Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. januar 2017Repræsentationen i Danmark

EU i uge 4 - det sker...

I denne uge handler det bl.a. om sociale rettigheder, frihandel og mælk, cirkulære økonomi og sikkerhedsunionen, Erasmus samt om omvendt betalingspligt og EU's budget.Ugen slutter af med et besøg af Vestager i København og åbningsceremonien for Pafos...

pafos-web.jpg
 • 23/1: En europæisk søjle for sociale rettigheder
  Konference på højt plan i Bruxelles - Læs mere...
 • 23/1: Rådet for Landbrug og Fiskeri
  Vigtigste punkter på dagsordenen er frihandelsaftalers betydning for landbrugsprodukter og mælkepakken - Læs mere...
 • 23-24/1: Uformelt møde i Rådet (almindelige anliggender) - Malta - Læs mere...
 • 24/2: Margrethe Vestager mødes med repræsentanter for Dansk Arbejdsgiverforening, FTF, Akademikerne og LO. Hun mødes også med medlemmer af bestyrelsen i den danske sammenslutning af investeringsfonde
 • 25/1: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive cirkulære økonomi og sikkerhedsunionen - Læs mere...
 • 26/1: Eurogruppen - Bruxelles
  Emnerne bliver Grækenland, Irland, Portugal, Spanien og Litauen samt IMF's artikel IV-høring af euroområdet, henstilling til euroområdet for 2017 og finanspagten- Læs mere...
 • 26-27/1: Uformelt møde mellem justits- og indenrigsministrene - Malta - Læs mere...
 • 27/2: Margrethe Vestager er i København
  Hun mødes med sundhedsminister Ellen Thrane Nørby. Vestager holder hovedtalen ved et møde i Lægemiddelindustriforeningen. Vestager giver også hovedtalen ved et møde med EU- og kandidatlandenes ambassadører i Danmark og mødes med Jens Klarskov, administrerende direktør i Dansk Erhverv.
 • 27/1: Rådet for Økonomi og Finans -
  Ministrene skal tale om formandskabet's arbejdsprogram, vækstundersøgelse for 2017, varslingsmekanismen, omvendt betalingspligt, Baselkomitéens reformdagsorden og EU's budget - Læs mere...
 • 28/1: Åbningsceremoni for Pafos som Europæisk Kulturhovedstad 2017 - Læs mere...
 • 3/2: Borgerdialog med Valdis Dombrovskis & Margrethe Vestager i København - Læs mere...
 • 3/2: Uformelt møde mellem stats- og regeringscheferne på Malta
  Emnerne bliver migration og EU's fremtid med 27 medlemslande - Læs mere...
 • 15/2: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Onsdag den 15. februar 2017 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 9-10/3: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
23. januar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark