Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel3. juli 2017Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

EU i uge 27 - det sker

I denne uge står den i EU bl.a. på skattely, Tyrkiet, valget af Saudi Arabien til FN, anti-dumping-regler, samarbejdsaftale med Cuba, terrorisme, Uber, migrationspresset på Italien, Japan, Cypern i FN's regi samt om G20-topmøde i Hamburg...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 4-7/7: Samling i Europa-Parlamentet - Strasbourg
  Denne gang handle det bl.a. om holdbarheden af produkter, skattely, Tyrkiet, valget af Saudi Arabien til FN, anti-dumping-regler, samarbejdsaftale med Cuba samt om terrorisme i EU - Læs mere...
 • 4/7: Forslag til afgørelse i sag C-320/16 Uber France
  Fransk lovgivning forbyder oprettelsen af systemer, der har til formål at sætte kunder i kontakt med personer, der befordrer personer ved hjælp af køretøjer med færre end ti sæder. Uber France har anført, at denne bestemmelse udgør tekniske regler, som direkte vedrører en informationssamfundstjeneste i henhold til direktivet om tekniske standarder og forskrifter. Direktivet forpligter medlemslandene til at underrette Kommissionen om ethvert lovforslag, der fastsætter tekniske regler om informationssamfundets produkter og tjenester. De franske myndigheder fremsendte imidlertid ingen meddelelse til Kommissionen om loven, før den blev vedtaget.
  Tribunal de Grande Instance i Lille spørger derfor Domstolen, om det franske myndigheder var forpligtede til at underrette Kommissionen på forhånd, og om Uber i givet fald kan forlade sig på, at den manglende overholdelse af forpligtelsen gør, at den strafferetlige sanktion i den franske lovgivning ikke kan håndhæves: Pressemeddelelse - Læs mere...
 • 4/7: Kommissionens ugentlige møde
  På dagsordenen er bl.a. migrationspresset på Italien, handelsaftale med Japan, Cypern i FN's regi og G20-topmødet - Læs mere...
 • 5/7: Dom i Sag C-190/16 Fries
  Fries arbejdede for Lufthansa CityLine som pilot. I oktober 2013 fyldte Fries 65, og Lufthansa nægtede ham fortsat beskæftigelse med den begrundelse, at indehavere af pilotlicenser, der er fyldt 65 år, i henhold til EU-lovgivningen ikke kan være piloter på fly, der udfører erhvervsmæssig lufttransport. Ansættelseskontrakten mellem Lufthansa og Fries udløb den 31. december 2013. Fries gør gældende, at han kunne være blevet ved med at arbejde i de sidste to måneder som underviser, eksaminator og som pilot på færgeflyvninger. Fries anlagde sag med påstand om betaling af vederlag for månederne november og december 2013.
  Bundesarbeitgericht (forbundsdomstol i arbejdsretlige sager, Tyskland) spørger Domstolen, om den EU-forordning, der fastlægger aldersgrænsen, er forenelig med charteret om grundlæggende rettigheder, navnlig forbuddet mod aldersdiskrimination og retten til arbejde.
  Såfremt Domstolen finder, at forordningen er kompatibel med charteret, har den tyske domstol stillet spørgsmål om præcisering af begrebet "erhvervsmæssig lufttransport". Den spørger om uddannelse og gennemførelsen af eksamener, hvor en pilot over 65 er i cockpittet som et ikkeflyvende medlem af besætningen, samt såkaldte færgeflyvninger falder under begrebet "erhvervsmæssig lufttransport": Pressemeddelelse (EN) - Læs mere...
 • 6/7: Kommissionen offentliggør sin første rapport om kulturelle og kreative byer - Læs mere...
 • 6/7: Dom i Sag C-290/16 Air Berlin
  Den tyske sammenslutning af forbrugercentre (Deutsche Bundesverband der Verbraucherzentralen) lavede to prøvebookinger på Air Berlin websted i 2010 og konkluderede, at skatterne og afgifterne var for lave. Det ville være en overtrædelse af flytransportforordningen, og forbrugerene ville blive vildledt. Desuden gjorde den tyske sammenslutning indsigelse mod en bestemmelse i Air Berlins forretningsbetingelser, der fastsætter, at et ekspeditionsgebyr på 25 euro pr. person og booking vil blive pålagt for behandling og håndtering i tilfælde af "no-show" (manglende fremmøde).
  Den tyske ret, der behandler sagen, har anmodet Domstolen om at afklare, hvorvidt flyselskaber skal have angive skatter og afgifter ved offentliggørelsen af flybilletpriser i den faktiske størrelse og derfor ikke må inddrage dem som en del af deres flybilletpriser. Desuden vil den tyske ret gerne vide, om EU-lovgivningen udelukker et særskilt ekspeditionsgebyr for kunder, der ikke møder frem til en flyafgang eller aflyser den: Pressemeddelelse (EN) - Læs mere...
 • 6-7/7: Uformelt møde mellem justits- og indenrigsministrene - Læs mere...
 • 12-13/7: Topmøde mellem EU og Ukraine
 • 13/7: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Torsdag den 13. juli 2017 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 19-20/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 24/11: Topmøde i Det Østlige Partnerskab

Detaljer

Publikationsdato
3. juli 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark