræsentanter fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
 • 21/11: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emne på dagsordenen: Det europæiske semester (den årlige vækstundersøgelse), meddelelse om investeringsplanen for Europa: status og næste skridt samt meddelelse om det indre marked (inkl. en vurdering af de resterende hindringer og mulige løsninger på afskaffelsen af disse hindringer) - Læs mere...
 • 21/11: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Georgiens premierminister Mamuka Bakhtadze, og sammen med kommissærkollegiet modtager Juncker den georgiske regering til en arbejdsfrokost
 • 21/11: Margrethe Vestager mødes med kandidater fra Det Radikale Venstre og Alternativet til valget til Europa-Parlamentet og mødes samme dag med medlemmer af Europæisk Ungdom
 • 22/11: Kommissionen fremlægger en meddelelse om status og næste skridt for Investeringsplanen - Læs mere...
 • 22/11: Forslag til afgørelse i sag C-695/17 - Metirato Oy
  I 2012 sendte Estlands told- og skattestyrelse en anmodning til den finske skattestyrelse om inddrivelse af skat med renter for i alt 28 754,50 EUR fra Metirato Oy på baggrund af administrative dokumenter i den estiske told- og skattestyrelse. Ved denne anmodning sendte den finske skattestyrelse samtidig med den gæld, der skulle inddrives til Estland, en anmodning om inddrivelse af gæld til sig selv til de finske håndhævelsesmyndigheder, der er ansvarlige for procedurerne til gennemførelse af tvungen inddrivelse af gæld. Den 12. februar 2013 lavede Metirato Oy en frivillig betaling på 17 500 EUR til håndhævelsesmyndighederne, hvoraf 15 837,67 EUR blev betalt til skattemyndighederne, der — i henhold til ovennævnte anmodning om inddrivelse — overførte 15 541,67 EUR til den estiske stat.
  Udover denne betaling har Metirato Oy betalt 17 803 EUR til skattestyrelsen som et frivilligt bidrag. I 2013 blev Metirato Oy pålagt afvikling.
  Helsinkis distriktsret har stillet Domstolen en række spørgsmål om fortolkningen af direktiv 2010/24 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - Læs mere...
 • 22/11: Samarbejdsrådet EU-Tadsjikistan mødes i Bruxelles - Læs mere..
 • 22/11: Dom i sag C-151/17 - Swedish Match
  Det Forenede Kongeriges forordninger om tobak og tilknyttede produkter, der konkretiserer tobaksvaredirektivet (2014/40) forbyder produktion og levering af tobaksprodukter, der indtages oralt.
  Swedish Match er en virksomhed, der producerer snus. Svensk snus er en røgfri tobaksvare lavet af pasteuriseret formalet tobak og tilsætningsstoffer godkendt til fødevarer. Snus er omfattet af forbuddet mod tobak, der indtages oralt, hvilket gælder for alle medlemsstater undtagen Sverige.
  Swedish Match er af den opfattelse, at et generelt forbud mod markedsførelse af snus i Det Forenede Kongerige (indført ved den nationale lovgivning, der gennemfører direktivet) er uforenligt med EU-lovgivningen. Swedish Match argumenterer konkret for, at et sådant forbud overtræder om forbud mod forskelsbehandling, da snus er den eneste tobaksvare, der er omfattet af et direkte forbud. Desuden hævder Swedish Match, at forbuddet ikke kan retfærdiggøres af hensyn til den offentlige sundhed, da snus sammenlignet med andre røgfrie tobaksvarer ligger i den lave ende af skalaen for så vidt angår helbredsrisici i henhold til de videnskabelige beviser, der nu er til rådighed.
  Den engelske High Court of Justice har vurderet, at anfægtelsen af den engelske forordnings lovlighed nødvendigvis indbefatter en anfægtelse af direktivets lovlighed. Den har derfor anmodet Domstolen om en præjudiciel afgørelse vedrørende lovligheden af det fortsatte forbud mod tobak, der indtages oralt - Læs mere...
 • 22/11: Samarbejdsrådet EU-Usbekistan mødes i Bruxelles - Læs mere...
 • 22/11: Kommissionen fremlægger en pakken om "det indre marked" inkl. en vurdering af de resterende hindringer og mulige løsninger på afskaffelsen af disse hindringer - Læs mere...
 • 22/11: Forslag til afgørelse i sag C-578/17 Hartwall
  Hartwall Oy søgte Patentti- ja rekisterihallitus om at registrere mærket beskrevet nedenunder for varer i kategori 32: "mineralvand" som et farvemærke (ikke et figurmærke).
  Hartwall ansøgte om varemærkeregistrering, idet farverne blev beskrevet som følger: mærkets farver er blå (PMS 2748, PMS CYAN) og grå (PMS 877). I henhold til den grafiske gengivelse i ansøgningen består varemærket af et blåt bånd med en tynd grå linje langs kanterne.
  Ansøgningen blev afvist. Det blev fremført, at det ikke er klart ud fra farvesammensætningen af det tredimensionelle banner, om forholdet mellem farverne er de samme i hele figuren. På samme måde er det ikke forklaret i ansøgningen, hvordan farvernes respektive forhold var til hinanden eller hvordan de blå farver vist med de to forskellige farvekoder ville fremstå i opstillingen. Den grafiske gengivelse i ansøgningen indbefatter ikke en systematisk opstilling, der gør det klart, hvordan de pågældende farver skal fremstå på en forudbestemt og uforanderlig måde i overensstemmelse med Domstolens retspraksis. Derfor opfylder det farvemærke, der er ansøgt om, ikke kravene for så vidt angår den grafiske gengivelse, der er nødvendig for registrering.
  Finlands øverste forvaltningsdomstol har stillet Domstolen en række spørgsmål vedrørende direktiv 2008/95 indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og betingelsen om et varemærkes særpræg - Læs mere...
 • 22/11: Kommissionens rapporter om udvikling af vegetabilske proteiner i EU - Læs mere...
 • 22/11: Fælles rapport "Health at a Glance: Europe for 2018", fra Kommissionen og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) bliver offentliggjort - Læs mere...
 • 22-23/11: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker er sammen med kommissær Corina Creţu i Las Palmas i Gran Canaria
  Han holder en tale det den officielle åbning af partnerskabsdelen af den 23. konference af formænd for regionerne i EU's yderste periferi. De deltager også i afslutningsceremonien. Jean-Claude Juncker har også en audiens hos Hans Majestæt Kong Felipe VI af Spanien
 • 23/11: Margrethe Vestager modtager Hardinger-band
 • 25/11: Møde i Det Europæiske Råd (artikel 50)/Brexit-topmøde - Læs mere...
 • 13-14/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
16. november 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark