Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. december 2018Repræsentationen i Danmark8 min læsetid

Nødhandlingsplan i tilfælde af, at der ikke bliver nogen Brexit-aftale...

Det Forenede Kongerige forlader Den Europæiske Union om ca. 100 dage.På grund af den fortsatte usikkerhed med hensyn til ratifikationsprocessen for udtrædelsesaftalen i Det Forenede Kongerige som aftalt mellem EU og Det Forenede Kongerige den 25...

EU i uge 47 - det sker...

Hermed opfylder Kommissionen sin målsætning om at vedtage alle de nødvendige forslag i tilfælde af, at der ikke bliver nogen aftale inden udgangen af året som fastsat i sin anden meddelelse om forberedelserne af 13. november 2018.

Den pakke, der fremlægges i dag, indeholder 14 foranstaltninger på en begrænset række områder, hvor det vil skabe store forstyrrelser for borgere og virksomheder i EU-27, hvis der ikke bliver nogen aftale. Disse områder omfatter bl.a. finansielle tjenesteydelser, lufttransport, told og klimapolitik.

Kommissionen finder det afgørende og presserende at vedtage disse foranstaltninger i dag for at sikre, at de nødvendige nødforanstaltninger kan træde i kraft den 30. marts 2019 med henblik på at afhjælpe de alvorligste skader i tilfælde af, at der ikke bliver nogen aftale på disse områder.

Disse foranstaltninger vil ikke og kan ikke afhjælpe de generelle konsekvenser i tilfælde af, at der ikke bliver nogen aftale, og de kan ikke på nogen måde kompensere for interessenternes manglende forberedelse eller erstatte alle fordelene ved EU-medlemsskab eller betingelserne i enhver overgangsperiode i henhold til udtrædelsesaftalen. De er begrænsede til specifikke områder, hvor det er absolut nødvendigt at beskytte EU's væsentlige interesser, og hvor forberedelsesforanstaltningerne alene ikke er tilstrækkelige. Som hovedregel vil de være af midlertidig karakter og begrænset omfang, og de vil skulle vedtages ensidigt af EU. Deri tages hensyn til drøftelserne med medlemsstaterne, og de supplerer de forberedelsesforanstaltninger, som allerede er blevet truffet som fastsat i to tidligere meddelelser om forberedelserne.

Kommissionen vil fortsætte med at gennemføre sin nødhandlingsplan i de kommende uger og vil overvåge behovet for supplerende tiltag samt fortsætte med at støtte medlemsstaterne i deres forberedelsesarbejde.

Borgernes rettigheder har førsteprioritet: opholdsret og koordinering af sociale sikringsordninger

Kommissionen har konsekvent sat borgernes interesser højest i disse forhandlinger og under udarbejdelsen af nødhandlingsplanen og forberedelsen i tilfælde af, at der ikke bliver nogen aftale. I dagens meddelelse opfordres medlemsstaterne til at anlægge en fleksibel tilgang til britiske statsborgeres rettigheder i EU, forudsat at dette gengældes af Det Forenede Kongerige.

Medlemsstaterne bør især træffe foranstaltninger til at sikre, at britiske statsborgere, som opholder sig lovligt i EU på datoen for udtrædelsen, fortsat skal betragtes som personer med lovligt ophold. Medlemsstaterne bør anlægge en pragmatisk tilgang til tildeling af midlertidig opholdstilladelse. Der mindes om, at Kommissionen allerede har vedtaget et forslag til forordning, som undtager britiske statsborgere for visumkravene, forudsat at alle EU-borgere ligeledes undtages fra de britiske visumkrav.

Hvad angår koordineringen af sociale sikringsordninger, finder Kommissionen det nødvendigt, at medlemsstaterne træffer alle mulige foranstaltninger for at sikre retssikkerhed og for at beskytte de rettigheder, som EU-27-borgerne og de britiske statsborgere, som udøvede deres ret til fri bevægelighed før den 30. marts 2019, har erhvervet.

Sektorspecifik lovgivning

Finansielle tjenesteydelser

Efter en grundig undersøgelse af risiciene i tilfælde af, at der ikke bliver nogen aftale i den finansielle sektor, finder Kommissionen, at kun et begrænset antal af nødforanstaltninger er nødvendigt for at sikre finansiel stabilitet i EU-27.

Kommissionen har derfor i dag vedtaget følgende retsakter:

 • En midlertidig og betinget afgørelse om ækvivalens til en fastsat begrænset periode på 12 måneder for at sikre, at der ikke vil være nogen umiddelbar forstyrrelse i central clearing af derivater
 • En midlertidig og betinget afgørelse om ækvivalens til en fastsat begrænset periode på 24 måneder for at sikre, at der ikke vil være nogen forstyrrelse i centrale depositartjenester for EU-aktører, der gør brug af britiske aktører
 • To delegerede forordninger, der letter fornyelse i en fastsat periode på 12 måneder for visse OTC-derivataftaler, når en aftale overføres fra Det Forenede Kongerige til en EU-27-modpart.

Transport

Kommissionen har i dag vedtaget to foranstaltninger, der forhindrer, at lufttrafikken mellem EU og Det Forenede Kongerige afbrydes helt i tilfælde af, at der ikke bliver nogen aftale. Disse foranstaltninger vil kun sikre den grundlæggende konnektivitet og erstatter på ingen måde de betydelige fordele ved medlemsskabet af det fælles europæiske luftrum. Dette forudsætter, at Det Forenede Kongerige giver tilsvarende rettigheder til luftfartsselskaber fra EU samt sikrer rimelige konkurrencebetingelser.

 • Et forslag til forordning for midlertidigt (for 12 måneder) at sikre levering af lufttrafiktjenester mellem Det Forenede Kongerige og EU
 • Et forslag til forordning for midlertidigt (for 9 måneder) at udvide visse luftfartssikkerhedscertifikaters gyldighed.

Kommissionen har også vedtaget et forslag til forordning for at tillade, at britiske transportvirksomheder midlertidigt (ni måneder) kan føre varer ind i EU, forudsat at Det Forenede Kongerige giver tilsvarende rettigheder til transportvirksomheder fra EU og på rimelige konkurrencebetingelser.

Told og eksport af varer

I tilfælde af, at der ikke bliver nogen aftale, vil al EU-lovgivning om import og eksport af varer finde anvendelse på varebevægelser mellem EU og Det Forenede Kongerige. Kommissionen har i dag vedtaget følgende tekniske foranstaltninger:

 • En delegeret forordning for at inkludere havene omkring Det Forenede Kongerige i bestemmelserne om de frister inden for hvilke summariske indpassageangivelser og angivelser forud for afgang skal indgives før afgang fra eller ankomst til Unionens toldområde
 • Et forslag til forordning for at tilføje Det Forenede Kongerige til listen over lande, for hvilke en general tilladelse til at eksportere produkter med dobbelt anvendelse er gyldig i hele EU.

Det er dog afgørende, at medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger for at kunne anvende EU-toldkodeksen og de relevante bestemmelser vedrørende indirekte beskatning i forhold til Det Forenede Kongerige.

EU's klimapolitik

Kommissionen har i dag vedtaget følgende retsakter inden for EU-lovgivning på klimaområdet med henblik på at sikre, at det velfungerende emissionshandelssystem og dettes miljømæssige integritet ikke påvirkes i tilfælde af, at der ikke bliver nogen aftale.

 • Kommissionens afgørelse om midlertidigt at afbryde den gratis tildeling af emissionskvoter, auktionering og udveksling af internationale kreditter til Det Forenede Kongerige med virkning fra 1. januar 2019
 • En gennemførelsesafgørelse for at tillade en passende årlig kvotetildeling til britiske virksomheder, således at de har adgang til EU-27-markedet (indtil den 31. december 2020)
 • En gennemførelsesforordning for at sikre, at rapportering fra virksomhederne skelner mellem EU-markedet og det britiske marked for at tillade en korrekt tildeling af kvoter i fremtiden.

Peace-programmet

Kommissionen har i dag gentaget sit tilsagn om at sikre, at de nuværende programmer i grænseområdet i Irland og Nordirland under alle omstændigheder kan fortsætte. Kommissionen har i dag i betragtning af betydningen heraf fremsat et forslag til forordning om at fortsætte Peace-programmet i Nordirland indtil slutningen af 2020 i tilfældet af, at der ikke bliver nogen aftale. Med hensyn til perioden efter 2020 har Kommissionen allerede fremsat forslag som en del af dens forslag til den næste flerårige finansielle ramme for at fortsætte med at styrke grænseoverskridende støtte til fred og forsoning i grænseområdet i Irland og Nordirland.

Andet

Kommissionen har også vedtaget en delegeret forordning om opførelsen af Det Forenede Kongerige i statistikker om betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer.

De næste skridt

Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at sikre vedtagelsen af forslagene til retsakter, således at de er trådt i kraft den 29. marts 2019. Kommissionen understreger også over for Europa-Parlamentet og Rådet, at det er vigtigt at gennemføre de delegerede retsakter så hurtigt som muligt. For delegerede retsakter er den normale kontrolperiode for Europa-Parlamentet og Rådet som hovedregel to til tre måneder (to måneder for den delegerede forordning om summariske indpassageangivelser og angivelser forud for afgang, tre måneder for den delegerede forordning om opførelsen af Det Forenede Kongerige i EU-statistikker, maksimalt tre måneder for den delegerede forordning om visse typer af aftaler, bl.a. OTC-derivataftaler. Se bilag 5 for yderligere oplysninger om minimumsfrister for vedtagelse af sådanne retsakter. Delegerede retsakter kan træde i kraft tidligere, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge meddeler Kommissionen, at de ikke gør indsigelse mod den delegerede retsakt, inden kontrolperioden slutter.

Baggrund

Den 14. november 2018 blev Kommissionens og Det Forenede Kongeriges forhandlere enige om betingelserne i udtrædelsesaftalen. Den 22. november 2018 godkendte Kommissionen den færdige udtrædelsesaftale. Den 25. november 2018 godkendte Det Europæiske Råd (artikel 50) udtrædelsesaftalen og opfordrede Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at aftalen kan træde i kraft den 30. marts 2019 med henblik på en velordnet udtræden.

Den 5. december 2018 vedtog Kommissionen to forslag til Rådets afgørelser om undertegnelse og indgåelse af udtrædelsesaftalen. For at udtrædelsesaftalen kan træde i kraft, skal Rådet nu tillade undertegnelsen af aftalen på vegne af EU, og Europa-Parlamentet skal give dets samtykke, inden den kan indgås af Rådet. Udtrædelsesaftalen skal ratificeres af Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med dets egne forfatningsmæssige krav.

Ratificeringen af udtrædelsesaftalen er fortsat Kommissionens mål og prioritet. Som understreget i Kommissionens første meddelelse om forberedelserne til Brexit fra 19. juli 2018 vil Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade Den Europæiske Union forårsage alvorlige forstyrrelser uanset hvilket situation, det ender med.

Interessenter, nationale myndigheder og EU-myndighederne bør således forberede sig på to mulige scenarier:

 • Hvis udtrædelsesaftalen ratificeres før den 30. marts 2019, finder EU-retten ikke længere anvendelse på og i Det Forenede Kongerige pr. 1. januar 2021, dvs. efter en overgangsperiode på 21 måneder.
 • Hvis udtrædelsesaftalen ikke ratificeres før den 30. marts 2019, vil der ikke være nogen overgangsperiode, og EU-retten finder ikke længere anvendelse på og i Det Forenede Kongerige pr. 30. marts 2019. Dette kaldes også "ingen aftale"-scenariet eller "brat overgang".

I det sidste år har Kommissionen offentliggjort 78 sektorspecifikke forberedelsesmeddelelser med henblik på at informere offentligheden om konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden, hvis der ikke indgås en udtrædelsesaftale. De er tilgængelige på alle EU's officielle sprog. Kommissionen har også afholdt tekniske drøftelser med de 27 EU-lande om såvel generelle forberedelser som sektorspecifikke, juridiske og administrative forberedelsestiltag. De slides, der anvendes på disse tekniske seminarer, er tilgængelige online.

Detaljer

Publikationsdato
19. december 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark