Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse21. september 2020Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 39 - det sker...

I denne uge handler det bl.a. om migration og asyl, kapitalmarkedsunionen, digital finanspakke samt om toldunionen - topmødet torsdag-fredag er udskudt til den 1.-2. oktober...

EU - det sker...
 • 20-21/9: Uformelt møde mellem EU's handelsministre i Berlin - Læs mere...
 • 21/9: Rådet for Landbrug og Fiskeri mødes i Bruxelles
  Emner: Reformpakken for den fælles landbrugspolitik og handelsrelaterede landbrugsspørgsmål - Læs mere...
 • 21/9: Kommissionsformand Ursula von der Leyen mødes med Charles Michel, formand for Det Europæiske Råd
 • 21/9: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
  Mødet ledes af Josep Borrell, EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. På samlingen skal deltagerne gennemgå den seneste udvikling og drøfte spørgsmål vedrørende Libyen, forbindelserne mellem EU og Den Afrikanske Union samt Hviderusland samt tle om ituationen i Libanon, Kina, Tyrkiet og Rusland samt om de sydlige nabolande - Læs mere...
 • 21/9: Kommissionsformand Ursula von der Leyen mødes med David Sassoli, formand for Europa-Parlamentet, og Angela Merkel, den tyske forbundskansler, i hendes egenskab af formand for det skiftende Rådet for Den Europæiske Union i henhold til Traktatens artikel 324.
  Det foregår pr. videokonference.
 • 22/9: Høring i sag T-238/20 Ryanair mod Kommissionen om statsstøtte og Corona
  Den 3. april 2020, anmeldte Sverige en støtteforanstaltning til Kommissionen. Den pågældende støtteordning er designet til at sikre, at luftfartsselskaber med en svensk licens, som er vigtige for forbindelser til og fra Sverige, har tilstrækkelig likviditet til at sikre, at forstyrrelserne forårsaget af covid-19-pandemien ikke underminere deres levedygtighed. Ordningen skal også sikre vedvarende økonomisk aktivitet under og efter den nuværende krise. Lån garanteret under ordningen kan maksimalt være på 5 milliarder svenske kr.. Garantien leveres af den svenske rigsgældsmyndighed (Riksgälden), omfatter investeringslån og lån til driftskapital, udstedes senest den 31. december 2020 og vil ikke vare længere end seks år.
  Efter at have konkluderet, at den pågældende ordning udgjorde statsstøtte, at ordningen var nødvendig, hensigtsmæssig og forholdsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i den svenske økonomi, og at ordningen var forenelig med det indre marked, besluttede Kommissionen derfor den 11. april 2020 at den ikke havde nogle indvendinger mod støtten.
  Ryanair anmoder Retten om at annullere Kommissionens beslutning - Læs mere om sagen...
 • 22/9: Michel Barnier møder udenrigsminister Jeppe Kofod
 • 22/9: Rådet for Almindelige Anliggender mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: Næste flerårige finansielle ramme og genopretningspakken samt topmødet den 24.-25. september, forhandlingerne mellem EU og UK og gennemførelsen af udtrædelsesaftalen, Kommissionens arbejdsprogram for 2021 og den strategiske fremsynsrapport for 2020,koordinering af covid-19-relaterede foranstaltninger og procedurerne i henhold til EU-traktatens artikel 7, stk. 1, vedrørende Polen og Ungarn - Maroš Šefčovič deltager i mødet - Læs mere...
 • 22/9: Ylva Johansson deltager i den virtuelle lancering af Det Europæiske Center for Overvågning af Narkotika og Narkotikamisbrugs (EMCDDA) europæiske narkotikarapport 2020
 • 23/9: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Mulige emner: migration og asyl, kapitalmarkedsunionen og toldunionen - Læs mere...
 • 23-30/9: European Week of Sport
  Se hvad der bl.a. sker i Danmark - Klik her...
 • 24/9: Dom i sag C-195/20: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof mod XC om europæisk arrestordre m.m. -
  18. JUNI 2021
  c-195-20.pdf

  Læs mere om sagen på Domstolens hjemmeside - Klik her...

 • 24/9: EU indgår en foreløbig aftale om med støtte fra EU-fonde at mindske fiskerflåden i Østersøen
  Kommissionen glæder sig over den foreløbige aftale om at skrotte fartøjer i Østersøen, som blev indgået i går mellem Europa-Parlamentet og Rådet. Aftalen gør det under specifikke betingelser muligt for fiskere, som er berørt af de alvorlige tilstande for visse fiskestande i Østersøen, at forlade fiskeriet med finansiel støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Aftalen handler specifikt om ejere af fartøjer i berørte medlemsstater, som ønsker permanent at afvikle deres fartøjer, som tidligere blev anvendt til fiskeri af torsk i den østlige del af Østersøen eller er aktive i fiskeri af torsk eller sild i den vestlige del af Østersøen.
  Den alvorlige situation for torskefiskeri i de to dele af Østersøen og sildefiskeri i den vestlige del af Østersøen har ført til markante nedgange i fangstmulighederne og et fuldstændigt forbud mod fiskeri af torsk i Østersøen siden juli 2019. Kommissionen har på grundlag af videnskabelig rådgivning foreslået yderligere begrænsninger af fangstmulighederne i 2021. Aftalen, som blev indgået i går, er rettet mod de forventede alvorlige økonomiske følger af disse nødvendige tiltag for de fiskersamfund og -flåder, som traditionelt fanger disse truede bestande. Aftalen handler også om at mindske presset på bestandene i Østersøen ved at mindske fangstkapaciteten. Diskussionerne om, hvordan EU kan forstærke fangstkontrollen og sikre håndhævelse af reglerne, vil fortsætte i de kommende forhandlinger om forordningen om fiskerikontrol. Aftalen kommer kun få dage før konferencen om Vores Østersø (Our Baltic Conference) på højt plan, hvor de miljømæssige faktorer, som påvirker Østersøen, herunder tab af biodiversitet og klimaforandringer, eutrofiering, overfiskeri og forurening, vil blive diskuteret. Europa-Parlamentet og Rådet skal begge bekræfte denne aftale i de næste uger - Læs mere...

-

-

 • 1-2/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
  Ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd (udskudt fra den 24. og 25. september). EU's ledere skal mødes i Bruxelles for at drøfte det indre marked, industripolitik og digital omstilling samt eksterne forbindelser, især forbindelserne med Tyrkiet og Kina. Topmødet bliver også en lejlighed til at gøre status over situationen i forbindelse med covid-19-pandemien - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
21. september 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark