Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan23. november 2021Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 23. november 2021 der bl.a. handlede om situationen ved EU’s grænser, det europæiske semester – efterårspakken, kapitalmarkedsunionen samt om demokrati og valg...

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 23/11/2021

Dagsorden:
 

Koordinering af Kommissionens politikker/Et stærkere Europa i verden/Fremme af vores europæiske levevis/Indenrigsanliggender/Transport

Reaktion på situationen ved EU’s eksterne grænse - Læs mere...

 • Fælles meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Reaktioner på den statssponsorerede instrumentalisering af migranter ved EU’s eksterne grænse
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tiltag mod transportoperatører, som er engagerede i eller letter menneskehandel, migrantsmugling eller andre alvorlige forbrydelser i forbindelse med ulovlig indrejse til Den Europæiske Unions territorium

 

Koordinering af Kommissionens politikker/En økonomi, der tjener alle/Økonomi/Beskæftigelse og sociale rettigheder

Det europæiske semester – efterårspakken - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Den årlige undersøgelse af bæredygtig vækst 2022
 • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg:
 • Rapport om varslingsmekanismen 2021
 • Henstilling med henblik på Rådets henstilling om den økonomiske politik i euroområdet
 • Forslag til en fælles beskæftigelsesrapport fra Kommissionen og Rådet

 

En økonomi, der tjener alle/Finansielle tjenesteydelser

Pakken om kapitalmarkedsunionen - bliver fremlagt torsdag - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kapitalmarkedsunionen – Resultater et år efter handlingsplanen
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår styrkelse af gennemsigtigheden af markedsdata, fjernelse af hindringer til fremkomst af fuldstændig konsolideret løbende handelsinformation, optimering af handelsforpligtelse og forbud mod at modtage betalinger for at videresende klienters ordrer
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/760 for så vidt angår omfanget af investerbare aktiver, porteføljesammensætningen og diversificeringsregler, regler om lån af kontanter og andre midler og for så vidt angår krav vedrørende godkendelse, investeringspolitik og driftsbetingelser for europæiske langsigtede investeringsfonde
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/61/EU og 2009/65/EF for så vidt angår alternative investeringsfondes ordninger om delegering, likviditetsrisikostyring, indberetning med henblik på tilsyn, levering af deponeringstjenesteydelser og lånoptagelse
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske fælles adgangspunkt, som giver central adgang til offentligt tilgængelige oplysninger, som er relevante for finansielle tjenesteydelser, kapitalmarkeder og bæredygtighed
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger for så vidt angår oprettelse og funktion for det europæiske fælles adgangspunkt
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af visse direktiver for så vidt angår oprettelse og funktion for det europæiske fælles adgangspunkt

 

Værdier og gennemsigtighed/Retlige anliggender

Pakken om styrkelse af demokrati og valgs integritet - bliver fremlagt torsdag - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Beskyttelse af valgs integritet og fremme af demokratisk deltagelse
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (omarbejdning)
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om politiske reklamers gennemsigtighed og målretning
 • Forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af nærmere bestemmelser om udøvelse af retten til at stemme og opstille som kandidat i valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (omarbejdning)
 • Forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af nærmere bestemmelser om udøvelse af retten til at stemme og opstille som kandidat i kommunalvalg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (omarbejdning)

 

Andet

 • Opdatering på situationen vedrørende covid-19-pandemien

 

 

 

 

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
23. november 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark