Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. juni 2017Repræsentationen i Danmark7 min læsetid

EU i uge 24 - det sker

Så er det ugen hvor #EUiDK tager til Bornholm...!Se også hvad der ellers sker i løbet af ugen: Tyrkiet-aftalen, migration, omfordeling og genbosætning, grænse- og kystvagt, markedsinfrastruktur, Erasmus, Roaming, økologisk produktion og mærkning...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 12/6: Rådet for Landbrug og Fiskeri
  Vigtigste punkter på dagsordenen: økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, markedssituationen i de vigtigste landbrugssektorer, topmøde mellem EU og Afrika, nødberedskab i forbindelse med plante- og dyresundhed, veterinærlægemidler og landbrugsforhandlingerne i WTO - Læs mere...
 • 12-15/7: Samling i Europa-Parlamentet - Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. energimærkning, deleøkonomi og onlineplatforme, USA's udtrædelse af Paris-aftalen, 30-års-jubilæum for Erasmus - Læs mere...
 • 13/6: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  På dagsordenen er bl.a.
  Tyrkiet-aftalen, migration, omfordeling og genbosætning, grænse- og kystvagt, markedsinfrastruktur - Læs mere...
 • 13/6: Margrethe Vestager i København: mødes bl.a. finansminister Kristian Jensen
 • 13/6: 30-års-jubilæum for Erasmus+ i Strasbourg - Læs mere...
 • 14/6: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Onsdag den 14. juni 2017 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 14/6: Dom i Sag C-422/16 TofuTown.com
  Den tyske virksomhed TofuTown fremstiller og distribuerer vegetariske/veganske fødevarer. Det fremstiller og distribuerer navnlig rent vegetabilske produkter under navnene "Soyatoo butter of tofu", "Vegetable cheese", "Veggie-Cheese", "Cream", og andre lignende navne. Den tyske organisation Verband Sozialer Wettbewerb, hvis mission det navnlig er at bekæmpe urimelig konkurrence, er af den holdning, at denne markedsføring overtræder EU-reglerne vedrørende betegnelser for mælk og mælkeprodukter. Organisationen har derfor lagt sag an mod TofuTown ved den regionale domstol i Trier for at få TofuTown til at ophøre med at bruge disse betegnelser.
  TofuTown har på den anden side den holdning, at deres markedsføring ikke overtræder lovgivningen. Det er ifølge dem, sådan at den måde, hvorpå forbrugerne forstår disse navne, har ændret sig betydeligt gennem de seneste år. Desuden bruger de ikke navne som "smør" eller "fløde" i isolation, men altid sammen med andre begreber, der henviser til den vegetabilske oprindelse af de givne produkter, såsom for eksempel "'tofusmør" eller "rissprayflødeskum".
  Den regionale domstol har derfor anmodet Domstolen om at fortolke de relevante EU-regler - Læs mere...
 • 15/6: Roaminggebyrer afskaffes for folk, som rejser i EU - Læs mere...
 • 15/6: Dom i Sag C-368/15 Ilves Jakelu
  Ilves Jakelu Oy sendte i 2012 en ansøgning til det finske transport- og kommunikationsministerium om at få tilladelse til at levere posttjenester til kontraktkunder i områder specificeret i ansøgningen. Ansøgningen om tilladelse handlede om en tjeneste til kontraktkunder vedrørende distribution af addresserede brevforsendelser, jf. beskrivelsen af tjenesten i ansøgningen.
  Den finske regering gav i 2014 Ilves Jakelu tilladelse til ubegrænsede posttjenester rettet mod kontraktkunder vedrørende brevforsendelser. Ilves Jakelu har i henhold til tilladelsen under visse betingelser ret til at udføre posttjenester vedrørende brevforsendelser.
  Afgørelsen blev givet under pålæggelse af fem betingelser (4 til 8) for at sikre tjenesternes kvalitet, tilgængelighed og udførelse. I henhold til betingelse 4 skal indehaveren af en tilladelse udfærdige distributionsbetingelserne før distributionsaktiviteterne, som der er givet tilladelse til, kan indledes. I henhold til betingelse 5, skal indehaveren af tilladelsen sikre, at de driftsbetingelser, der er specificeret i ansøgningen, er overholdt, men dog således, at forsendelser, der er modtaget, distribueres mindst en gang om ugen bortset fra i forbindelse med ferier. I henhold til betingelse 6 skal indehaveren af tilladelsen etablere en tjeneste for adresseændring og afbestilling (suspenderet modtagelse). I henhold til betingelse 7 skal indehaveren af tilladelsen mærke sine forsendelser på en sådan måde, at de er genkendelige og kan skelnes fra lignende forsendelser fra andre indehavere af tilladelser. I henhold til betingelse 8 skal indehaveren af tilladelsen oprette mindst ét sted i hvert område omfattet af den opnåede tilladelse, hvor forkert afleverede forsendelser kan indleveres og brevforsendelser modtages.
  Ilves Jakelu havde ikke forsyningspligt.
  Ilves Jakelu klagede over denne afgørelse og søgte om at få betingelse 4 til 8 omgjort.
  Den finske højesteret har anmodet Domstolen om at fortolke postdirektivet for at afgøre om den finske regering havde ret til at gøre tilladelsen betinget af betingelserne 4 til 8 - Læs mere...
 • 15-16/6: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik
  Emnerne bliver: det europæiske semester, den europæiske søjle for sociale rettigheder, kræftfremkaldende stoffer, udstationeringsdirektivet, en fair arbejdskraftmobilitet i EU, ungdomsarbejdsløshed, overvægt og fedme hos børn samt samarbejde mellem sundhedssystemer - Læs mere...
 • 15-16/6: Arrangement på højt plan om EU's politik for Arktis i Oulu
  EU-kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, vil sammen med EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen, Federica Mogherini, samt den finske udenrigsminister, Timo Soini, være vært ved et arrangement på højt plan om EU's politik for Arktis den 15. og 16. juni i Oulu i Finland. På konferencen vil der være talere fra både EU og lande uden for EU.
  Baggrund:
  Arrangementet vil se på innovative tilgange til at håndtere udfordringerne i Arktis. Klimaforandringer sætter pres på området, men forøget adgang åbner også nye muligheder. Der er et klart behov for at sikre beskyttelse af miljøet og bæredygtig udvikling i Arktis til gavn for lokalsamfundene, herunder de oprindelige folk. Videnskab, forskning, innovation og inddragelse af interessenter er vigtige faktorer i den forbindelse. Det er ligeledes vigtigt med tæt internationalt samarbejde på politiks, økonomisk og teknisk niveau. For når alt kommer til alt, har de tiltag og beslutninger, der tages andre steder i verden, direkte indflydelse på Arktis, og miljø- og klimaforandringerne i Arktis vil samtidig i højere og højere grad få vidtrækkende globale konsekvenser.
 • 15-16/6: Margrethe Vestager på Bornholm: deltager i Folkemødet.
 • 16/6: Vytenis Andriukaitis i Luxembourg
  Møder Rumæniens sundhedsminister, Florian-Dorel Bodog, Finlands social- og familieminister, Juha Rehula, Danmarks sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, og Hollands sundheds-, velfærds- og sportsminister, Edith Schippers.
 • 15-18/6: #EUiDK til Folkemødet på Bornholm - Læs mere...
 • 22-23/6: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 29-30/6: Kommissærkollegiet tager til Tallinn for at deltage i opstarten af det estiske formandskab for Rådet
  Den 29. til 30. juni rejser kommissærerne til Tallinn for, som traditionen byder, at besøge det kommende formandskab for Rådet, som i andet halvår af 2017 beklædes af Estland.
  Kommissionsformand Juncker og kommissærkollegiet skal med den estiske regering diskutere udfordringerne og prioriteterne i de følgende seks måneder. Møderne omhandler fire overordnede temaer: et om udenrigsanliggender, migration og retslige anliggender, et om energi- og klimapolitik, transport og udvikling af landdistrikterne, et om vækst, konkurrenceevne, det indre marked, det digitale indre marked og handel og et om EU’s budget, Den Økonomiske og Monetære Union og den sociale dagsorden. Kommissionen skal desuden mødes med formændene for det estiske parlaments forskellige politiske grupperinger og udvalg.
  Baggrund:
  To gange om året besøger kommissærkollegiet det medlemsland, der skal have formandskabet for Rådet i det efterfølgende halvår, for at diskutere prioriteterne for perioden med medlemslandets regering. Fra 1. juli 2017 er det Estland, der for første gang skal være formand for Rådet og indgå i formandstrioen sammen med Bulgarien (januar til juni 2018) og Østrig (juli til december 2018).
 • 1/7: Estland overtager formandskabet for EU
  Fra den 1. juli 2017 varetager Estland for første gang EU-formandskabet som en del af den formandskabstrio, der også omfatter Bulgarien (januar-juni 2018) og Østrig (juli-december 2018).
 • 7-8/7: G20-topmøde i Hamburg, Tyskland
 • 12-13/7: Topmøde mellem EU og Ukraine

Detaljer

Publikationsdato
13. juni 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark