Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse1. december 2023Repræsentationen i Danmark

EU i uge 49 - 2023 - det sker...

FN’s klimakonference i Dubai er i fuld gang, Kommissionens møde onsdag handler bl.a. om dyrebeskyttelse og sidst på ugen er der EU og Kina topmøde i Beijing

December 2024

 

 

 

 • 4/12: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi (transport) mødes i Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. lovgivningen om kørekort, grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser, pauser og hviletid i forbindelse med lejlighedsvis kørsel med personer, havnestatskontrol, forurening fra skibe, opfyldelse af kravene til flagstater og undersøgelser af ulykker i søfartssektoren samt finansiering af transportinfrastrukturer

 

 • 4-5/12: Rådet for Retlige og Indre Anliggender mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen ventes at blive grænseoverskridende kriminalitet, ofres rettigheder, de ansvarlige for at føre en angrebskrig mod Ukraine, Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), Schengenområdet, asyl og migration samt EU's indre sikkerhed

 

 

 • 5/12: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi (telekommunikation) mødes i Bruxelles
  Telekommunikationsministrene vil blive opfordret til at nå til enighed om en generel indstilling til forordningen om foranstaltninger til reduktion af omkostningerne ved etablering af gigabitnet til elektronisk kommunikation (forordningen om gigabitinfrastruktur) med henblik på at nedbringe de unødvendigt høje omkostninger ved etablering af elektronisk kommunikationsinfrastruktur.
  Ministrene skal også have en rettidig orienterende debat om teknologisk lederskab og konkurrenceevne med fokus på investeringer i digitale net og digital infrastruktur og ministrene vil blive opfordret til at notere sig en situationsrapport om forordningen om cybersolidaritet,der fastsætter foranstaltninger til at styrke solidariteten og kapaciteten i EU til at opdage, forberede sig og reagere på cybersikkerhedstrusler og -hændelser

 

 • 6/12: Kommissionens ugentlige møde /Bruxelles
  Bl.a. ventes en borgerpakke om konsulær beskyttelse med en gennemgang af EU-regler samt 2023-rapporten om unionsborgerskab  + beskyttelse af dyr under transport med en revision af EU-lovgivningen forventes også at blive fremlagt

 

 • 7/12: Eurogruppen mødes i Bruxelles
  Forslag til dagsorden i ordinært format: vurdering af eurolandenes udkast til budgetplaner og af budgetsituationen og udsigterne for euroområdet, henstillingerne for euroområdet for 2024: forelæggelse ved Kommissionen og ERM II's funktionsmåde.
  I inklusivt format: fremtiden for de europæiske kapital- og finansmarkeder: drøftelse med gæster om drivkræfterne bag udviklingen af de europæiske kapitalmarkeder

 

 

 

 • 8/12: Rådet for Konkurrenceevne (forskning og rummet) mødes i Bruxelles
  Ministrene vil drøfte forskningsrelaterede anliggender med to hovedpunkter på dagsordenen: Betydningen af forskning og innovation ved politikudformning + anbefaling om en EU-ramme, der skal tiltrække og fastholde talenter inden for innovation og iværksætteri i Europa.
  Ministrene afholder også politiske drøftelser under overskriften "udnyttelse af forskning som redskab til økonomisk og erhvervsmæssig genopretning og modstandsdygtighed".
  Fredag eftermiddag vil ministre med ansvar for rummet samles med to hovedpunkter på dagsordenen: Forvaltning af rumtrafik og EU's fremtidige rumpolitik i en verden under forandring

 

 • 8/12: Rådet for Økonomi og Finans mødes i Bruxelles
  Formandskabet skal forelægge en situationsrapport om den justerede pakke for næste generation af egne indtægter, Rådet skal forsøge at nå frem til en generel indstilling til den foreslåede reform af rammen for økonomisk styring samt tale om pakken om en fælles valuta, Ruslands aggression mod Ukraine, genopretnings- og resiliensfaciliteten, det europæiske semester, beskatning og finansielle tjenesteydelser
  Følg formandskabts pressemøde via EBS efterfølgende sidst på dagen...

 

 

-

 

i Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
1. december 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark