Skip to main content
Repræsentation i Danmark logo
Repræsentation i Danmark
Digitalisering

Et Europa klar til den digitale tidsalder...

Hvordan skal Europas digitale fremtid se ud?

Vigtigheden af teknologi, konnektivitet og cybersikkerhed i hverdagen er blevet tydeligere under covid-19-pandemien. Indførelsen af nedlukninger for at begrænse spredning af virusset betød, at samfundet blev mere afhængig af digitale teknologier end nogen sinde før.

Millioner af mennesker begyndte at arbejde hjemmefra for at være med til at redde liv og lette presset på hospitalerne, samtidig med at mere af vores indkøb, socialisering og læringsaktiviteter end før foregik bag computere, tabletter og telefoner.

Selv nødvendige offentlige tjenester blev gjort tilgængelige online, og pandemien gav os et indblik i både mulighederne og de potentielle sårbare aspekter ved teknologi og digitalisering.

Det var for mange i Europa en ny oplevelse, men Europa-Kommissionen var selv før coronavirusset ramte gået i gang med at gøre EU klar til den digitale tidsalder ved at gøre dette mål til en af sine hovedprioriteter i 2019-2024.

DESI-DK

Europa-Kommissionen overvåger medlemsstaternes digitale fremgang gennem årlige rapporter over indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI).  

Danmark er placeret som nummer 3 ud af samtlige EU-medlemsstater i Europa-Kommissionens indeks for 2020. På grundlag af data forud for pandemien har Danmark forbedret sine resultater på alle dimensioner undtagen brugen af internettjenester. Størst fremskridt blev gjort i forhold til konnektivitetsdimensionen. Navnlig bør det bemærkes, at Danmarks 4G-dækning er 100 % ligesom bredbånd også er tilgængeligt for næsten alle, hvilket ligger langt over EU-gennemsnittet.

Danmark indtager syvendepladsen i EU i Human Capital-dimensionen (et fald fra femtepladsen i 2018) og ligger dermed et godt stykke over EU-gennemsnittet. Danmark klarer sig rigtig godt og ligger over EU-gennemsnittet inden for digitale færdigheder, mens andelen af IKT-specialister og kvindelige IKT-specialister har stabiliseret sig siden 2018. Danmark registrerede en lille nedgang i forhold til de grundlæggende softwarefærdigheder, men scorer stadig bedre end EU-gennemsnittet.

Den nationale koalition for digitale færdigheder og job engagerer sig i udviklingen af digitale færdigheder med hovedansvar for at bringe virksomheder, organisationer, universiteter og ministerier sammen for at fremme digitale færdigheder. Koalitionen har et tæt samarbejde med Danmarks modparter i Sverige og Finland.

EU’s digitale strategi har som mål at gøre flere kvinder interesserede i teknologi og at øge antallet af kvindelige teknologiiværksættere. Ifølge Europa-Kommissionens resultattavle for kvinder i den digitale sektor for 2020 er blot 17,7 % af samtlige IKT-specialister kvinder.

Danmark ligger nr. fire på resultattavlen for kvinder i den digitale sektor og antallet af kvindelige IKT-specialister i Danmark er 20,4 %. Danmark scorer lavest med hensyn til den ukorrigerede lønkløft, hvor Danmark ligger nr. 13 i EU, fordi kvindelige IKT-specialister i gennemsnit tjener 17 % mindre end deres mandlige modparter.

Danmarks regering indgik en digitaliseringspagt med KL (Kommunernes Landsforening) og Danske Regioner i marts 2019 om at fastholde og nytænke det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering, så Danmarks gode resultater på digitaliseringsområdet kan fastholdes.

DESI-rapport for Danmark

Resultattavlen for kvinder i den digitale sektor

Danmarks digitaliseringspagt

Danmarks og EU’s digitale strategi

Danmarks digitale strategi for 2016-2020 har som formål, at det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet. Det betyder i vid udstrækning, at der skal være bedre forbindelser mellem forskellige offentlige tjenester, hvor data udnyttes bedre. Samtidig skal offentlig digitalisering give gode vækstmuligheder for erhvervslivet, og endelig skal tryghed og tillid stå i centrum, herunder at borgernes data skal være sikre og at digitalisering skal være for alle.

Europa-Kommissionen arbejder på en digital omstilling, som sætter borgerne i centrum, giver erhvervslivet nye muligheder og arbejder frem mod en opnåelse af ambitionerne i den europæiske grønne pagt om at blive det første klimaneutrale kontinent inden 2050.

EU’s tilgang til den digitale fremtid er designet til at sikre, at teknologi forbedrer borgernes hverdag og skaber et miljø, hvor det er lettere for virksomheder at skabes, vokse, være innovative og konkurrere med andre.

Digitaliseringen af Europa vil tage tid, og der er mange udfordringer, herunder brobygning af den digitale kløft mellem dem, som har afgang til computere og internet, og dem, som har begrænset adgang eller har det svært med teknologi.

Europas digitale fremtid i støbeskeen (se blandt andet fordelene ved EU's digitale strategi på denne side)

Danmarks digitale strategi

Europas digitale årti

Europa-Kommissionen har oprettet et digitalt kompas, som omsætter EU’s digitale ambitioner til håndfaste mål, som skal nås over det næste årti.

Borgernes rettigheder og friheder skal sikres under den digitale omstilling, og en række principper vil blive udviklet gennem en bred samfundsdebat, så EU’s værdier i det digitale rum kan fremmes og fastholdes.

Målene for det digitale årti frem til 2030 omfatter:

    • Mindst 80 % af alle voksne skal have grundlæggende digitale færdigheder, og der skal være 20 millioner beskæftigede IKT-specialister i EU (sammenlignet med 7,8 millioner i 2019) med en bedre balance end nu mellem kvinder og mænd
    • Alle europæiske husstande skal have gigabitkonnektivitet (sammenlignet med 59 % i 2020), og alle befolkede områder skal være dækket af 5G (sammenlignet med 14 % i 2021)
    • Tre ud af fire virksomheder skal kunne anvende cloudtjenester, big data og kunstig intelligens, og over 90 % af Europas SMV'er skal tage grundlæggende digitale teknologier i brug
    • Alle centrale offentlige tjenester skal være tilgængelige online, og alle borgere skal have adgang til deres elektroniske patientjournaler
    • 80 % af borgerne bør anvende elektronisk identifikation.

For at nå målene i det digitale kompas har Europa-Kommissionen fremskyndet lanceringen af projekter på tværs af landene, som vil udvikle tværeuropæiske teknologier og digital infrastruktur.

Projekterne vil blive finansieret over EU-budgettet og af medlemsstaterne og erhvervslivet. Medlemsstaterne har forpligtet sig til at øremærke mindst 20 % af deres genopretnings- og resiliensplaner til digitale prioriteter. Den danske plan indeholder 25 % til digitale prioriteter i vid udstrækning gennem grøn skattereform.

Europas digitale årti – spørgsmål og svar

Det digitale kompas

Det digitale årti - kort fortalt

Databeskyttelse

Hver dag drøner terabytes af oplysninger rundt i internettet, herunder naturligvis også private personoplysninger.

Ifølge EU-reglerne kan personoplysninger kun indsamles med et lovligt formål for øje under strenge juridiske betingelser, og enhver, som indsamler og behandler personoplysninger skal beskytte dem mod misbrug.

Databeskyttelse blev gennem den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) forstærket i hele EU i 2018. Denne forordning giver borgere ret til at kræve en kopi af alle de personoplysninger, som organisationer måtte have om dem. Borgerne har også ret til at kræve deres oplysninger slettet øjeblikkeligt i henhold til GDPR, og når det kommer til databehandling, skal virksomheder og organisationer følge meget strenge regler. På nationalt plan kan borgere henvende sig til Datatilsynet i Danmark.

Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant for Unionen fremlagde i 2020 EU’s nye cybersikkerhedsstrategi.

Den nye strategi har som formål at beskytte og bevare et globalt og åbent internet ved at udvikle redskaber, som kan sikre sikkerheden og beskytte europæiske værdier samt alles grundlæggende rettigheder.

Databeskyttelse i EU

GDPR’s første to år

Spørgsmål og svar om cybersikkerhedsstrategien

Datatilsynet i Danmark

 

Digitale tiltag

EU har allerede bragt teknologi tættere på folk, samtidig med at privatlivets fred og datarettigheder er blevet respekteret.

Elimineringen af roamingtariffer for mobiltelefoner er en af de mest håndgribelige fordele ved EU’s digitale strategi. Siden 2017 har mobilsamtaler, SMS’er og data været omfattet af dit mobilabonnement, uanset hvor du rejser i EU.

I 2018 ophørte ubegrundede geografisk baserede restriktioner – eller geoblokering – som underminerer onlineshopping og salg på tværs af grænserne.

Et af Europa-Kommissionens initiativer er levering af gratis wi-fi til millioner af borgere i Europas parker, tove, offentlige bygninger, biblioteker, sundhedscentre og museer. Gennem WiFi4EU-initiativet kan byer og kommuner i medlemsstaterne søge om kuponer med en værdi af 15.000 EUR til installation af wi-fi-udstyr i det offentlige rum.

Europa-Kommissionen bekæmper også onlinedesinformation og har øget presset på sociale medieplatforme for at stoppe desinformation omkring coronaviruspandemien.

Kommissionen har også hjulpet borgere, herunder lærere, med at anvende digitale netværk i forbindelse med arbejde, kreative formål og underholdning under pandemien og taget initiativ til det digitale grønne certifikat til at sikre borgernes sikre og frie bevægelighed inden for EU under covid-19-pandemien.

Digitale løsninger under pandemien

Handlingsplan for digital uddannelse

Ekspertise i og tillid til kunstig intelligens

Retsakten om digitale tjenester

Den europæiske datastrategi

Den europæiske industristrategi

Digitale færdigheder og beskæftigelse

Højtydende databehandling

Retsakten om digitale markeder