Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. januar 2017Repræsentationen i Danmark

EU i uge 2 og frem - det sker...

Første fulde arbejdsuge i 2017 handler bl.a. om det indre marked, databeskyttelse og dataøkonomi samt om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, det maltesiske formandsskab og så får vi i Danmark besøg af Margrethe Vestager.Se også hvad der ellers...

2017

Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering og vi tager forbehold over for senere ændringer...!

Udvalgte begivenheder:

 • 10/1: Kommissionens første møde i 2017
  Mødet i Bruxelles kommer sandsynligvis til at handle om det indre marked, databeskyttelse og dataøkonomi samt om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen - Læs mere...
 • 11/1: Kommissærkollegiet rejser til Valetta for at møde det maltesiske formandsskab for Rådet
  Den 11. januar rejser kommissærkollegiet til Valetta for sit traditionelle besøg hos det kommende formandsskab for Rådet for Den Europæiske Union, som Malta vil have i det første halvår af 2017.
  Formand Juncker og kollegiemedlemmerne vil have drøftelser med den maltesiske regering under ledelse af premierminister Muscat om udfordringerne og prioriteterne for EU i de næste seks måneder. Der vil navnlig blive lagt vægt på emner som migration og sikkerhed, det indre marked, social inklusion, EU's nabolande, Middelhavet og den maritime sektor. Kommissionen vil også mødes med medlemmer af Repræsentanternes Hus – det maltesiske parlament.
  Baggrunden:
  Kommissærkollegiet rejser to gange om året til den medlemsstat, der har formandsskabet for Rådet for Den Europæiske Union for at drøfte EU's prioriteter over den kommende periode på seks måneder med medlemsstatens regering. Malta har formandsskabet for Rådet for Den Europæiske Union for første gang fra den 1. januar 2017 som en del af den nuværende trio sammen med Nederlandene (januar-juni 2016) og Slovakiet (juli-december 2016). Den næste trio vil fra juli 2017 bestå af de estiske, bulgarske og østrigske formandsskaber.
 • 16/1: Rådet for Udenrigsanliggender - Bruxelles
 • 16-19/1: Parlamentet mødes til årets første plenarsamling i Strasbourg - Læs mere...
 • 17/1: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Foreløbigt emne på dagsordenen: Meddelelse om "udvalgsprocedurerne" – Mere demokrati i procedurerne vedrørende vedtagelsen af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter
 • 17-20/1: Økonomisk Verdensforums møde i Davos
 • 18/1: Dom i sag C-471/15, Sjelle Autogenbrug
  Sagen, der er for Vestre Landsret, handler om, hvorvidt Sjelle Autogenbrug I/S opfylder betingelserne for anvendelse af særlige momsordninger i forbindelse med virksomhedens salg af reservedele, der fjernes fra et udrangeret køretøj, som virksomheden har købt fra enten en privatperson eller et forsikringsselskab.
  Spørgsmålet for Domstolen er, om dele til biler er omfattet af begrebet "brugte genstande" i momsdirektivet - Læs mere...
 • 18/1: Dom i sag T-92/11, Jørgen Andersen mod Europa-Kommissionen
  Retten annullerede den 20. marts 2013 en kommissionsafgørelse, hvori Kommissionen erklærede, at den statsstøtte, der var fastlagt i de fire kontrakter om offentlig trafikbetjening indgået mellem DSB og Transportministeriet for perioden 2000-2014, var i overensstemmelse med det indre marked. Retten fandt, at Kommissionen i sin vurdering ukorrekt anvendte EU's forordning om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej i stedet for at anvende en ældre forordning, som den førstnævnte EU-forordning ophævede. Retten fandt dermed, at den anfægtede afgørelse ikke kunne stadfæstes.
  Kommissionen appellerede denne dom til Domstolen med det argument, at Retten overtrådte EU-lovgivningen ved at finde, at Kommissionen anvendte EU's forordning med tilbagevirkende kraft.
  I sin dom af 6. oktober 2015 fandt Domstolen, at Kommissionen burde have undersøgt sagen ud fra en forordning fra 2007, og at både lovligheden og overensstemmelsen med det indre marked af støtten udbetalt fra 3. december 2009 i henhold til den anden kontrakt om trafikbetjening indgået for årene 2005-2014 var underlagt overgangsbestemmelserne. Domstolen sendte derfor sagen tilbage til Retten for at få en dom på dette punkt - Læs mere...
 • 21/1: Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017
  Kulturprogrammet lanceres officielt - Læs mere...
 • 23/1: Rådet for Landbrug og Fiskeri - Bruxelles
 • 23-24/1: Uformelt møde i Rådet (almindelige anliggender) - Malta
 • 25/1: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbige emner på dagsordenen: Handlingsplan for den cirkulære økonomi: Gennemførelsesrapport og meddelelse om konvertering af affald til energi, Energiunionen: Gennemførelse af den internationale aftale om emissioner fra luftfartøjer (Organisationen for International Civil Luftfart) og 4. statusrapport om sikkerhedsunionen
 • 26/1: Eurogruppen - Bruxelles
 • 26-27/1: Uformelt møde mellem justits- og indenrigsministrene - Malta
 • 27/1: Rådet for Økonomi og Finans
 • 28/1: Åbningsceremoni for Pafos som Europæisk Kulturhovedstad 2017 - Læs mere...
 • 1/2: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbige emner på dagsordenen: Forberedelse af det uformelle møde mellem stats- og regeringschefer, 2. rapport om energiunionen og Midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser i Schengen – Status
 • 2-3/2: Valdis Dombrovskis - Kommissionens næstformand med ansvar for for euroen og den sociale dialog og ansvarlig for finansiel stabilitet, finansielle tjenester og kapitalmarkedsunionen kommer til Danmark
 • 8/2: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbigt emne på dagsordenen: 9. rapport om omfordeling og genbosætning
 • 8-9/2: Marianne Thyssen - kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet besøger Danmark
 • 14/2: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Muligt emne på dagsordenen:Gennemførelse af EU's globale strategi: EU's strategi for Syrien
 • 22/2: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbigt emne på dagsordenen: Det europæiske semesters vinterpakke
 • 1/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbige emner på dagsordenen: Sikkerhedsunionen: 5. statusrapport og 5. rapport om de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet
 • 8/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbige emner på dagsordenen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde og Hvidbog om EU's fremtid, herunder ØMU'ens fremtid
 • 9-10/3: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 14/3: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Foreløbige emner på dagsordenen: 3. rapport om partnerskabsrammen om migration, Initiativ vedrørende de udfordringer erhvervsaktive familier står over for i forbindelse med balancen mellem arbejds- og familieliv, Kapitalmarkedsunionen: Handlingsplan for finansielle detailtjenesteydelser, REFIT-revision af forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR)
 • 22/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbige emner på dagsordenen: Social pakke: Forslag om en europæisk søjle for sociale rettigheder, henstilling om social beskyttelse for alle, revision af direktivet om skriftlige erklæringer og gennemførelse af arbejdstidsdirektivet, Sikkerhedsunionen: 6. statusrapport og Strategien om det indre marked: Håndhævelsespakken
 • 25/3: 60-året for Romtraktaterne...
 • 29/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbigt emne på dagsordenen: Fortolkende meddelelse om adgang til domstolen (gennemførelse af EU's miljølovgivning)
 • 4/4: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbigt emne på dagsordenen: Den globale strategi: Et fornyet partnerskab med Afrika
 • 26/4: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbigt emne på dagsordenen: Sikkerhedsunionen: 7. statusrapport
 • 3/5: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbige emner på dagsordenen: Gennemførelse af EU's globale strategi: Meddelelse om tiltag om at fremme statslig, økonomisk, miljømæssig/klimamæssig og samfundsmæssig modstandsdygtighed i tredjelande, Den europæiske naboskabspolitik: Rapport og 9. rapport om omfordeling og genbosætning
 • 9/5: Europadag
 • 10/5: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbigt emne på dagsordenen: Det digitale indre marked: Midtvejsgennemgang
 • 16/5: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Foreløbige emner på dagsordenen: Budgetforslag for 2018, Den europæiske dagsorden om sikkerhed: Forslag om et direktiv om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter, meddelelse om adgang til elektronisk bevismateriale og Det europæiske semesters forårspakke: Landespecifikke henstillinger

 • 24/5: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbige emner på dagsordenen: Ungdomsinitiativet: Modernisering af skolen og videregående uddannelser, forslag om bedre sporing af resultater for kandidater samt for unge, der har gennemført en erhvervsuddannelse og Lovgivningsforslag, der konsoliderer det europæiske solidaritetskorps

 • 7/6: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbige emner på dagsordenen: Kapitalmarkedsunionen: Midtvejsgennemgang og muligvis Energiunionen: Post 2020-strategier vedrørende biler/varevogne og om lastbiler og busser, direktiverne om eurovignetten og den europæiske bompengetjeneste (EETS)

 • 13/6: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Foreløbige emner på dagsordenen: Europæisk dagsorden om migration: Midtvejsgennemgang, 6. rapport om de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet, 4. rapport om partnerskabsrammen om migration og Strategien om det indre marked: Varepakke

 • 15-18/6: EU @ Bornholm

 • 21/6: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbige emner på dagsordenen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde og Gennemførelse af den internationale aftale vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS)

 • 22-3/6: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

 • 28/6: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbige emner på dagsordenen: Handlingsplan for den cirkulære økonomi: Forslag om en forordning om mindstekrav til kvaliteten af genbrugt vand, overvågningsramme for den cirkulære økonomi, Ramme for et personligt pensionsprodukt på EU-plan, Den europæiske dagsorden om sikkerhed: Opfølgning på arbejdet i Ekspertgruppen på Højt Plan for Informationssystemer og Interoperabilitet og revision af eu-LISA-rammen og Sikkerhedsunionen: 8. statusrapport

Detaljer

Publikationsdato
6. januar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark