Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. september 2018Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsordenen for Kommissionens møde tirsdag den 11. september der handler om #SOTEU inkl. sikkerhedspakke, migrationspakke, Afrikapakke, ændring af sommertid, bekæmpelse af hvidvaskning af penge samt EU's fælles udenrigs- og...

Dagsorden for Kommissionens møde

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Det digitale indre marked/Budget/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab/Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder/Sikkerhedsunionen/Den digitale økonomi og det digitale samfund

"Sikkerhedspakken" - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af onlineudbredelse af terrorrelateret indhold
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd: Et Europa, der beskytter: et initiativ til at udvide Den Europæiske Anklagemyndigheds kompetencer for så vidt angår terrorhandlinger på tværs af landegrænser
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af kompetencecentret for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: "Sikring af frie og retfærdige valg til Europa-Parlamentet"
 • Frie og retfærdige valg: Et vejledende dokument fra Kommissionen vedrørende anvendelsen af EU-retten om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 for så vidt angår en procedure for kontrol vedrørende overtrædelser af reglerne til beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valgene til Europa-Parlamentet
 • Kommissionens henstilling om netværk vedrørende valgsamarbejde, onlinegennemsigtighed og beskyttelse mod cybersikkerhedshændelser og bekæmpelse af desinformationskampagner i forbindelse med valgene til Europa-Parlamentet

Koordinering af Kommissionens politikker/Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab

"Migrationspakken" - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og ophævelse af fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624
  • Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (omarbejdning)
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om styrkelse af legale migrationsveje: Et uundværligt instrument for en afbalanceret og holistisk migrationspolitik
 • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om evalueringen af det europæiske grænseovervågningssystem (EUROSUR)

Koordinering af Kommissionens politikker/Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/ Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Den europæiske naboskabspolitik/Internationalt samarbejde og udvikling/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab/Økonomiske og finansielle anliggender

"Afrikapakken" - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om en alliance mellem EU og Afrika om investeringer og bæredygtig beskæftigelse: Vi skal løfte vores partnerskab om investeringer og beskæftigelse op på et højere niveau
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet og Den Europæiske Investeringsbank: Mod en mere effektiv finansiel arkitektur for investeringer uden for Den Europæiske Union

Koordinering af Kommissionens politikker

 • Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Rådet: Unionen som en stærkere global aktør: en mere effektiv beslutningsproces for EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - KOM(2018)647

Koordinering af Kommissionens politikker/Energiunionen/Transport

Ændring af sommertid

Koordinering af Kommissionens politikker/Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Euroen og social dialog/Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder

Pakke til "bekæmpelse af hvidvaskning af penge" - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om styrkelse af EU's tilsyn og bekæmpelse af finansieringsinstitutters hvidvaskning af penge
 • Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde, forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og forordning (EU) 2017/1129 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

Diverse

Detaljer

Publikationsdato
11. september 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark