Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel5. december 2016Repræsentationen i Danmark8 min læsetid

EU i uge 49 - det sker...

I denne uge fremlægger Kommissionen sit ungdomsinitiativ...!Andre emner er bl.a. erhvervsuddannelser og færdigheder, terroristers adgang til online-propaganda, omfordeling og genbosætning af flygtninge, status på EU-Tyrkiet-aftalen om migration...

det sker
 • 5/12: Margrethe Vestager er i København
  Kommissæren skal bl.a. holde hovedtalen ved en begivenhed om situationen i Europa organiseret af fagforeningen 3F. Vestager mødes med kultur- og kirkeminister Mette Bock.
 • 5/12: Rådet for Energi - Læs mere...
 • 5-9/12: Første europæiske uge om erhvervsuddannelser og færdigheder
  Ugen om erhvervsuddannelser og færdigheder løber af stablen fra den 5. til den 9. december i Bruxelles og over hele Europa under overskriften "Find dit talent". Det vil være en uge fuld af begivenheder på EU-plan i Bruxelles og med over 650 nationale begivenheder i hele Europa.
  Baggrunden:
  Formålet med denne uge er at vise det bedste, som erhvervsuddannelserne har at byde på, og dermed demonstrere, at denne type uddannelser har vist sig at være en succesfuld måde at få folk i beskæftigelse og gøre dem i stand til at tilpasse og forbedre deres færdigheder i løbet af deres karriere. Fremme af erhvervsuddannelser er en af de foranstaltninger, der er foreslået under den nye dagsorden for færdigheder i Europa - Læs mere...
 • 6/12: Rådet for Økonomi og Finans
  Vigtigste punkter på dagsordenen er: Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, forbedring af de reguleringsmæssige rammer for at sætte skub i investeringerne, afgift på finansielle transaktioner, selskabsbeskatning, bekæmpelse af skatteundgåelse, styrkelse af bankunionen og det europæiske semester - Læs mere...
 • 7/6: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Et af emnerne på dagsordenen bliver Ungdomsinitiativet - Læs mere...
 • 7/12: Investering i Europas ungdom
  Kommissionen vil fremlægge sit ungdomsinitiativ den 7. december 2016. Ungdomsinitiativet afspejler EU's vilje til at opfylde unges behov, og det vil indeholde en række nye foranstaltninger, der ved at udvide mulighederne styrker støtten til unge. Et af pakkens vigtigste elementer vil være det europæiske solidaritetskorps, der blev annonceret af formand Juncker i hans tale om Unionens tilstand i 2016.
  Baggrunden:
  Den 14. september 2016 sagde formand Juncker i sin tale om Unionens tilstand: " Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at Europa fortsat er et kontinent med ungdomsarbejdsløshed. Og jeg hverken kan eller vil acceptere, at generation Y, de såkaldte "millennials", måske bliver den første generation i 70 år, som bliver fattigere end deres forældre. […] Vi vil fortsat udbrede ungdomsgarantien i hele EU og dermed forbedre europæernes færdigheder og nå ud til de regioner og unge med størst behov."
  I selvsamme tale annoncerede formand Juncker også lanceringen af et europæisk solidaritetskorps: "Der er mange unge, samfundsbevidste mennesker i Europa, som er villige til at yde et meningsfuldt bidrag til samfundet og udvise solidaritet. Det kan vi give dem mulighed for at gøre. […] Unge i hele EU vil i krisesituationer frivilligt kunne give en hjælpende hånd, hvor behovet er størst […]" - Læs mere...
 • 8/12: Margrethe Vestager mødes med repræsentanter fra KL (Kommunernes Landsforening) for at diskutere dagsordenen for beskæftigelse og vækst.
 • 8/12: EU's Internetforum
  Kommissionen er den 8. december 2016 vært for EU's andet internetforum, der bringer Kommissionen (repræsenteret af kommissær Dimitris Avramopoulos og kommissær Julian King) sammen med medlemsstater, Europol, EU's netværk til bevidstgørelse omkring radikalisering og internetvirksomheder. Der vil på mødet blive gjort status over fremskridt hen imod forummets to mål, nemlig at mindske adgangen til terroristers propaganda online og styrkelse af civilsamfundet, så man kan øge mængden af effektive alternative narrativer online. Kommissionen vil også rapportere om fremskridt gjort i bekæmpelse af stigningen af xenofobiske og racistisk motiverede hadefulde udtalelser på nettet.
  Baggrunden:
  EU-kommissæren med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, vil den 3. december 2016 sammen med kommissæren med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling, Věra Jourová, lancere EU's internetforum. Forummet samler industrien, medlemsstaterne og andre interessenter for at sikre en fælles, frivillig tilgang til at opdage og tackle skadeligt onlinemateriale.
  Forhindring af radikalisering er, som det den 16. november 2016 blev angivet i den anden rapport om fremskridt mod en effektiv og bæredygtig sikkerhedsunion, et nøgleelement i EU's tilgang til at tackle terrorisme: anvendelsen af "bløde" redskaber for at opnå konkrete resultater. Rapporten fremhæver desuden, at de vigtigste foranstaltninger for at forhindre, at radikalisering fører til voldelig ekstremisme, er målrettet mod unge og sårbare grupper gennem fællesskabsprojekter på græsrodsniveau samt foranstaltninger, der kan forhindre terroristers adgang til onlinepropagandakanaler - Læs mere...
 • 8/12: Kommissionen offentliggør den ottende rapport om omfordeling og genbosætning
  Europa-Kommissionen offentliggør sin ottende fremskridtsrapport om EU's nødordninger om omfordeling og genbosætning, hvori der gøres status over situationen, og de foranstaltninger, der er truffet siden den 9. november, vurderes.
  Baggrunden:
  Den midlertidige nødordning om omfordeling blev indført ved to afgørelser truffet i Rådet i september 2015, hvor medlemsstaterne forpligtede sig til at omfordele op til 160 000 personer fra Italien og Grækenland (og om nødvendigt fra andre medlemsstater) inden september 2017. Den 8. juni 2015 vedtog Kommissionen et forslag om en europæisk omfordelingsordning, der blev fulgt op af aftale den 20. juli 2015 mellem medlemsstaterne om at omfordele 22 504 personer, der har et klart behov for international beskyttelse.
 • 8/12: Kommissionen offentliggør den fjerde rapport om fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet
  Europa-Kommissionen fremlægger den fjerde rapport om fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet, hvori der gives et overblik over de fremskridt, der er gjort siden ikrafttrædelsen den 20. marts og de udviklinger, der har fundet sted siden den sidste rapport blev offentliggjort den 28. september.
  Baggrunden:
  Formålet med erklæringen fra EU og Tyrkiet fra den 18. marts 2016 er at erstatte uorganiserede, kaotiske, irregulære og farlige migrationsstrømme med organiserede, sikre og lovlige veje til Europa for dem, der i overensstemmelse med EU-lovgivning og international lovgivning har ret til international beskyttelse. Et af erklæringens hovedmål har været at ødelægge forretningsmodellen for de smuglere, der udnytter migranter og flygtninge, der løber den potentielt dødelige risiko at foretage en irregulær krydsning af Det Ægæiske Hav fra Tyrkiet til Grækenland.
 • 8/12: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Torsdag den 8. december 2016 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 8-9/12: Rådet for Retlige og Indre Anliggender
  Emnere er bl.a.: bekæmpelsen af svig mod EU's budget, strategi for det digitale indre marked, reform af det europæiske asylsystem og terrorbekæmpelse - Læs mere...
 • Første halvdel af december: Kommissionen offentliggør den fjerde henstilling om hasteforanstaltninger, som Grækenland skal træffe med hensyn til genoptagelsen af overførsler i henhold til Dublinforordningen
  Europa-Kommissionen fremlægger sin fjerde henstilling om de specifikke foranstaltninger, som Grækenland skal træffe for at have et velfungerende asylsystem og fuldt ud opfylde EU's standarder vedrørende asyl, der gælder for samtlige medlemsstater.
  Baggrunden:
  For at det fælles europæiske asylsystem kan fungere, skal der være en reel mulighed for at sende asylansøgere tilbage til det land, hvortil de foretog deres første indrejse i EU, jf. de fælles vedtagne EU-regler. Siden 2011 har medlemsstaterne ikke været i stand til at gennemføre Dublinoverførsler til Grækenland, efter at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og Domstolen i to retsafgørelser fandt, at det græske asylsystem havde systemiske mangler. Kommissionen vedtog den 10. februar en første henstilling rettet til Grækenland om de hasteforanstaltninger, der skal tages med henblik på en mulig genoptagelse af overførsler i henhold til Dublinforordningen. Den anden henstilling blev vedtaget den 15. juni, og den tredje henstilling blev vedtaget den 28. september.
 • Første halvdel af december: Kommissionen fremlægger en handlingsplan vedrørende sikkerheden af rejsedokumenter
  Kommissionen fremlægger en handlingsplan for at øge rejsedokumenters generelle sikkerhed for at bekæmpe det stadigt vigtigere fænomen med forfalskede rejsedokumenter. De seneste terrorangreb i Europa har fremhævet den voksende tendens inden for denne type forfalskninger. Derudover muliggør det organiseret kriminalitet og er forbundet med menneskehandel og smugling af migranter.
  Baggrunden:
  Som det blev fremlagt i meddelelsen af den 6. april 2016 om bedre og mere intelligente IT-systemer til grænsekontrol og sikkerhed, så er det nødvendigt med velfungerende systemer. Derudover er det nødvendigt, at rejse- og identitetsdokumenter let og sikkert kan attesteres. Kommissionen har derfor annonceret, at den vil fremlægge foranstaltninger, der skal bekæmpe forfalskninger af dokumenter ved at forbedre sikkerheden af elektroniske dokumenter og forvaltningen af ID. Kommissionen offentliggjorde i september en meddelelse om at øge sikkerheden i en verden med mobilitet, hvori Kommissionen forpligter sig til at vedtage en handlingsplan om dokumentsikkerhed inden december 2016.
 • 15-16/12: Møde i det Europæiske Råd - Læs mere...
 • 17.-20. januar 2017: Økonomisk Verdensforums møde i Davos

Detaljer

Publikationsdato
5. december 2016
Forfatter
Repræsentationen i Danmark