Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. juli 2021

Undersøgelse af kompensation til Post Danmark

Kommissionen har indledt en tilbundsgående undersøgelse for at vurdere, om den kompensation, som Danmark har ydet Post Danmark for varetagelse af en public service-opgave i 2020, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Kommissionen indleder undersøgelse af PostNord og Post Danmark

Post Danmark er den største postoperatør i Danmark og ejes via PostNord Group AB og PostNord AB i fællesskab af Danmark (40 %) og Sverige (60 %).I marts 2021 underrettede Danmark Kommissionen om sin plan om at kompensere Post Danmark med et beløb på højst 225 mio. DKK (ca. 30 mio. EUR) for udførelsen af postbefordringspligten i 2020. Dette omfatter levering af basale posttjenester i hele landet til overkommelige priser og under overholdelse af minimumskvalitetskrav.I henhold til EU's statsstøtteregler for kompensation for offentlig tjeneste, der blev vedtaget i 2011, kan virksomheder på visse betingelser få kompensation for ekstraomkostninger i forbindelse med ydelse af offentlig tjeneste. Dette giver medlemsstaterne mulighed for at yde statsstøtte med henblik på levering af offentlige tjenester og giver samtidig sikkerhed for, at virksomheder, der har fået betroet sådanne tjenester, ikke overkompenseres, hvilket minimerer konkurrencefordrejninger og sikrer en effektiv anvendelse af offentlige midler.

I december 2019 modtog Kommissionen en klage fra en dansk forening med medlemmer, der er aktive inden for vejtransport- og logistiksektoren, hvori de hævdede, at den planlagte kompensation til Post Danmark for befordringspligten for 2020 udgør uforenelig statsstøtte.

På nuværende tidspunkt sætter Kommissionen på baggrund af en rapport fra Rigsrevisionen spørgsmålstegn ved Post Danmarks fordeling af omkostninger mellem posttjenester, der er omfattet af befordringspligten, og posttjenester, som ikke er, og dermed spørgsmålstegn ved Danmarks beregning af nettoomkostningerne ved befordringspligten på grundlag af denne omkostningsfordeling. Efter en foreløbig vurdering har Kommissionen derfor besluttet at indlede en tilbundsgående undersøgelse, da den navnlig har betænkeligheder vedrørende verificeringen af, at der ikke er forekommet overkompensation.

Kommissionen vil nu foretage en nærmere undersøgelse for at fastslå, om dens oprindelige betænkeligheder bekræftes. Indledningen af en tilbundsgående undersøgelse giver Danmark, klageren og andre interesserede tredjeparter mulighed for at fremsætte bemærkninger, uden at det foregriber sagens udfald.

Baggrund

Post Danmark er den største postoperatør i Danmark. Det danske postmarked er blevet liberaliseret siden 2011 i overensstemmelse med postdirektivet, og Post Danmark er nu i fuld konkurrence med andre relevante udbydere af posttjenester.

I maj 2018 konkluderede Kommissionen, at Danmarks kompensation til Post Danmark for at udføre sin befordringspligt i perioden 2017-2019 var i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Kommissionen vurderede foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler for kompensation for offentlig tjeneste, som gør det muligt for virksomheder på visse betingelser at få kompensation for ekstraomkostninger i forbindelse med ydelse af offentlig tjeneste.

Den ikkefortrolige udgave af afgørelsen vil blive offentliggjort i statsstøtteregistret på webstedet for konkurrence under sagsnummer SA.57991 og SA.55918, når eventuelle spørgsmål om fortrolighed er afklaret. Nye offentliggørelser af statsstøtteafgørelser på internettet og i Den Europæiske Unions Tidende kan findes via Competition Weekly e-News.

Detaljer

Publikationsdato
23. juli 2021