Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. januar 2017Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsordenen for Kommissionens møde onsdag den 10. januar 2017 handler bl.a. om beskyttelse af personoplysninger, EU-dataøkonomi, arbejdsbeskyttelse samt om strategien for det indre marked og servicepakken...

Foto©istockphoto/Thinkstock

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Det digitale indre marked/Retlige anliggender og forbrugere

Beskyttelse af personoplysninger - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Udveksling og beskyttelse af personoplysninger i en stadig mere globaliseret verden

En europæisk dataøkonomi - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Opbygning af en europæisk dataøkonomi
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger i elektronisk kommunikation og ophævelse af direktiv 2002/58/EF (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation)

Euroen og den sociale dialog/Beskæftigelse, sociale anliggender, kompetencer og arbejdstagernes mobilitet

Arbejdsbeskyttelse - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et sundere og mere sikkert arbejde for alle - Modernisering af EU's lovgivning og politik om sikkerhed og sundhed op arbejdspladsen
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener

Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er

Strategi for det indre marked - servicepakken - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et kort for europæiske tjenesteydelser og de relaterede administrative faciliteter
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv for så vidt angår den retlige og operationelle ramme for et kort for europæiske tjenesteydelser indført ved forordning … [forordningen om kortet for europæiske tjenesteydelser]
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om henstillingerne om reform af reguleringen af de liberale erhverv
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelsen af direktiv 2006/123/EF for så vidt angår tjenesteydelser i det indre marked og oprettelse af en notifikationsprocedure for tilladelsesordninger og egnethedskrav og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv for så vidt angår en proportionalitetstest før den nye regulering af erhverv vedtages

Diverse

 • Kommissionens afgørelse om antageligheden af et borgerinitiativ med titlen: "Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides" - Læs mere...
 • Erasmus-programmets 30-årsfødselsdag

Detaljer

Publikationsdato
10. januar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark