Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel29. maj 2018Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 29. maj 2018 handle bl.a. om den flerårige finansielle ramme og udgiftsforslag for de enkelte sektorer inden for bl.a. regional og samhørigheds-politik, social samhørighed, uddannelse...

Dagsorden for Kommissionens møde

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Budget og menneskelige ressourcer/ Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Det digitale indre marked/Euroen og social dialog/Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet "Rettigheder og værdier"1
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet "Retfærdighed"1

Beskæftigelse, sociale anliggender, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond plus (ESF+)1
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) 1

Økonomi og finans - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles 2027-programmet)2
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk investeringsstabiliseringsfunktion3
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af et reformstøtteprogram3

Miljø - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/20134

Landbrug og udvikling af landdistrikter - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/20135
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de regler, der gælder for støtten til strategiplaner, før de etableres af medlemsstaterne i rammen af den fælles landbrugspolitik ("strategiplanerne til brug for den fælles landbrugspolitik") og finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget ("EGFL") og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne ("ELFUL") og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/20135
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om de fælles markedsordninger for landbrugsprodukter, forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, forordning (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, forordning (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og forordning (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav5

Uddannelse, kultur, ungdom og idræt - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om "Erasmus", EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt6
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet "Et Kreativt Europa"7

Regionalpolitik - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en mekanisme, der har til formål at fjerne juridiske og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om "europæisk territorialt samarbejde" (Interreg) støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og etablering af finansieringsregler, der gælder for disse fonde samt for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og Instrumentet til forvaltning af de ydre grænser

EU's program til bekæmpelse af svig - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens program til bekæmpelse af svig8

Diverse

 • Seneste udvikling vedrørende handelsrelationerne med USA og Kina - Læs mere...

1) Vedtages ved skriftlig procedure med frist den 30. maj 2018, kl. 10.

2) Vedtages ved skriftlig procedure med frist den 31. maj 2018, kl. 10.

3) Enighed om teksten. Fremlægges mundtligt af de ansvarlige kommissærer. Anbefales vedtaget ved skriftlig procedure med frist den 31. maj 2018, kl. 10.

4) Vedtages ved skriftlig procedure med frist den 1. juni 2018, kl. 10.

5) Enighed om teksten. Fremlægges mundtligt af de ansvarlige kommissærer. Anbefales vedtaget ved skriftlig procedure med frist den 1. juni 2018, kl. 10.

6) Enighed om teksten. Fremlægges mundtligt af de ansvarlige kommissærer. Anbefales vedtaget ved skriftlig procedure med frist den 30. maj 2018, kl. 10.

7) Vedtages ved skriftlig procedure med frist den 30. maj 2018, kl. 10.

8) Vedtages ved skriftlig procedure med frist den 30. maj 2018, kl. 10.

Detaljer

Publikationsdato
29. maj 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark