Skip to main content
Repræsentation i Danmark logo
Repræsentation i Danmark
Meddelelse3 Januar 2022Repræsentationen i Danmark

EU i foråret - det sker...

2022: nyt formandskab, tre nye europæiske kulturhovedstæder, det europæiske år for unge, euroen fylder 20 år, Europas fremtid og meget, meget mere...

2022

 

 

 

 

 • 1/1: Tre nye europæiske kulturhovedstæder i 2022 - Læs mere...

 

 

 • 1/1: EU-klassificering: Kommissionen indleder eksperthøringer om en delegeret retsakt, som omfatter visse atom- og gasaktiviteter - Læs mere...

 

 • 4/1: Nye regler om tatoveringsfarver træder i kraft - Læs mere...

 

 • 4-6/1: Den højtstående repræsentant/næstformand Josep Borrell rejser til Ukraine
  Hans første udenrigsrejse i år understreger EU’s kraftige støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet netop nu, hvor landet konfronteres af russisk opbygning af militære styrker og hybride tiltag. Den højtstående repræsentant vil sammen med Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, først besøge Østukraine og kontaktlinjen. Han rejser dernæst til Kiev for at mødes med de ukrainske myndigheder.

 

 • 6-7/1: Kommissærkollegiet besøger det franske formandskab

 

 • 7-9/1: EU-borgerpanelet kommer med sine anbefalinger for et mere bæredygtigt og sundt Europa - Læs mere...

 

 • 11/1: Ungehøring i Europahuset: Hvem bestemmer i EU’s digitale fremtid?
  EU vil være mindre afhængig af tech-giganter i USA og hardware fra Kina. Kan EU finde en europæisk vej, hvor der er plads til menneskerettigheder og politisk regulering - Læs mere...

 

 • 12/1: Kommissærkollegiets 2022-opstarts-seminar

 

 • 17/1: Eurogruppen / Bruxelles

 

 • 17/1: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles

 

 • 17-20/1: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 18/1: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive en pakke om videregående uddannelser inkl. den europæiske strategi for universiteter samt brobygning for et effektivt samarbejde om videregående uddannelser

 

 • 18/1: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles

 

 • 21-22/1: Plenarforsamling i konferencen om Europas fremtid

 

 • 24/1: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 25/1: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 26/1: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive forslag om principperne for det digitale årti

 

 • 2/2: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive standardiseringsstrategi

 

 • 9/2: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en forsvarspakke med en meddelelse om Kommissionens bidrag til Europas sikkerhed og forsvar (titel endnu ikke bekræftet), en køreplan for kritiske teknologier inden for sikkerhed og forsvar, en rumpakke, EU’s strategi for styring af trafikken i rummet samt opbygning af et rumbaseret globalt EU-system til sikker kommunikation

 

 • 14-17/2: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 15/2: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive en pakke om en retfærdig og bæredygtig økonomi inkl. en meddelelse om anstændigt arbejde i hele verden samt bæredygtig virksomhedsledelse (endnu ikke bekræftet)

 

 • 17-18/2: Topmøde mellem Den Europæiske Union og Den Afrikanske Union  / Bruxelles

 

 • 21/2: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles

 

 • 21/2: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 22/2: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 23/2: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive datalov (herunder revision af databasedirektivet)

 

 • 24/2: Rådet for Konkurrenceevne / Bruxelles

 

 • 2/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Forventes bl.a. at handle om afskaffelse af alle former for vold inkl. et forslag om forebyggelse og bekæmpelse af specifikke former for kønsbaseret vold samt lovgivning til effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

 

 • 3-4/3: Rådet for Retlige og Indre Anliggender / Bruxelles

 

 • 7-10/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 8/3: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Et af emnerne bliver muligvis en fælles meddelelse om et partnerskab med Golfstaterne

 

 • 14/3: Eurogruppen / Bruxelles

 

 • 14/3: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik / Bruxelles

 

 • 15/3: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles

 

 • 16/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive et nødinstrument for det indre marked

 

 • 17/3: Rådet for Miljø / Bruxelles

 

 • 21/3: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles

 

 • 21/3: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 21/3: Rådet for Udenrigsanliggender (forsvar) / Bruxelles

 

 • 22/3: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 23/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en pakke om naturbeskyttelse inkl. bæredygtig anvendelse af pesticider — revision af EU-reglerne og beskyttelse af biodiversitet: mål for naturgenopretning samt et initiativ mod unødige retssager mod journalister og rettighedsforkæmpere

 

 • 23/3 Socialt trepartstopmøde / Bruxelles

 

 • 23-24/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Bruxelles

 

 • 24-25/3-2022: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

 

 • 29/3: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik (sundhed) / Bruxelles

 

 • 30/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en pakke om cirkulær økonomi I inkl. bæredygtig produktpolitik, herunder en revision af direktivet om miljøvenligt design, gennemgang af forordningen om markedsføring af byggevarer, forslag til en forordning om dokumentation af miljøanprisninger ved hjælp af metoderne til vurdering af produkters og organisationers miljøaftryk (grønne anprisninger), strategi for bæredygtige tekstiler samt styrkelse af forbrugernes stilling i den grønne omstilling

 

 • 4/4: Eurogruppen / Luxembourg

 

 • 4-5/4: Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport / Luxembourg

 

 • 4-7/4: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 5/4: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive en pakke om emissioner og forurenende stoffer inkl. revision af direktivet om industrielle emissioner og ajourføring af det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR), gennemgang af EU’s regler om fluorholdige drivhusgasser, forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget, udvikling af emissionsstandarder, der skal afløse Euronorm 6/VI for personbiler, varevogne, lastbiler og busser samt det europæiske sundhedsdataområde

 

 • 5/4: Rådet for Økonomi og Finans / Luxembourg

 

 • 7/4: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Luxembourg

 

 • 11/4: Rådet for Udenrigsanliggender / Luxembourg

 

 • 12/4: Rådet for Almindelige Anliggender / Luxembourg

 

 • 13/4: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en finansiel pakke inkl. DEBRA – fradrag for at fjerne den gældsfremmende virkning, gennemgang af EU's regler for værdipapircentraler og gennemgang af EU’s regler om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne

 

 • 16/4: Rådet for Udenrigsanliggender / Luxembourg

 

 • 17/4: Rådet for Udenrigsanliggender (forsvar) / Luxembourg

 

 • 27/4: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en ny strategi for internationalt energisamarbejde samt lovlig migration med en pakke vedrørende færdigheder og evner, en meddelelse om færdigheder og evner, omarbejdning af direktiv 2003/109/EF om fastboende udlændinge, omarbejdning af direktiv 2011/98/EU om en kombineret tilladelse og digitalisering af visumprocedurer

 

 • 2-5/5: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 3/5: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Et af emnerne forventes at blive en ændring af statutten om spærring

 

 • 11/5: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive en fornyet strategisk partnerskab med regionerne i den yderste periferi

 

 

 • 18/5: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive en pakke om indirekte beskatning inkl. revision af direktivet om beskatning af tobak og ændring af direktivet om den generelle ordning for punktafgifter

 

 • 18-19/5: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Bruxelles

 

 • 20/5: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 23/5: Eurogruppen / Bruxelles

 

 • 24/5: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles

 

 • 25/5: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive det europæiske semesters forårspakke

 

 • 30/5: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 1/6: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive et initiativ vedrørende korttidsudlejning samt et initiativ vedrørende straksbetalinger i EU

 

 • 2/6: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi (transport) / Luxembourg

 

 • 3/6: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi (telekomminikation) / Luxembourg

 

 • 3/6: Rådet for Udenrigsanliggender / Luxembourg

 

 • 6-9/6 Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 7/6: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive en fælles meddelelse om international havforvaltning samt rammerne for søfartssikkerhed inkl. flagstatsdirektivet, direktivet om havnestatskontrol og havariundersøgelsesdirektivet

 

 • 9-10/6: Rådet for Konkurrenceevne / Luxembourg

 

 • 9-10/6: Rådet for Retlige og Indre Anliggender / Luxembourg

 

 • 13/6: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Luxembourg

 

 • 15/6: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive den strategiske fremsynsrapport 2022

 

 • 16/6: Eurogruppen / Luxembourg

 

 • 16-17/6: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik / Luxembourg

 

 • 16-19/6: EUiDK @ Folkemødet på Bornholm

 

 • 17/6: Rådet for Økonomi og Finans / Luxembourg

 

 • 20/6: Rådet for Udenrigsanliggender / Luxembourg

 

 • 21/6: Rådet for Almindelige Anliggender / Luxembourg

 

 • 22/6: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en pakke om inddrivelse af aktiver fra kriminelle forhold inkl. en revision af direktivet om indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold og forslag om et direktiv om kontorer for inddrivelse af aktiver

 

 • 22-23/6: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Bruxelles

 

 • 23-24/6: Det Europæiske Råd / Bruxelles

 

 • 27/6: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi (energi) / Luxembourg

 

 • 28/6: Rådet for Miljø / Luxembourg

 

 • 29/6: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive en europæisk mediefrihedslov (endnu ikke bekræftet)

 

 • 4-7/7: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 5/7: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg 
  Emnerne forventes bl.a. at blive en forbrugerpakke inkl. konstruktionskrav til og forbrugerrettigheder vedrørende elektronik og et initiativ vedrørende retten til reparation (endnu ikke bekræftet)

 

 • 13/7: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en pakke om bankkrisestyring og indskudsforsikring (endnu ikke bekræftet) inkl. gennemgang af rammen for bankkrisestyring og indskudsforsikring (BRRD), gennemgang af rammen for bankkrisestyring og indskudsforsikring (DGSD) og gennemgang af rammen for bankkrisestyring og indskudsforsikring (SRMR) samt retsstatsrapporten 2022

 

 • 20/7: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en pakke om cirkulær økonomi II inkl. politikramme for biobaseret, bionedbrydeligt og komposterbart plast, gennemgang af direktivet om emballage og emballageaffald med henblik på at styrke de væsentlige krav til emballage og fastlægge foranstaltninger til og mål for forebyggelse af emballageaffald og revision af direktivet om rensning af byspildevand

 

 • 27/7: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive et forslag om gennemførelse af OECD's globale aftale om omfordeling af beskatningsrettigheder samt en retsakt om europæiske chips

 

Sources

Detaljer

Publikationsdato
3 Januar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark