Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse30. september 2022Repræsentationen i Danmark

EU i uge 40 - det sker...

Ledere fra hele det europæiske kontinent mødes torsdag  - dagen efter er der topmøde - begge møder finder sted i Prag.

Oktober 2022

 

 • 2/10: 50 år siden Danmark stemte for optagelse i EF - Læs mere...

 

 

 • 3/10: Kommissær Johannes Hahn - om gennemførelsen af forordningen om konditionalitet vedrørende retsstatsprincippet med Europa-Parlamentets Udvalg (BUDG-CONT)

 

 • 3/10: Eurogruppen / Luxembourg
  Emnerne bliver bl.a. den makroøkonomisk situation i euroområdet og politisk reaktion på høje energipriser og inflationspres, bl.a. en drøftelse med OECD's generalsekretær, euroområdets prioriteter i genopretnings- og resiliensplanerne og gennemførelsen af henstillingerne til euroområdet samt forretningsmodeller for offentlige og private deltagere i det digitale euroøkosystem - Læs mere...

 

 • 3/10: Associeringsrådet EU-Israel
  Det 12. møde i associeringsrådet EU-Israel finder sted den 3. oktober i Bruxelles. EU-delegationen ledes af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik Josep Borrell, og Israels delegation ledes af premierminister og udenrigsminister, Yair Lapid.
  Associeringsrådet giver mulighed for at føre en lang række drøftelser om EU's og Israels bilaterale forbindelser set i lyset af de globale udfordringer, som f.eks. Ruslands militære aggression mod Ukraine, den globale energikrise og en stigende usikkerhed for fødevaresituationen. Drøftelserne vil fokusere på emner som handel, klimaændringer, energi, videnskab og teknologi, kultur, overholdelse af menneskerettigheder og demokratiske principper, religionsfrihed samt bekæmpelse af antisemitisme.
  Associeringsrådet vil endvidere drøfte verdensomspændende og regionale spørgsmål af fælles interesse, især fredsprocessen i Mellemøsten, hvor EU håber at bygge på det momentum, der blev skabt på FN's generalforsamling - Læs mere...

 

 • 3-6/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. Ruslands eskalation af krigen mod Ukraine, prislofter på energi, universaloplader til elektronisk udstyr samt retsstaten i Ungarn - Læs mere...

 

 • 4/10: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Et af emnerne forventes at blive en handlingsplan for unge (YAP) i EU's eksterne aktiviteter - Læs mere...

 

 • 4/10: Høring i sag C-689/21 om Udlændinge- og Integrationsministeriet og tab af dansk statsborgerskab
  Det følger af dansk ret, at en dansk statsborger, der er født i udlandet med dobbelt statsborgerskab, og som ikke har haft bopæl i Danmark, og som ikke har opholdt sig i Danmark under forhold, der indikerer en nær tilknytning til Danmark, og som ikke, før den pågældende fylder 22 år, har ansøgt om bevarelse af sit danske statsborgerskab i en alder af 22 år, automatisk mister sit danske statsborgerskab.Generhvervelse af dette statsborgerskab efter 22 år kan kun ske efter de almindelige regler om erhvervelse af dansk statsborgerskab, ifølge hvilke der bl.a. er krav om uafbrudt ophold i Danmark i længere tid. Hvis den pågældende person ikke er statsborger i et EU-land, mister den pågældende også sit EU-statsborgerskab.
  X blev født i 1992 i USA af en dansk mor og en amerikansk far og har siden sin fødsel haft dansk og amerikansk statsborgerskab. X har aldrig boet i Danmark.
  Halvanden måned efter, at hun fyldte 22 år, indgav hun en ansøgning om at bevare sit danske statsborgerskab. I 2017 meddelte de danske myndigheder, at X havde mistet sit danske statsborgerskab, da hun fyldte 22 år, og at det ikke var muligt at give dispensation, da ansøgningen om bevarelse af dansk statsborgerskab blev indgivet, efter at hun fyldte 22. Myndighederne anførte endvidere, at X kun havde haft højst 44 ugers ophold i Danmark, før hun fyldte 22 år, og at X derfor ikke havde nogen nær tilknytning til Danmark.  
  Østre Landsret spørger Domstolen, om disse danske regler om tab af dansk statsborgerskab som 22-årig er i strid med EU-retten - Læs mere...

 

 • 4/10: Kommissær Kadri Simson - om status for energimarkederne samt nye og kommende energiforslag med Europa-Parlamentets Udvalg (ITRE)

 

 • 4/10: Rådet for Økonomi og Finans / Luxembourg
  Vigtigste punkter på dagsordenen: Energipriser og REPowerEU, den økonomiske situation, Ruslands krig mod Ukraine, G20, klimafinansiering samt finansielle tjenesteydelser - Læs mere...

 

 • 5/10: Ursula von der Leyen taler til Europa-Parlamentet - Læs mere...

 

 • 5/10-2/11: EU's energipolitik: modernisering af den strategiske energiteknologiplan - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 5/10-11/1: Revision af EU-reglerne om materialer bestemt til at komme i kontakt med fødevarer - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 6/10: Samtaler på tværs af generationerne
  Kom til wokshop hos #EUiDK - Læs mere...

 

 • 6/10: Møde i det europæiske politiske fællesskab / Prag
  Det første møde i det europæiske politiske fællesskab, som finder sted 6. oktober 2022 i Prag, vil samle ledere fra hele kontinentet i en ånd af sammenhold forud for stats- og regeringschefernes uformelle møde.
  Formålet med det europæiske politiske fællesskab er at fremme politisk dialog og samarbejde for at behandle spørgsmål af fælles interesse og styrke sikkerheden, stabiliteten og velstanden på det europæiske kontinent
  Denne platform for politisk koordinering erstatter ikke nogen eksisterende organisation, struktur eller proces og har på nuværende tidspunkt heller ikke til formål at skabe nye sådanne - Læs mere...

 

 • 6/10-3/11: Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr: evaluering af EU-reglerne - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 7/10: Det Europæiske Råd i Prag
  Emner: Ruslands krig i Ukraine, energi og den økonomiske situation - Læs mere...

 

-

 • 20-21/10: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
30. september 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark