Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel9. april 2018Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 15 - det sker...

I denne uge handler det om de den digitale dag, fødevaresikkerhed, forbrugermuligheder, strikkecafé, et par møder i Rådet og en række sager ved domstolen der bl.a. handler om Uber, DK-cabotagekørsel og snus.Torsdag-fredag har vi besøg af Cecilia...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 9/4: Margrethe Vestager mødes med medlemmer af Folketingets transportudvalg.
 • 10/4: Kommissionen offentliggører den foreløbige statistik over trafiksikkerheden for 2017 - Læs mere...
 • 10/4: Den digitale dag 2018
  Den 10. april finder den digitale dag 2018 sted i Bruxelles. Dette endagsarrangement vil samle politiske beslutningstagere og interessenter til en diskussion om Europas fremtid. Det er organiseret af Europa-Kommissionen i forbindelse med det bulgarske rådsformandsskab.
  Dagsordenen omfatter kunstig intelligens, blockchainteknologier, e-sundhed samt innovation og fremtidige investeringer i det digitale indre marked - Pressemeddelelse...
  Baggrunden
  Arrangementet følger også op på de aftaler, der blev indgået i løbet af den digitale dag 2017 i Rom. I forbindelse med sidste års arrangement blev der indgået aftaler og vedtaget foranstaltninger vedrørende højtydende databehandling (HPC), digital omstilling af beskæftigelse og færdigheder, digitalisering af industrien og opkoblet automatiseret mobilitet - Læs mere...
 • 10/4: Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond iværksætter "VentureEU" med det formål at øge investeringerne i innovative nystartede virksomheder og vækstvirksomheder - Læs mere...
 • 10/4: Margrethe Vestager mødes med repræsentanter for Dansk Industri.
 • 10-11/4: Uformelt møde mellem miljøministrene - Læs mere...
 • 11/4: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Forventes at komme til at handle om fødevaresikkerhed og forbrugere - Læs mere...
 • 11/4: Margrethe Vestager er i København
  Hun holder en hovedtale om regulering og ny teknologi for en gruppe ledere i erhvervslivet (VL-gruppe 53).
 • 12/4: Kommisionen ventes at fremlægge et forslag til direktiv om virksomheders urimelige handelspraksis i forbindelser mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden - Læs mere...
 • 12/4: Rådet (almindelige anliggender (samhørighed)) - Læs mere...
 • 12/4: Dom i sag C-541/16 - Kommissionen mod Danmark
  Kommissionen hævder, at Domstolen bør erklære, at Danmark ikke har opfyldt sine forpligtelser efter EU-retten vedrørende adgang til markedet for international godskørsel.
  Ifølge de danske regler kan cabotagekørsel bestå enten af flere læssesteder eller af flere lossesteder, men ikke begge dele. De danske regler hindrer ikke-hjemmehørende transportvirksomheder i at udføre cabotagekørsel bestående af flere læsse- og lossesteder, hvilket ifølge Kommissionen udgør en begrænsning af disse virksomheders muligheder for at udføre cabotagekørsler i Danmark i det omfang, der følger af EU-retten.
  Kommissionen gør gældende, at EU-reglerne udtømmende regulerer transportvirksomheders adgang til at udføre cabotagekørsel på de betingelser, der er fastsat i disse regler. De fastsætter ikke et højeste antal læsse- og/eller lossesteder inden for samme cabotagekørsel. Begrænsningen på tre cabotagekørsler er ikke ensbetydende med, at en cabotagekørsel skal omfatte et fastsat antal læsse- og/eller lossesteder - Læs mere..
 • 12/4: Forslag til afgørelse i sag C-151/15 - Swedish Match
  Det Forenede Kongeriges forordninger om tobak og tilknyttede produkter, der konkretiserer tobaksvaredirektivet (2014/40) forbyder produktion og levering af tobaksprodukter, der indtages oralt.
  Swedish Match er en virksomhed, der producerer snus. Svensk snus er en røgfri tobaksvare lavet af pasteuriseret formalet tobak og tilsætningsstoffer godkendt til fødevarer. Snus er omfattet af forbuddet mod tobak, der indtages oralt, hvilket gælder for alle medlemsstater undtagen Sverige.
  Swedish Match er af den opfattelse, at et generelt forbud mod markedsførelse af snus i Det Forenede Kongerige (indført ved den nationale lovgivning, der gennemfører direktivet) er uforenligt med EU-lovgivningen. Swedish Match argumenterer konkret for, at et sådant forbud overtræder om forbud mod forskelsbehandling, da snus er den eneste tobaksvare, der er omfattet af et direkte forbud. Desuden hævder Swedish Match, at forbuddet ikke kan retfærdiggøres af hensyn til den offentlige sundhed, da snus sammenlignet med andre røgfrie tobaksvarer ligger i den lave ende af skalaen for så vidt angår helbredsrisici i henhold til de videnskabelige beviser, der nu er til rådighed.
  Den engelske High Court of Justice har vurderet, at anfægtelsen af den engelske forordnings lovlighed nødvendigvis indbefatter en anfægtelse af direktivets lovlighed. Den har derfor anmodet Domstolen om en præjudiciel afgørelse vedrørende lovligheden af det fortsatte forbud mod tobak, der indtages oralt - Læs mere...
 • 12/4: Dom i sag C-258/16 - Finnair
  Kristiina Mäkelä-Dermedesiotis rejste den 1. november 2010 fra Malaga i Spanien til Finland med Finnair. Samme dag kontaktede hun telefonisk Finnairs kundeservice og hævdede, at der manglede ting i hendes kuffert. Flyselskabets repræsentanter registrerede de manglede ting og deres værdi i flyselskabets elektroniske informationssystem for skader. Mäkelä-Dermedesiotis ringede igen til Finnairs kundeservice den 3. november 2010 og udbad sig en attest til hendes forsikringsselskab vedrørende filen om hændelsen. Finnair sendte hende den udbedte attest.
  Forsikringsselskabet Fennia hævdede, at Finnair skulle betale erstatning for den kompensation, der blev udbetalt til Mäkelä-Dermedesiotis i henhold til bagageforsikringen. Finnair nedlagde påstand om frifindelse, eftersom Mäkelä-Dermedesiotis ikke havde anmeldt et skriftligt krav til Finnair inden for syv dage efter modtagelsen af sin bagage som fastsat i Montrealkonventionen. Finnair gjorde gældende, at den attest, som Finnair udstedte til forsikringsselskabet, ikke er en skriftlig klage til Finnair i denne bestemmelses forstand.
  Finlands højesteret har anmodet Domstolen om en fortolkning af Montrealkonventionen, specifikt om det er en forudsætning for at kunne drage flyselskabet til ansvar, at klagen udover at være indberettet rettidigt til selskabet også er indgivet skriftligt , og om dette kan gøres elektronisk - Læs mere...
 • 12-13/4: Cecilia Malmström er i København - Læs mere...
 • 17/5: Stats- og regeringschefernes uformelle møde om migration

Detaljer

Publikationsdato
9. april 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark